eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu DrogowegoOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432323183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Diamentowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-447

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 740 69 71

1.5.8.) Numer faksu: (81) 740 64 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@witd.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0f41b7c-cdf6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00154312/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dwóch samochodów specjalnych wraz ze specjalistyczną zabudową i specjalistycznym wyposażeniem kontrolnym oraz oznakowaniem jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w zakładce instrukcje dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określony w pkt XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określony w pkt XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.94.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 607226,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2023 r., wolnych od wad pojazdów - samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja mechaniczna

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na nadwozie (blacha i lakier)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudowa biurową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców.
• Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –dopuszcza także łączne spełnienie warunku przez wykonawców. Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanych warunków Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów określonych rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru z Załącznika nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ - według załącznika nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić tymczasowe potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z rozdziałem V ust.5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)Wykaz dostaw, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców - dowodem na zrealizowanie dostaw, o których mowa powyżej jest wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – wykaz zrealizowanych dostaw.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (wg wzoru Załącznika nr 1 do SWZ), której częścią składową jest Załącznik nr 1a do SWZ, tj. - Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych:
1) Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
2) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
3) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy (dokument własny Wykonawcy - jeśli dotyczy)
5) Informacje na temat podwykonawstwa (w Formularzu oferty - jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, powinno również w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę w oznaczonym w umowie terminie w tym wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, klęski żywiołowej, działań wojennych, a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem wskazanych przeszkód będą miały lub mogły mieć wpływ na realizację dostawy przedmiotu umowy - dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy. Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami,
b) zmiana terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy na wniosek wykonawcy, w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy opóźnień
w dostawach części, podzespołów lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez dostawców w/w komponentów o potwierdzony czas tego opóźnienia,
c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT –dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie podatku VAT,
d) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji pojazdu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianego sprzętu – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej,
e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań technicznych –dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej w tym zakresie.
3. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
Szczegółowe warunki zmiany umowy zostały opisane w §9 załącznika nr 5 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/witd_lublin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.