eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 "zielonych" wiat przystankowych na terenie miasta Ostrowa WielkopolskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 „zielonych” wiat przystankowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 „zielonych” wiat przystankowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6d62319-c95c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049030/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 zielonych wiat przystankowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6d62319-c95c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie
za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO
KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości)
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina
Miejska Ostrów Wielkopolski), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-
Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO
KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw.
konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się:
datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP
(w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 „zielonych” wiat przystankowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój publicznego transportu niskoemisyjnego – budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej”.
1. Lokalizacja „zielonych” wiat przystankowych:
1) Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna - dz. 31 obręb mapy 0076,
2) Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego - dz. 5/8 obręb mapy 0030,
3) Ostrów Wielkopolski, ul. Śmigielskiego - dz. 10/3 obręb mapy 0083,
4) Ostrów Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego - dz. 27/2 obręb mapy 0069.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) W zakresie dokumentacji projektowej „zielonych” wiat przystankowych:
a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dochowaniem niezbędnej szczegółowości oraz niezbędnych pozostałych projektów, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz innych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
b) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność;
c) wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i zrealizowania robót budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;
d) uzgodnienia z właściwą jednostką czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji.
2) W zakresie dokumentacji utrzymania zieleni wiaty przystankowej – opracowanie wytycznych, wymagań oraz opisu niezbędnych prac, zabiegów itp. dla prawidłowego utrzymania zieleni.
3) W zakresie prac budowlano – montażowych:
a) wykonanie i dostarczenie zaprojektowanych elementów zielonej wiaty przystankowej;
b) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych;
c) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;
d) wykonanie robót budowlano – montażowych oraz nasadzeń zieleni na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
e) zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji;
f) uprzątnięcie po zakończeniu inwestycji terenu, na którym prowadzone były roboty;
g) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
4.1. Wykonawca w okresie realizacji robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okresy nie krótsze niż:
1) 60 miesięcy na konstrukcję stalową wiaty, dachu i zielonej ściany,
2) 24 miesiące na powłokę lakierniczą,
3) 12 miesięcy na prace montażowe,
4) 24 miesiące na nasadzenia roślin,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
UWAGA!
Okres gwarancji na konstrukcję stalową wiaty, dachu i zielonej ściany jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.
4.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w celu uzyskania jednorodnych typów wiat przystankowych, a przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.
4.5. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące w realizacji zamówienia czynności związane z:
1) przygotowaniem terenu pod inwestycję (roboty rozbiórkowe oraz demontażowe, niwelacja terenu),
2) montażem „zielonych” wiat przystankowych,
3) obsadzeniem materiałem roślinnym „zielonych” wiat przystankowych,
4) odtworzeniem nawierzchni po pracach montażowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

44212321-5 - Wiaty autobusowe

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na konstrukcję stalową wiat

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) co najmniej 2 zadania obejmujące wykonanie, dostawę oraz montaż min. 2 „zielonych” wiat przystankowych każde, o łącznej wartości minimum 150.000,00 zł (brutto)
lub
b) co najmniej 1 zadanie obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż min. 3 „zielonych” wiat przystankowych, o wartości minimum 150.000,00 zł (brutto).

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek ten musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować usługę będące przedmiotem zamówienia.

UWAGA: „Zielona” wiata przystankowa rozumiana jest jako wiata przystankowa o dachu obsadzonym roślinnością ekstensywną, w której na jednej ze ścian po dodatkowej konstrukcji (trejażu) prowadzona jest roślinność pnąca stanowiąca zieloną ścianę oraz nasadzenia towarzyszące, wyposażona w system odprowadzenia wody opadowej z dachu z wykorzystaniem jej do nawadniania „zielonej” ściany oraz nasadzeń towarzyszących.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6 ppkt 4 SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiany, o których mowa mogą:
1) dotyczyć przedłużenia terminów, o których mowa w § 3 w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
b) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
c) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń, znalezisk archeologicznych itp.
d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
e) zmian w zakresie projektowym dokonanych na wniosek Zamawiającego,
f) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
h) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
i) wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
j) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk, atak terrorystyczny, itd.),
k) zmiany terminu będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
l) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji.
2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:
a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
4) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
5) dotyczyć zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
6) dotyczyć zmian spowodowanych zmianami w planie wydatków dot. przedmiotowej inwestycji wynikających z uchwalonych przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego zmian w budżecie miasta na dany rok lub zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta,
7) być związane ze zmianą kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego.
II. WALORYZACJA - szczegóły w SEKCJI IX.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

II. WALORYZACJA
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia o nie więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy uwzględnieniu jednocześnie warunków:
1) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia niniejszej umowy,
2) zmiana wynagrodzenia nastąpi procentowo o wartość procentową ustaloną na podstawie zmiany średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmianę w stosunku do średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud
w kwartale, w którym zawarta została niniejsza umowa,
3) gdy wahania cen materiałów lub kosztów przekroczą 15%,
4) jeden raz po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
5) zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wystąpieniu okoliczności będących podstawą zmiany wynagrodzenia związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania obliczeń zmiany wynagrodzenia.
4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu złożenia wniosku o zmianę jeszcze nie wykonano.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
7. Przez maksymalną wartość zmiany, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
9. Za brak zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień niewprowadzenia zmian, jeżeli zmiana wynagrodzenia nie nastąpiła w okresie 14 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 210, przy czym:
a) w zakresie przedmiotu zamówienie, o którym mowa w pkt 3.2. ppkt 1 i 2 - w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy,
b) w zakresie przedmiotu zamówienie, o którym mowa w pkt 3.2. ppkt 3 – w terminie 90 dni od dnia przekazania terenu budowy,
UWAGA! Terminy wykonania zamówienia są jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.