eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdów › Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gdów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Gdów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-420

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 251 - 41 – 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gdow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8755de64-c70c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031207/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Gdów poprzez budowę miasteczka rowerowego przy Sp Gdów, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO DZIAŁANIE: 3.1. ROZWÓJ DROGOWEJ I LOTNICZEJ SIECI TEN-T

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8755de64-c70c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji noraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej e-mail: urzad@gdow.pl (z wyłączeniem składania ofert).
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach:
1) Komunikacja w postępowaniu- instrukcja interaktywna
2) Oferty, wnioski i prace konkursowe- instrukcja interaktywna dostępne na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce centrum pomocy>instrukcje interaktywne.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Pozostałe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dot. osób będących:
1) Wykonawcami – osobami fizycznymi,
2) Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
3) pełnomocnikami Wykonawców.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gdów dane adresowe jw.;
 w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Magdalena Waligóra tel: ……………………………. e-mail: inspektor@cbi24.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr NZPI-IV.271.ZP-2.2023 pn. „Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej” oraz zawarcia umowy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: NZPI-IV.271.ZP-2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 726547,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, celem realizacji inwestycji polegającej na budowie stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w Gdowie, doposażeniu przejść dla pieszych oraz zakupie trenażerów czasu reakcji (refleksometrów).
Zakres prac przewidzianych do wykonania to w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmującej: koncepcję programowo-przestrzenną podlegającą akceptacji przez Zamawiającego, a na jej podstawie projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
3) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, pozwoleń oraz decyzji koniecznych do prawidłowego wykonania części projektowej, jak i przeprowadzenia oraz zakończenia etapu wykonawczego,
4) prace modernizacyjne na nw. przejściach dla pieszych:
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Krakowskiej (rejon Posterunku Policji)-
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Myślenickiej (rejon Oddziału Przedszkolnego)
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Krakowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Bocheńską, Łapanowską, Myślenicką)
- modernizacja przejścia pieszych w ciągu ulicy Bocheńskiej (rejon skrzyżowania z ul. Krakowską, Łapanowską, Myślenicką)
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Myślenickiej (rejon skrzyżowania z ulicą Krakowską, Łapanowską, Bocheńską)
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łapanowskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Krakowską, Bocheńską, Myślenicką
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łapanowskiej (skrzyżowanie z ulicą Szkolną)
- modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Młyńskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Łapanowską)
5) zakup i dostawa trenażerów (refleksometrów) do wskazanych przez Zamawiającego szkół podstawowych na terenie gminy Gdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
 kryterium „Cena”:
a) znaczenie kryterium - 60 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
 kryterium „gwarancja”:
a) znaczenie kryterium - 40 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „gwarancja”:
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały przy założeniu, że minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy, natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji to 72 miesiące – maksymalnie 40 pkt
Wykonawca w celu uzyskania punktów w przedmiotowym kryterium zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wskazać okres gwarancji w przedziale od 60 do 72 miesięcy , która będzie stanowiła okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały. Zamawiający na podstawie przedstawionych danych obliczy ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stosując regułę:
- okres gwarancji – 60 miesięcy – 0 pkt,
- okres gwarancji – 66 miesięcy – 20 pkt,
- okres gwarancji – 72 miesiące – 40 pkt
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 40.
Uwaga: Wykonawca dokona wpisu deklarowanego okresu gwarancji przy czym wpisanie „brak”, „0” lub równoważnego zwrotu oznaczać będzie brak deklaracji co do udzielenia okresu gwarancji co skutkować będzie odrzuceniem oferty
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji powyżej 72 miesięcy, jednakże uzyska maksymalną ilość 40 pkt. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Zamawiający przyjmie do oceny okres 72 miesięcy, natomiast w umowie wpisany zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę faktyczny okres gwarancji.
2) Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację, tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = [Lcena] +[Lgr]
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie
Lcena - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena ”
Lgr - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „gwarancja”
3) Punkty przyznane w każdym kryterium zostaną zsumowane.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do rejestru zawodowego lub handlowego)
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Określenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągów jezdnych i/lub ścieżek rowerowych i/lub placów, z nawierzchni asfaltowej, o powierzchni min. 600 m2 każda robota.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać posiadanie całkowitego wymaganego doświadczenia.

b) Określenie warunku w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
a. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
b. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
d. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń

Zamawiający uzna również odpowiadające powyższym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp- o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) w zakresie braku podstaw wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp (oraz art. 125 ust. 5 ustawy pzp – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego) – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2A do SWZ.
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie to, aktualne na dzień jego złożenia, składa Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), którego (których) oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
Pozostałe informacje w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp- o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 8.1 pkt 3 lit. a), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 8.1 pkt 3 lit. b),

Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykazy powyższe, aktualne na dzień ich złożenia, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda w postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ, a wraz z nim (jeżeli dotyczy):
a) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli możliwe jest pozyskanie takich dokumentów bezpośrednio przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Wykonawca nie musi ich składać o ile wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt a),
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10.1 pkt 1 i 2 SWZ, stanowiące załącznik nr 2 i 2A do SWZ,
e) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8.3 SWZ– w przypadku wykonawców występujących wspólnie,
f) pisemne zobowiązanie podmiotu lub inny dokument o treści wskazanej w rozdz. 10.3 tiret pierwszy SWZ, oraz oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby o którym mowa w rozdz. 10.2 SWZ(załącznik nr 7 do SWZ) – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wraz z ofertą należy złożyć: pełnomocnictwo , pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Pozostałe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie ujętym w §12 zał. nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.