eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Długoterminowy najem samochodu osobowego dla Izby Administracji Skarbowej w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Długoterminowy najem samochodu osobowego dla Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-950

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi4.ias.370000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Długoterminowy najem samochodu osobowego dla Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d006df20-cd37-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110936/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wynajem długoterminowy pojazdu na potrzeby IAS w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy Marketplanet (https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl).
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie IAS Olsztyn; https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się w Rozdziale 10 w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarty w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem samochodu osobowego dla Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, których znaczenie (wagę) określa podany procent:

1) Cena brutto najmu samochodu za okres 36 miesięcy (C1): 80 %
(maksymalnie 80 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:

C1 = (Cmin/Cbad) x 80

C1 - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena brutto najmu samochodu za okres 36 miesięcy ”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

2) Cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km (C2):
15 % (maksymalnie 15 pkt)
Oferta w kryterium cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:

C2 = (Cmin/Cbad) x 15

C2 - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

3) Cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km (C3): 5 % (maksymalnie 5 pkt)
Oferta w kryterium cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:

C3 = (Cmin/Cbad) x 5

C3 - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zastrzega, pod rygorem odrzucenia oferty, iż cena określona w:
1) ust. 1 pkt 2) nie może być niższa niż 0,15 zł brutto,
2) ust. 1 pkt 3) nie może być wyższa 0,30 zł brutto.

2. Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w powyższych kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P = C1 (cena brutto najmu samochodu za okres 36 miesięcy ) + C2 (cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km) + C3 (cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km)
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert: „cena brutto najmu samochodu za okres 36 miesięcy ”, „cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km” oraz „(cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km” – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według poniższego wzoru:
P = C1 + C2 +C3
gdzie:
P - oznacza łączną ilość punktów przyznaną ofercie (maksymalnie 100 pkt),
C1 - oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „(cena brutto najmu samochodu za okres 36 miesięcy ” (maksymalnie 80 pkt)
C2 - oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km” (maksymalnie 15 pkt)
C3 - oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km” (maksymalnie 5 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za każdy nie przekroczony kilometr poniżej limitu 120 tys. km

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za każdy przekroczony kilometr powyżej limitu 120 tys. km

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Pozostała treść w Rozdziale 7 w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SWZ;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2. Pozostała treść znajduje się w Rozdziale 9 w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, a także w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z zapisami art. 111 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dochodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1) formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) jeżeli dotyczy, oświadczenia określone w Rozdziale 9 ust. 2 w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany terminu dostarczenia pojazdu, jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
2) zmiany terminu realizacji, jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub inne okoliczności o obiektywnym charakterze.
3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, dotyczące zmian treści umowy niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami oraz do realizacji przedmiotu zamówienia). O takich zmianach strony umowy będą się jedynie powiadamiały pisemnie.
4. Pozostałe zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie w oparciu o przepis art. 455 ustawy Pzp oraz art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.
Z uwagi na ograniczone miejsce przy wprowadzaniu danych dot. umowy, Zamawiający informuje, iż pełna treść znajduje się w par. 11 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.