eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koluszki › Budowa budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koluszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 65

1.5.2.) Miejscowość: Koluszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-040

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 725 67 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.borowinski@koluszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.koluszki.samorzady.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6502f5b6-60f5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032523/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa budynku klubowego LKS Różycy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434996/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GIZ 271. 191. ( 61 ). 2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5392172,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. W zakres zamówienia wchodzi :
1) wykonanie robót rozbiórkowych budynków niemieszkalnych
2) budowa nowego budynku klubowego o powierzchni użytkowej 755 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
3) wykonanie niezbędnych przyłączy i nowych instalacji wewnętrznych,
4) wykonanie robót wykończeniowych,
5) zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Miejsce realizacji: Różyca ul. Piotrkowska 13, Gmina Koluszki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

39290000-1 - Wyposażenie różne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia nie zostały w chwili obecnej przyznane.
Podstawa prawna: art. 255 pkt. 3, oraz art. 257 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami ).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.