eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zagospodarowanie ulicy Oś Królewska na odcinku pomiędzy ul. Sarmacką a al. RzeczypospolitejOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie ulicy Oś Królewska na odcinku pomiędzy ul. Sarmacką
a al. Rzeczypospolitej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie ulicy Oś Królewska na odcinku pomiędzy ul. Sarmacką
a al. Rzeczypospolitej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f94bd6fd-a781-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030661/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie ul. Oś Królewska na odcinku pomiędzy ul. Sarmacką a Al. Rzeczypospolitej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087354

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/WOŚ/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1570000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy jezdniami ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej na części działek nr 37/4, 38/5, 39/5, 73/1, 72/3, 41/6, 41/24, 41/23, 42/6, 43/6,70/1, 69/2 z obrębu 1-10-15 o łącznej powierzchni 4871,8 m2. Zagospodarowanie terenu będzie polegało na wykonaniu ścieżek pieszych, placów i pomostów o różnej nawierzchni, zbudowaniu kanału wodnego składającego się z trzech naturalistycznych zbiorników wodnych, wykonaniu i montażu małej architektury, rozbudowie istniejącej instalacji wodociągowej i elektrycznej, wykonaniu oświetlenia niskiego, systemu nawadniania i nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej.

Ogólny zakres zamówienia obejmuje:
− Wydobycie utworów nasypowych i wymianę gruntu w zakresie zapewniającym właściwą wegetacje drzew i innych roślin
− Budowę trzech naturalistycznych oczek wodnych z napowietrzaniem, których brzegi stanowią betonowe murki.
− Wykonanie ścieżek pieszych oraz siedmiu placów tematycznych z różnymi typami nawierzchni głównie przepuszczających wodę oraz innych nawierzchni np. z desek kompozytowych, kostki granitowej, nawierzchni bezpiecznej.
− Wykonanie punktów czerpania wody do podlewania zieleni i uzupełniania wody w zbiornikach wodnych.
− Wykonanie systemu nawadniania zieleni.
− Wykonanie niskiego oświetlenia parkowego.
− Wykonanie pomostów nad oczkami wodnymi.
− Wykonanie nasadzeń nowoprojektowanych układów drzew, krzewów, bylin oraz trawników.
− Dobór i montaż elementów małej architektury np. ławek, koszy, stolików do pracy, konstrukcji wg. autorskich projektów np. ring. Wykonanie ławek warszawskich zgodnie z przekazanymi wykonawcy projektami.
− Wykonanie innych elementów opisanych i przedstawionych w formie graficznej w Projekcie Wykonawczym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3713694,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4183507,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3713694,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182210398

7.3.3) Ulica: Swarzewska 50

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-821

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3713694,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.