eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy WągrowiecOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2840fa1-ad3b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054904/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097213

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.2023.FZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Zamówienia obejmuje drogi gminne Gminy Wągrowiec zlokalizowane na terenie sołectw: Toniszewo, Kaliszany (Kaliszanki), Grylewo, Oporzyn, Pawłowo Żońskie, Nowe, Kobylec, Żelice,
Bukowiec, Kopaszyn, Kaliska (Micharzewo), Tarnowo Pałuckie, Bracholin, Kiedrowo, Werkowo, Kołybiec, Siedleczko, Koninek, Łukowo, Brzeźno Stare, Rudnicze, Potulice (Potuły), Runowo, Wiatrowiec (Mikołajewo), Wiatrowo, Przysieka, Przysieczyn, Łęgowo, Długa Wieś (Sieńsko), Rgielsko, Redgoszcz.
Zakres robót:
Remont z wypełnieniem masą mineralno – asfaltową
- zabezpieczenie terenu objętego robotami i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
- oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu i/lub osuszenie,
- skropienie dna i krawędzi pionowych naprawianego miejsca emulsją asfaltową i uzupełnienie masą bitumiczno – asfaltową na gorąco,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
Ilość jednostek 1445 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175068,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207594,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175068,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: T-BITUM Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7662006241

7.3.3) Ulica: Klasztorna 17

7.3.4) Miejscowość: Gołańcz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-130

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175068,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.