eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Modernizacja infrastruktury sportowej: boiska piłkarskiego, budynku zaplecza i pomieszczeń zaplecza w miejscowości Wierzawice, budynku zaplecza i boiska piłkarskiego w miejscowości PrzychojecOgłoszenie z dnia 2022-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury sportowej: boiska piłkarskiego, budynku zaplecza i pomieszczeń zaplecza w miejscowości Wierzawice, budynku zaplecza i boiska piłkarskiego w miejscowości Przychojec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasza Opalińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 240 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury sportowej: boiska piłkarskiego, budynku zaplecza i pomieszczeń zaplecza w miejscowości Wierzawice, budynku zaplecza i boiska piłkarskiego w miejscowości Przychojec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3808a415-d128-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00154888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025787/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja infrastruktury sportowej: boiska piłkarskiego i budynku zaplecza i pomieszczeń zaplecza w miejscowości Wierzawice, budynku zaplecza i boiska piłkarskiego w miejscowości Przychojec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dodatkowo Zamawiający zamieszcza postępowanie na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) https://uglezajsk.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Gminy Leżajsk), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Konto na platformie ePUAP powinno być kontem firmowym Wykonawcy, Zamawiający nie zaleca przesyłania dokumentów z profili prywatnych. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx lub .pdf.
Oferta powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej
zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie na formularzu ePUAP przeznaczonym do złożenia, wycofania oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą - podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy.
Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wewnątrz szyfrowanego folderu nie mogą znajdować się wcześniej zaszyfrowane pliki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
- Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdz. XIII i XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1 – „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubach Sportowych w Wierzawicach i Przychojcu oraz pracowni Klubu Modelarskiego w Wierzawicach”

Zadanie obejmuje:
 remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubach Sportowych „Wierzawice” na działce nr ewid. 1147/8 w Wierzawicach,
 remont pracowni z wykonaniem pomieszczenia WC w Klubie Modelarskim im. Eugeniusza Kujana na działce nr ewid. 1147/8 w Wierzawicach,
 remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubach Sportowych „Jodła” na działce nr ewid. 1357/4 w Przychojcu.

Przedmiotem zamówienia jest :
a) Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubie Sportowym w Wierzawicach

Remont obejmuje pomieszczenia: szatnia gości, natryski, toalety, korytarz, szatnia gospodarzy, korytarz obok pom. sędziego oraz pom. sędziego.
Remont będzie polegał na:
 uzupełnieniu tynków wewnętrznych,
 zeskrobaniu i zmyciu starej farby w miejscach odprysku,
 wykonaniu gładzi wewnętrznych miejscowo,
 malowaniu ścian i sufitów,
 wykonaniu lamperii z lakieru bezbarwnego,
 malowaniu grzejników żeliwnych,
 malowaniu istniejących rurociągów instalacji wewnętrznych,
 wymianie posadzki z płytek w pom. natrysku,
 wymianie opraw oświetleniowych na oprawy ledowe,
 wymianie skrzydeł drzwiowych,
 wymianie misek ustępowych wraz ze stelażem oraz z wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowej.

b) Remont pracowni z wykonaniem pomieszczenia WC w Klubie Modelarskim w Wierzawicach.

Remont obejmuje pomieszczenia: pracowania nr 1, pracowania nr 2, pracowania nr 3 oraz wykonanie pomieszczenia WC.
Remont będzie polegał na:
 uzupełnieniu tynków wewnętrznych,
 zeskrobaniu i zmyciu starej farby w miejscach odprysku,
 wykonaniu gładzi wewnętrznych miejscowo,
 malowaniu ścian i sufitów,
 wykonaniu lamperii z lakieru bezbarwnego,
 zerwanie istniejących posadzek z tworzyw sztucznych,
 wykonaniu warstwy wyrównawczej z gotowych zapraw,
 montażu wykładziny z tworzywa sztucznego,
 wymianie zaworów i głowic termostatycznych oraz zaworów powrotnych,
 malowaniu grzejników żeliwnych,
 malowaniu istniejących rurociągów instalacji wewnętrznych,
 obudowie istniejących rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi,
 montażu ścianki aluminiowej,
 montażu ścian gipsowo – kartonowych – pomieszczenie WC,
 montażu miski ustępowej wraz z agregatem do podnoszenia ścieków,
 montażu zlewozmywaka dwukomorowego wraz z baterią,
 montażu umywalki wraz baterią,
 ułożeniu płytek w pomieszczeniu WC,
 wymianie opraw oświetleniowych na oprawy ledowe,
 wymianie skrzydeł drzwiowych,
 wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 wymianie instalacji elektrycznej natynkowej.

c) Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubie Sportowym w Przychojcu.

