eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego
w Gorzkowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6818006

1.5.8.) Numer faksu: 44 6818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego
w Gorzkowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f3a28fc-ae76-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100601/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3532237,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach”
4.2. Przedmiotem zadania jest rozbudowa przedszkola o dodatkowe sale i pomieszczenia socjalne dla dzieci. Zakres prac obejmuje:
1. Zapewnienie miejsc opieki dla 5 grup 25 osobowych poprzez budowę pomieszczeń: sal zabaw, składzików i pomieszczeń sanitarnych.
2. Wykonania łącznika (komunikacji) i szatni pomiędzy nową częścią, a budynkiem istniejącym.
3. Wykonanie pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia intendentki, socjalnego, na pomoce dydaktyczne oraz WC dla osób niepełnosprawnych.
4.3. W zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia znajduję się również budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji tj.: elektrycznej, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej, wentylacji grawitacyjnej oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjną, w tym: zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji gazowej, zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ).
Parametry budynku po rozbudowie i przebudowie;
- pow. zabudowy - 1592,30 m2,
- pow. użytkowa - 1370,36 m2,
- kubatura - 8048,18 m3
4.4. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45214100-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowalnych.
45262700-8 - Przebudowa budynków.
45262800-9 - Rozbudowa budynków.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa w tym: projekty budowlano-wykonawcze,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości
w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 1) oraz STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262800-9 - Rozbudowa budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4729842,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7011000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4729842,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „AMB Budownictwo Krzysztof Prokop”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6090037055

7.3.3) Ulica: Kozia Wieś 11

7.3.4) Miejscowość: Krasocin

7.3.5) Kod pocztowy: 29-105

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4729842,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.