eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Sopocie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.:
„Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Sopocie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.:
„Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Sopocie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b61f26e-cd40-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041398/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Inżynier Kontraktu - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00.0019/18-00 z dnia 27.06.2019r. wraz z aneksami, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot lub poprzez stronę Zamawiającego http:/bip.zdiz.sopot.pl w zakładce Platforma SMART PZP, zwany dalej Systemem. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Pozostałe informacje w Rozdz. XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Pozostałe wymagania opisane są w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/NZ/2023/EB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Sopocie”. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wszelkie czynności wykonywane w ramach usługi Inżyniera Kontraktu aż do daty wystawienia Świadectwa Wykonania po upływie Okresu Zgłaszania Wad dla Robót Budowlanych objętych usługą Inżyniera Kontraktu. Okres Zgłaszania Wad: zgodny z terminem gwarancji robót budowlanych objętych niniejszą usługą Inżyniera Kontraktu, od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w Warunkach Kontraktowych FIDIC, związanych z:
• pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji oraz w okresie gwarancji.
• zarządzaniem i kontrolą realizacji Umowy na Roboty Budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót Budowlanych wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym,
• rozliczeniem Umowy na Roboty Budowlane oraz wystawieniem Świadectwa Wykonania

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.
na usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, zieleni. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości wartości zamówienia określonym w szacowaniu zamówienia. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki:
• Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością;
• Zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego;
• Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy;
• Strony uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie złożonych dokumentów wg reguły spełnia-nie spełnia, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
• „Cena ofertowa brutto” – C
• „Dostępność kluczowego personelu” - P

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność kluczowego personelu P

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), Wykonawca wykonał co najmniej:
a) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi o wartości minimum 2.000.000 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z budową lub przebudową uzbrojenia podziemnego na terenie miejskim,
b) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy podziemnych kanałowych zbiorników retencyjnych o średnicach co najmniej DN 1000,
c) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi o wartości robót minimum 2.000.000,00 PLN brutto w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi publicznej,
d) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem układanie nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni co najmniej 3000 m2,
e) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi o wartości robót minimum 100 000 PLN brutto, w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych,
f) jedną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem gospodarkę zielenią w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, o wartości robót minimum 50.000,00 PLN brutto.
 dysponuje lub będzie dysponować osobami stanowiącymi Zespół Inżyniera Kontraktu, które skieruje do wykonywania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:
a) Inżynier Rezydent (Lider Zespołu) posiadający:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień,
b) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych posiadający:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień,
c) Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień;
d) Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień;
e) Inspektor Nadzoru Robót Teletechnicznych posiadający:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień;
f) Inspektor Nadzoru dla Robót dot. Gospodarki Zielenią posiadający:
• wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania terenów zieleni lub ogrodnicze,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki zielenią/kształtowania terenów zielonych;
g) Specjalista ds. Rozliczeń posiadający:
• wykształcenie ekonomiczne;
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania inwestycji budowlanych.
Uwaga: Każda wykonana przez Wykonawcę usługa nadzoru nad robotami budowlanymi może potwierdzać spełnienie kilku warunków jednocześnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1)Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wartości nadzorowanego zadania oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość zmiany:
A. Zmiana terminu wykonania Umowy:
a) odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części Robót z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wg stawek zgodnych z Wykazem Cen,
b)wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Proj. w zakresie pełnienia f. Inżyniera Kontraktu dla wykonania Robót dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zam.na roboty bud, w sytuacji zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót Bud., usprawnienia procesu inwest. lub usunięcia wad ukrytych Dokumentacji Proj. i uzyskania założonego efektu użytkowego,
c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu usługi Inżyniera Kontraktu, objętej przedmiotem zam, w zw. z koniecznością zmniejszenia zakresu nadzorowanych Robót, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu Robót,
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zam. pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,
e) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
f) zmiany będące następstwem działania organów admin.państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień oraz inne przyczyny zewn. niezależne od Zamawiającego oraz IK skutkujące niemożliwością prowadzenia Robót,
g) przedłużeniem się procedury wyboru Wykonawcy Robót Bud, wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w zw. ze wstrzymaniem wykonywania Umowy o Roboty Budowlane albo rozwiązaniem Umowy o Roboty Bud. z dotychczasowym Wykonawcą Robót Bud. i koniecznością przeprowadzenia postępowania celem wyboru nowego Wykonawcy Robót Bud.,
h) inne przyczyny zewn. niezależne od Zamawiającego oraz IK skutkujące niemożliwością prowadzenia Robót i związanej z nimi usługi Inżyniera Kontraktu,
B. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia IK wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiana wysokości wynagrodzenia IK wynikająca ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 .10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),
c) zmiana wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wynikająca ze zmiany zasad podlegania ubezp. społ.lub ubezp. zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezp. społ. lub zdrowotne,
d) odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części Robót bud, nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu realizacji Umowy,
e) na żądanie Zamawiającego dopuszczalne jest ograniczenie obowiązków Inżyniera Kontraktu ze względu na to, że ich wykonanie okazało się zbędne dla realizacji Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie IK poprzez jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowiązków.
f) wprowadzenia do realizacji prac/usług zamiennych lub dodatkowych;
g) konieczność zrealizowania usług przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym decyzji administr. lub wytycznych Konserwatora Zabytków;
h) wskutek potrzeby dokonania zmian organizacyjnych lub technolog. w szczególności w sytuacji, gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Proj;
C. Inne zmiany.
Szczegółowe zmiany opisane są w Zał. nr 7 do SWZ, § 12 i 13 Istotnych dla stron postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez PLATFORMĘ SMARTPZP Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, wówczas:
a) zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione (z największą liczbą przyznanych punktów łącznie);
b) negocjacje odbywać się będą w zakresie ceny oferty brutto i dostępność kluczowego personelu Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji niniejszego zamówienia: od daty zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania dla przedmiotowej inwestycji objętej usługą Inżyniera Kontraktu.
Planowany termin realizacji robót budowlanych objętych usługą Inżyniera Kontraktu (Czas na Ukończenie) jest nie dłuższy niż 220 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, przy czym termin ten może ulec skróceniu bądź wydłużeniu w zależności od faktycznego czasu realizacji robót budowlanych. Zmiana tego terminu nie wymaga aneksu do umowy.
Planowany termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje przewidywany okres do wydania Końcowego Świadectwa Płatności dla Umowy na Roboty Budowlane oraz do wystawienia Świadectwa Wykonania po upływie Okresu Zgłaszania Wad, wyznaczonego na okres zgodny z terminem gwarancji
dla Robót Budowlanych objętych Usługą Inżyniera Kontraktu (który Zamawiający określa na maksymalnie 84 miesiące). Okres gwarancji inwestycji stanowi kryterium wyboru w postępowaniu na roboty budowlane objęte usługą Inżyniera Kontraktu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.