eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Kompleksowa Usługa Magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A z siedzibą w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa Usługa Magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A z siedzibą w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491900275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja inż. Nowotarskiego 9 lokal 4

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kryniczanka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa Usługa Magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A z siedzibą w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4131dc9-ce10-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4131dc9-ce10-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-271/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Powierzchnia magazynowa 1200 m2, pomieszczenie kryte, zamknięte o ograniczonym dostępie światła – ogrzewane (temp. 4 – 20 °C), niepylące podłoże, teren ogrodzony.
Powierzchnia magazynowa niskiego lub średniego składowania wyposażona w regały, doki rampowe.
Odległość magazynu buforowego od Zakładu Produkującego Zamawiającego znajdującego się w Krynicy Zdroju – max. 150 km.
Lokalizacja magazynu na trasie Krynica-Nowy Sącz- Kraków- Katowice.
Lokalizacja magazynu w odległości nie większej niż do 10 km od drogi krajowej bez ograniczeń tonażowych (waga całkowita 40 ton)
Produkty muszą być magazynowane w warunkach wykluczających zanieczyszczenia mikroorganizmami, pogorszeniem się jego jakości lub uszkodzeniem opakowania.
Wykonawca przyjmujący towar ma zapewnić dojazd do magazynu.
Wykonawca ma zapewnić czystość i porządek w magazynie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją powierzchni magazynowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją sprzętu niezbędnego do wykonywania usługi magazynowej.
Wykonawca na własny koszt dokonuje:
a) Rozładunku towaru Zamawiającego do składowania z pojazdu,
b) Ustawienia towaru Zamawiającego do składowania na powierzchni składowej (zasada FIFO),
c) Załadunku towaru Zamawiającego na pojazd- wg specyfikacji przedłożonej przez Zamawiającego (zasada FIFO),
d) Komplementowania na paletach towaru różnego asortymentu na podstawie specyfikacji przedłożonej przez Zamawiającego (zasada FIFO),
e) Produkt gotowy Zamawiającego, z wyłączeniem kartonów bag in box i wód leczniczych 1,5 PET, składowany będzie przez Wykonawcę piętrowo, do 2 palet wysokości (dublowany)
f) Kartony Bag in Box składowane będą na regałach- wskazane.
g) Rozładunek i załadunek towarów Zamawiającego z pojazdów i na pojazdy będzie dokonywany przez Wykonawcę 6 dni w tygodniu od godz. 5:00 do godz. 22:00, godziny te mogą być wydłużone po wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności drogą telefoniczną lub e-mailem.
h) Wykonawca lub jego podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im przez Zamawiającego wody mineralne, lecznicze i opakowania od momentu rozładunku w magazynie Wykonawcy do momentu załadunku towaru z magazynu na wskazany środek transportu.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty za zwrot od odbiory błędnie załadowanego, skompletowanego towaru (w tym koszty transportu powrotnego oraz kary wynikające z umów dystrybucyjnych).
j) Wykonawca musi zapewnić dwa miejsca parkingowe dla zestawów, które dostarczają lub odbierają towary z magazynu buforowego, związane jest to z przestrzeganiem czasem pracy kierowców.
Wykonawca w dniu podpisania umowy musi posiadać aktualną polisę Ubezpieczenia OC magazynów i towarów w nich przechowywanych na kwotę min. 100.000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63120000-6 - Usługi składowania i magazynowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość magazynu od zakładu produkcyjnego w Krynicy-Zdroju

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.