eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrowie › Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta JastrowieOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Jastrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Jastrowie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-915

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jastrowie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrowie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f7fd050-add3-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f7fd050-add3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026979/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Jastrowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097886

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ulica Boczna
Podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogi gminnej:
a) szerokość jezdni : 4,50 - 5,50 m,
b) spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%
Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingów: warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3 cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm;
Konstrukcja ścieku: nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm; ława z betonu B-20 grub.
10 cm.
Droga przebiega po istniejącej trasie z korektami wysokościowymi w celu wzmocnienia nawierzchni. Przyjęto do projektowania minimalne pochylenie podłużne 0,30% ze względu na istniejącą konfigurację. Projektowana droga zlokalizowana jest nad siecią energetyczną doziemną, gazową, wodociągową oraz pod siecią energetyczną napowietrzna dlatego roboty drogowe wykonać z wszelką starannością i ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia w/w sieci. Urządzenia infrastruktury technicznej nie wymagają przebudowy.
Odwodnienie układu komunikacyjnego powierzchniowo do projektowanego ścieku i wpustów ulicznych. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok. 317,63 m stanowi odrębną sieć, zlokalizowaną w obrębie ulic Boczna i Gdańska, zbierającą wody deszczowe wyłącznie z ulicy Bocznej i transportujące je w sposób grawitacyjny do rowu, położonego na działce nr ew. 993 ob. 0001 Jastrowie. Trasa projektowanej sieci została zaprojektowana w sposób nie kolidujący z istniejącą zabudową oraz tak by zminimalizować skrzyżowania z przeszkodami terenowymi, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu.
Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie: sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 317,63 m z rur PCV Ф315 SN 8; wylotu wód deszczowych do rowu; montażu studni o średnicy Ф 1000 mm z kręgów betonowych w ilości 10 szt.
Z uwagi na zmianę parametrów geometrycznych przebudowywanej drogi niniejsze opracowanie wymusza na Wykonawcy pionową regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

ulica od ul. Roosevelta - dojazd do firmy Precon Polska w Jastrowiu
Zakres prac objęty postępowaniem przetargowym dotyczy wyłącznie chodnika w działce drogi gminnej. Roboty towarzyszące to wymiana oświetlenia ulicznego, oznakowanie oraz elementy BRD oraz roboty wykończeniowe. Z załączonej dokumentacji należy wziąć pod uwagę tylko zakres budowy chodnika oraz w/w robót.
W stosunku do projektu zamieniono krawężnik na typ ciężki 20x30 cm oraz zwiększono ławy betonowe. Wobec powyższego w przedmiocie zmówienia krawężniki oraz ławy należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Ulica na ODJ Jedności Robotniczej
Podstawowe parametry projektowanej budowy dróg gminnych:
a/ szerokość nawierzchni jezdni – 5,00 m, oznaczenie w planie zagospodarowania KD;
b/ szerokość nawierzchni jezdni - 6,00 m, oznaczenie w planie zagospodarowania KL;
b spadek poprzeczny jezdni – 2% jednostronny;
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm chodnik
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm;
zjazdy
- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
Drogi przebiegają po istniejących trasach.
Przyjęto do projektowania minimalne pochylenie podłużne – 0,28% wynikające z ukształtowania terenu. Spadek poprzeczny dwustronny 2% zapewni odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni dróg do projektowanych wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji
deszczowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4125722,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4703062,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4125722,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ul. Norwida 9/7 77-400 Złotów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671037413

7.3.4) Miejscowość: Złotów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4125722,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.