eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej WoliOgłoszenie z dnia 2022-05-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych-państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1f73631-d03d-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057415/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.nifc.pl/pl/bip/zamowienie/311_tryb-podstawowy-bez-negocjacji-zp251220221

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są:
1) miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego: /NIFChopina/SkrytkaESP, znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem
(https://epuap.gov.pl/wps/portal),
3) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do:
1) Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
2) Formularza do komunikacji,
3) Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje,
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
4. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl.
Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.12.2022.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1, Łączniku Muzeum oraz Centrum Chopinowskim ul. Tamka 43 w Warszawie”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej w Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1, Łączniku Muzeum oraz Centrum Chopinowskim ul. Tamka 43 w Warszawie, obejmująca również naprawy, wymianę szkodzonych podzespołów oraz serwis techniczny tych instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2a do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na użyte materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej w budynkach oraz Parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej w budynkach oraz Parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, obejmująca również naprawy, wymianę uszkodzonych podzespołów oraz serwis techniczny tych instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku 2b do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na użyte materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej w budynku Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1, Łączniku Muzeum oraz Centrum Chopinowskim ul. Tamka 43 w Warszawie”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej w Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1, Łączniku Muzeum oraz Centrum Chopinowskim ul. Tamka 43 w Warszawie, obejmująca również naprawy, wymianę uszkodzonych podzespołów oraz serwis techniczny tych instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2c do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na użyte materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej w budynkach oraz Parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli”.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej w budynkach oraz Parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, obejmująca również naprawy, wymianę uszkodzonych podzespołów oraz serwis techniczny tych instalacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 2d do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 3d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50512000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji na użyte materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

I. Doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiednio do części na którą składa ofertę, wykonał:
a) Część 1 – co najmniej (jedną) usługę, wykonaną/wykonywaną w ramach jednej umowy, polegającą na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto, która dotyczyła obiektu muzealnego wpisanego do rejestru zabytków
b) Część 2 – co najmniej 1 (jedną) usługę wykonaną/wykonywaną w ramach jednej umowy, polegającą na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji elektrycznej, o wartości usługi nie mniejszej niż 40 000 zł netto, która dotyczyła obiektu muzealnego wpisanego do rejestru zabytków
c) Część 3 – co najmniej 1 (jedną) usługę wykonaną/wykonywaną w ramach jednej umowy, polegającą na obsłudze technicznej wraz z konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej (centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzła cieplnego, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz instalacji hydrantowej), o wartości usługi nie mniejszej niż 50 000 zł netto, która dotyczyła obiektu muzealnego wpisanego do rejestru zabytków
d) Część 4 – co najmniej 1 (jedną) usługę wykonaną/wykonywaną w ramach jednej umowy, polegającą na obsłudze technicznej wraz konserwacją urządzeń instalacji sanitarnej (centralnego ogrzewania, instalacji gazowej wraz z kotłowniami, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz instalacji hydrantowej, hydroforni dla potrzeb instalacji nawadniania Parku), o wartości usługi nie mniejszej niż 40 000 zł netto, która dotyczyła obiektu muzealnego wpisanego do rejestru zabytków.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do każdej części należy złożyć oddzielny wykaz usług. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca złoży jeden wykaz do kilku oferowanych części, ale wtedy przedstawiona usługa/i powinna/ny spełniać łącznie warunki określone dla oferowanych części (pod względem łącznej wartości zamówienia i zakresu wykonywanych prac) a także dotyczyć obiektu/ów muzealnego/ych wpisanego/ych do rejestru zabytków.
II. Kwalifikacji zawodowych/ wykształcenia/ doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie, odpowiednio do części na którą składa ofertę, dysponował:
a) Część 1
co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję konserwatora instalacji elektrycznych posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV oraz dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
b) Część 2
co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję konserwatora instalacji elektrycznych posiadającą świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV oraz dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
c) Część 3
co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję konserwatora instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji hydrantowej posiadającą:
i. świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, oraz dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji i dozorze instalacji cieplnych o mocy powyżej 50kW,
ii. uprawnienia spawalnicze wydawane przez Instytut Spawalnictwa lub Urząd Dozoru Technicznego lub Polski Rejestr Statków, uzyskane na podstawie obytego/ukończonego kursu spawacza prowadzonego zgodnie z programem opartym na podstawie normy PN-EN ISO 9606,
iii. uprawnienia do obsługi zbiorników ciśnieniowych, o pojemności większej niż 0,350 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, w tym butli gazowych, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego,
iv. świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV posiadającą dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
d) Część 4
(1) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję konserwatora instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji hydrantowej posiadającą:
i. świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, oraz dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji i dozorze instalacji cieplnych o mocy pow. 50 kW,
ii. uprawnienia spawalnicze wydawane przez Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego lub Polski Rejestr Statków, uzyskane na podstawie odbytego/ukończonego kursu spawacza prowadzonego zgodnie z programem opartym na podstawie normy PN-EN ISO 9606,
iii. uprawnienia do obsługi zbiorników ciśnieniowych, o pojemności większej niż 0,350 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, w tym butli gazowych, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego,
iv. świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV posiadającą dwuletnie doświadczenie przy eksploatacji instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
(2) co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję konserwatora instalacji gazowej posiadającą świadectwo kwalifikacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie przy eksploatacji i dozorze urządzeń i instalacji gazowych firmy HOVAL o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca dla każdej z oferowanych części wskaże co najmniej jedną osobę spełniającą wyżej określone warunki

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców, w odniesieniu do oferowanej części zamówienia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4).I odpowiednio do części 1-4: lit. a) – d) SWZ – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych,
wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ
2) odnośnie warunku wskazanego w § 14 ust. 1 pkt 4).II, odpowiednio do części 1-4: lit. a) – d) SWZ – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji dotyczących liczby miesięcy gwarancji udzielonej na naprawy i liczby miesięcy gwarancji udzielonej na użyte materiały i urządzenia. Informacje te pozwolą ocenić ofertę i przyznać jej punkty odpowiednio w kryterium „Długość udzielonej gwarancji na naprawy” wskazanym w § 18 ust. 1 pozycja tabeli 2 i opisanym w § 18 ust. 2 pkt 2 SWZ oraz w kryterium „Długość udzielonej gwarancji na użyte materiały i urządzenia” wskazanym w § 18 ust. 1 pozycja tabeli 3 i opisanym w § 18 ust. 2 pkt 3 SWZ
Informacje te stanowią przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służące potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlegają uzupełnieniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu
ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Szczegółowe zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów podane są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach:
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
4) niewykonania przez Wykonawcę części usług objętych Przedmiotem Umowy;
5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość usług niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i dodatkowych kosztów/oszczędności po stronie Wykonawcy z tego wynikających), pkt 3 (zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od dodatkowych kosztów/oszczędności po stronie Wykonawcy wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa), pkt 4-7 (zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług), pkt 8 (zwiększenie wynagrodzenia w zależności od wielkości dodatkowych obowiązków powstałych po stronie Wykonawcy wynikających z wykonania projektu),
2) zakresu usług w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu usług o zakres niewykonanych lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania Przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), pkt 2 (zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy), pkt 3 (zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany przepisów prawa), pkt 4 i 6- 7 (zmniejszenie zakresu usług o usługi niewykonane), pkt 5 (zmniejszenie zakresu usług o niewykonane usługi lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania Przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
3) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.