Remont obejmuje pomieszczenia: szatnia gości, korytarz oraz szatnia gospodarzy oraz wykonanie przy wejściu podjazdu dla niepełnosprawnych.
Remont będzie polegał na:
 wymianie okna PCV,
 malowaniu drzwi,
 szpachlowaniu, gruntowaniu i malowaniu ścian i sufitów,
 montażu grzejnika elektrycznego wraz z instalacją elektryczną,
 rozbiórce ściany,
 demontażu drzwi wraz z ościeżnicami,
 wykonaniu tynków cementowych,
 wymianie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych,
 demontażu miski ustępowej, umywalki, natrysków oraz baterii,
 demontażu kraty,
 wymianie kratek wentylacyjnych z dodaniem wentylatora elektrycznego w toalecie dla niepełnosprawnych,
 zamurowaniu przejścia między szatniami,
 wymurowaniu ścianki działowej w toalecie dla niepełnosprawnych oraz ścianki do natrysku,
 montażu drzwi z ościeżnicami,
 wykonaniu obudowy z płyt G-K,
 wykonaniu instalacji sanitarnej,
 montażu miski ustępowej dla niepełnosprawnych, umywalki oraz baterii,
 przeniesieniu konsoli wodomierzowej oraz zaworu odcinającego,
 demontażu i zasypanie włazu na zawór odcinający,
 montażu opraw ledowych,
 wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku istniejących Zarządca Obiektu deklaruje zapewnić wsparcie innej osoby zgodnie z art.7 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) Cena (waga 60%)
2) okres gwarancji (waga 40%)
– nie może być on krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 48-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegółowy sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2 – „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubów Sportowych w Wierzawicach i Przychojcu oraz Klubu Modelarskiego w Wierzawicach”

Zadanie obejmuje:
 wyposażenie pracowni nr 1, 2 i 3 – Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach,
 wyposażenie – Klub Sportowy „Wierzawice” w Wierzawicach,
 wyposażenie – Klub Sportowy „Jodła” w Przychojcu.


Realizacja przedmiotowej części zamówienia nie ma wpływu na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) Cena (waga 60%)
2) okres gwarancji (waga 40%)
– nie może być on krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 48-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegółowy sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Cześć nr 3 – „Modernizacja boiska sportowego w Wierzawicach w zakresie: budowy instalacji nawadniającej oraz remontu nawierzchni boiska”

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji nawadniającej oraz remont nawierzchni boiska sportowego na działce nr ewid. 1147/8 w miejscowości Wierzawice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawodnienia i remont boiska sportowego w Wierzawicach.
Roboty jakie zostaną wykonane:
 roboty pomiarowe,
 przeoranie płyty boiska glebogryzarką,
 wykonanie instalacji nawadniającej,
 umieszczenie siatki na krety,
 dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej,
 zasianie nowej trawy.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku istniejących Zarządca Obiektu deklaruje zapewnić wsparcie innej osoby zgodnie z art.7 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232120-9 - Roboty nawadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

1) Cena (waga 60%)
2) okres gwarancji (waga 40%)
– nie może być on krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego
Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 48-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg

P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu i których wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegółowy sposób oceny ofert określony został w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – ( wg załącznika nr 4 do SWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do swz.
2. Formularz cenowy dla części nr 2 (wg załącznika nr 2 do swz)
3. Kosztorys ofertowy uproszczony dla części nr 1 i 3,
4. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu oferty)
b) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – (jeśli dotyczy)
6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz jeżeli są już znani, podać nazwy ewentualnych podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do swz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla części nr 1 - „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w Klubach Sportowych w Wierzawicach i Przychojcu oraz pracowni Klubu Modelarskiego w Wierzawicach”,
 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla części nr 2 - „Dostawa i montaż wyposażenia do Klubów Sportowych w Wierzawicach i Przychojcu oraz Klubu Modelarskiego w Wierzawicach”,
 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla części nr 3 - „Modernizacja boiska sportowego w Wierzawicach w zakresie: budowy instalacji nawadniającej oraz remontu nawierzchni boiska”.
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 uPzp, tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego:

Bank Pekao SA I O. w Leżajsku nr 45 1240 2630 1111 0000 3637 1846

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 266 ust. 1 pkt 14 uPzp).
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
 odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SWZ,
 musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SWZ,
 zawierać w swej treści okoliczności zgodne z art. 98 ust. 6 uPzp, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela).
7. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może
uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania
czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń
złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.
8. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdz. XV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy znajdują się w:
- załączniku nr 5 - Wzór umowy dla części nr 1 i 3,
- załączniku nr 6 - Wzór umowy dla części nr 2,
w rozdz. XIII "Zmiany postanowień umowy".
(Ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia dot. maksymalnej ilości znaków)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Gminy Leżajsk) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Nie

Część 2 : Nie

Część 3 : Nie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.