eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej w TychachOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1213027a-cd40-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019702/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,122931,1141559b1e23091dae50545ac1d9386d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,122931,1141559b1e23091dae50545ac1d9386d.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:

poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,122931,1141559b1e23091dae50545ac1d9386d.html

(zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@mzuim.tychy.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.

4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mzuim-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych, dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

Uwaga. Przesłanie pliku w formacie .rar poprzez Platformę przetargową jest możliwe tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poprzez Platformę przetargową wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 nr. telefonu: 32 227 70 06, nr. faksu: 32 227 70 08, adres e-mail: mzuim@mzuim.tychy.pl
• inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach jest Pani Elżbieta Eichler, nr telefonu 32 227 70 06, adres e-mail: e.eichler@mzuim.tychy.pl
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
• po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy / Podwykonawcy / Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• osoba udostępniająca dane posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
• osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/DZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1782739,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:
- wymagania ogólne (tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, zabezpieczenie drzew),
- roboty przygotowawcze (roboty rozbiórkowe),
- roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni),
- ułożenie rur ochronnych pod kable energetyczne oświetlenia miejskiego,
- budowa chodnika – kostka betonowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi
- budowa miejsc parkingowych i jezdni manewrowej – kostka betonowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
- budowa odwodnienia jezdni i parkingu (wpusty i przykanaliki)
- budowa oświetlenia,
- budowa kanału technologicznego,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża),
- zieleń drogowa (trawniki),
- roboty odtworzeniowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:
1) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp: który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
b) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp: który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:

1) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
(i) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi lub parkingu w technologii kostki brukowej w ilości nie mniejszej niż 2.500 m2 o wartości zadania nie mniejszej niż 2.000.000 PLN brutto

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, gdy w dniu wszczęcia postępowania, NBP nie opublikował średnich kursów walut, zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:
(i) Kierownik budowy – spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot.

Zamawiający określając wymogi w sprawie posiadania stosownych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza pełnienie funkcji Kluczowych specjalistów w w/w specjalnościach przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.] i/lub ustawy z dn. 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1946, z późn. zm.].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 6 do SWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone powyżej ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa powyżej w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ)
2) Formularz Kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ)
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ)
4) Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/cich, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) [jeżeli dotyczy].
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt XIV.4.3) SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
przelewem na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Pekao SA nr 34 1240 2975 1111 0010 6080 1992
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4.2) – 4.4) SWZ:
- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,
- wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4.2) –4.4), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3). W przypadku, o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy.
3. Warunki zmiany są następujące:
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
b) wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków atmosferycznych (opady, uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót) – zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu;
c) wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu;
d) powstaniu opóźnienia w realizacji umowy spowodowane przez władze publiczne i/lub samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację inwestycji, pomimo przestrzegania przez Wykonawcę/Zamawiającego procedur i/lub przepisów – zmiana terminu realizacji;
e) konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji robót określonych/przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności /nieprecyzyjności mapy zasadniczej, niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, zmiana uzgodnień branżowych, itp. – zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia i/lub zmiana rozwiązań technicznych [roboty zamienne] odpowiadająca dokonanej zmianie;
f) konieczność realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy – zmiana terminu realizacji zamówienia w zależności od przypadku;
g) wystąpienia innych, niezawinionych przez strony umowy, przypadków niż opisane w pkt. (a)-(f) uprawniających Wykonawcę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia i/lub dodatkowej zapłaty na mocy postanowień umowy – zmiana terminu realizacji zamówienia i/lub wynagrodzenia i/lub zmiana rozwiązań technicznych [roboty zamienne] odpowiadająca dokonanej zmianie zgodnie z postanowieniami umowy.
4. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzuim-tychy.logintrade.net/zapytania_email,122931,1141559b1e23091dae50545ac1d9386d.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w myśl art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych przedmiotem zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wykonywanie czynności opisanych w Dokumentacji projektowej na stanowiskach: pracownicy fizyczni/budowalni (robotnik budowalny, pomocnik budowlany, brygadzista, majster itp.), operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kierowcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.