eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choczewo › "Wykonanie odcinkowych - interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Choczewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Choczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 058 572 26 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choczewo.gdansk.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-054ee75e-ca43-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131963/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Internwencyjne remonty dróg leśnych oraz prace z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu www.platformazakupowa.pl
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: PGL LP Nadleśnictwo Choczewo, ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, tel.
058 572 26 00, e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 17109 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z
Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego;
5. Obowiązek podania prze Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawia art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 399929,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023.
2. Zakres robót obejmuje:
1) wykonanie koniecznych robót przygotowawczych i budowlanych w zakresie remontu danej drogi,
2) dostarczenie materiałów i sprzętu do miejsca robót,
3) wywóz odpadów (Wykonawca winien unieszkodliwić odpady w sposób zgodny z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi),
4) odtransportowanie sprzętu z miejsca robót.
Interwencyjne naprawy, remonty oraz prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg leśnych polegają na odtworzeniu pasa drogowego poprzez uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni, podbudowie, likwidacji wybojów i niecek terenowych występujących na trasie, zapewnieniu właściwego odwodnienia oraz ułożeniu nowej nawierzchni. Przewidziano również poszerzenie pobocza drogowego, wymianę lub naprawę uszkodzonych przepustów, profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczaniem, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień występujących w koronie drogi, przemieszczanie mas ziemnych, korytowanie itp.
Zakres robót będzie ustalany wg potrzeb i konsultowany z przedstawicielami
Wykonawcy. Ostateczna decyzja w sprawie zakresu robót należy do Zamawiającego.
3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: zakresem zamówienia objęte są wszystkie drogi leśne na terenie Nadleśnictwa Choczewo.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) projekt budowlany uproszczony (opis techniczny i część rysunkowa, mapa sieci drogowej na terenie Nadleśnictwa Choczewo),
2) przedmiar robót,
3) specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót,
stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru poszczególnych zleconych robót. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji jeżeli chce uzyskać dodatkowe punkty z zakresu pozacenowych kryteriów oceny ofert.
6. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do Wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.
7. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze ze względu na nieprzewidywalny charakter prac są danymi szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia i/lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze do wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto. Rozliczenie następować będzie za faktyczną ilość wykonanych robót.
9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie bieżących potrzeb zamawiającego, w oparciu o zlecenia, które wykonawca otrzyma w formie pisemnej od zamawiającego.
10. Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umowy i zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów, w miarę potrzeb bieżących.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w przedmiarze robót, a w konsekwencji również całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy nie przysługuje wówczas prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 50% wartości przedmiotu umowy, określonej zgodnie z § 1 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 9 do SWZ).
12. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na ten cel.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) Cena – waga 60%;
2) Wydłużenie okresu gwarancji jakości – 40%;

Ad.1) cena – maksymalnie 60 pkt.
W kryterium ceny, oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma 60 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.
Ad.2) wydłużenie okresu gwarancji jakości – maksymalnie 40 pkt.
W ramach kryterium wydłużenie okresu gwarancji jakości, oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wydłużenia okresu gwarancji z wymaganych 6 miesięcy do 9 miesięcy lub 12 miesięcy. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do przedłużenia okresu gwarancji jakości poprzez zakreślenie odpowiedniej treści w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) – co spowoduje, że oferta otrzyma odpowiednio:
- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości przedłużonego do 9 miesięcy – 20 pkt.
- za zaoferowanie okresu gwarancji jakości przedłużonego do 12 miesięcy – 40 pkt.
W przypadku braku wskazania/zakreślenia odpowiednio przedłużonego okresu gwarancji jakości, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 6 miesięcy a oferta otrzyma 0 punktów w ramach niniejszego kryterium oceny ofert.
2. Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów przyznana w ofercie może wynosić 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej: jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), dotyczącą budowy nowych dróg, przebudowy lub remontu istniejących dróg (w tym remontów interwencyjnych).
Wykonawca musi wykazać, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały wykonane przez Wykonawcę należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia dysponują:
- równiarka samojezdna - moc min. 74kW – 1 sztuka,
- walec wibracyjny - waga min. 12 t – 1 sztuka,
- koparko-ładowarka – 1 sztuka,
- koparka podsiębierna – 1 sztuka,
- samochód samowyładowczy – ładowność min. 10 t - 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 12 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma Zakupowa dostępna pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_choczewo oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.