eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzino › Budowa świetlicy wiejskiej w PopowieOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320400045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Będzino

1.5.2.) Miejscowość: Będzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-037

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943162016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gok@bedzino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura-bedzino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Będzino

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 330920529

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Będzino 19

1.11.4.) Miejscowość: Będzino

1.11.5.) Kod pocztowy: 76-037

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.11.9.) Numer telefonu: 943162530

1.11.10.) Numer faksu: 943162307

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ug@bedzino.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bedzino.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92492c42-ca40-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00144532/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bedzino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bedzino (w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania ).
Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz musi zapoznać się z Instrukcją
składania ofert dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych z dnia 30 grudnia 2020r. dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, włączona obsługa JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Formaty przesyłanych danych, plików wykorzystywanych
przez wykonawców, powinny być zgodne z wyszczególnionymi w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12
kwietnia2021r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 t. j. ze zm.).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .zip, .7z, ze szczególnym wskazaniem na .pdf
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
Oferta musi być:
a)sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w dokumentach postępowania,
b)złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/ upoważnione.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/bedzino w postępowaniu dla informacji, oświadczeń lub dokumentów (innych niż oferta Wykonawcy ) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail: ug@bedzino.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino z siedzibą w Będzinie 19, 76-037 Będzino
1.2. z administratorem można kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora; administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iod@bedzino.pl
1.3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie".
1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo w gm. Będzino, polegająca na budowie wolnostojącego jednokondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej, niepodpiwniczonego, z poddaszem użytkowym i dachem dwuspadowym, przyłączeniu budynku do sieci oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku, o wartości przynajmniej 500.000,00 zł brutto – zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że ww. robotę budowlaną musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP wraz z oświadczeniem uwzględniającym przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na podstawie
art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP uwzględniającym przesłanki
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego/jeżeli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo/jeżeli dotyczy; Oświadczenie, wykonawców występujących wspólnie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP /jeżeli dotyczy;
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust.1 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2.Zamawiający, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
2.1.ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto,
2.2.zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2.3.istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2.4.konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i/lub zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wystąpienie których uniemożliwiło terminową lub prawidłową realizację zamówienia, w szczególności polegających na:
2.4.1.pojawieniu się niemożliwych wcześniej do przewidzenia przeszkód technicznych, archeologicznych, środowiskowych lub terenowych podczas prowadzonych prac tj. np. wykopalisk archeologicznych, wystąpieniu kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami,
2.4.2.wystąpieniu istotnych błędów projektowych skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji umowy i / lub zmiany zakresu zamówienia,
2.4.3.wystąpieniu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień oraz opinii innych organów w trakcie prowadzonych robót, lub konieczności uzyskania dodatkowych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, lub konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonych pierwotnie terminach
2.4.4.zaistnieniu przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej lub stan epidemii,
2.4.5.zaistnieniu przeszkód spowodowanych m.in. siłami natury lub braku możliwości prowadzenia prac na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających montaż (np. intensywne opady śniegu, deszczu, bardzo niskie temperatury) w okresie ich występowania i mających wpływ na termin wykonania,
2.4.6.czasowego wstrzymania prac przez zamawiającego lub opóźnienia w przekazaniu niezbędnych dokumentów, informacji przez zamawiającego, a także opóźnienia w uzyskaniu od zamawiającego akceptacji proponowanych rozwiązań lub przekazanych koncepcji, LUB wstrzymania robót przez zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2.4.7.wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2.Pozostały zakres zmian w zawarty w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bedzino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W ramach przedmiotu zamówienia wydzielono dwa zadania:
Zadanie nr 1: Budowa budynku świetlicy,
Zadanie nr 2: Utworzenie świetlicy tradycji rybackich w m. Popowo.
Zadanie nr 1 otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W zakresie zadania nr 2 zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie – w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – który jest obecnie w ocenie.
Uwaga! W przypadku nie uzyskania dofinansowania na zadanie nr 2 zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia i rezygnację z realizacji zadania nr 2.
Zadanie nr 2 stanowi nie więcej niż 20 % wartości całego zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.