eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa wyposażenia do laboratorium fizycznego w Podkarpackim Centrum Nauki "Łukasiewicz".Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia do laboratorium fizycznego w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-002

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wdk.kulturapodkarpacka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-025649f5-b1e5-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do laboratorium fizycznego w Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-025649f5-b1e5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097954/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa wyposażenia do laboratorium fizycznego w PCN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.06.04.04-IZ-00-18-001/18 Utworzenie podkarpackiego centrum nauki. Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna społeczna, działanie 6.4 – Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104475

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 528027 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 – Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.
Wyposażenie do laboratorium fizycznego:
Część 1: Demonstrator oporów aerodynamicznych, Demonstrator wpływu prędkości wiatru na turbinę,
Część 2: Demonstrator równanie soczewki, przyrządy optyczne, Demonstrator pomiaru prędkości światła, Demonstrator polaryzacji światła; Demonstrator energii światła, Demonstrator dyfrakcji światła, Demonstrator promieniowania cieplnego i efektu cieplarnianego, Chłodziarko-zamrażarka

Szczegóły wskazane w załączniku nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MERAZET Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770001387

7.3.3) Ulica: Ul. J. Krauthofera 36

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-203

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 1 pzp w zawiązku z art. 259 pzp unieważnia prowadzone postępowanie – część 2. Przesłanką faktyczną unieważnienia jest to, iż dla części nr 2 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.