eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegowo › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w StrzegowieOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzegowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzegowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ea59181-cd3f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026316/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku socjalno-mieszkalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta, rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://strzegowo.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Strzegowo tel. +48 22 2572223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy eZamawiający za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzegowie, w którym znajdą się samodzielne mieszkania socjalne.
Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowy, podpiwniczony. Budynek podzielono na 3 części, każda z części posiada odrębne klatki schodowe. Na parterze obiektu dodatkowo przed każdą z klatek zaprojektowano wiatrołap. Każda z projektowanych klatek posiada wejścia do 6 mieszkań. Łącznie w obiekcie znajdować się będzie 18 mieszkań. Każde z mieszkań posiadać będzie komórkę lokatorska znajdującą się w piwnicy budynku.
Kubatura budynku 4 780,00 m3.
Powierzchnia zabudowy – 543,40 m2,
Powierzchnia całkowita – 1 586,27 m2,
Powierzchnia użytkowa – 1 312,03 m2,
- powierzchnia mieszkań - 885,39 m2,
- powierzchnia piwnic – 423,37 m2,
Klasa odporności pożarowej: D – główna konstrukcja nośna R 30, strop REI30, ściany zewnętrzne EI30. Pozostałe wymagania zgodnie z danymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
Budynek posadowiony będzie na ławach i stropach fundamentowych wylewanych z betonu C20/25 (B25). Fundamenty zbrojone, pod ławami należy wykonać beton podkładowy C8/10 (B10) grubości 10 cm. Wysokość ław fundamentowych wynosi 40 cm. Ściany fundamentowe wykonane będą z bloczków betonowych C16/20 (B20) na zaprawie cementowej, izolowane przeciwwilgociowo podwójna warstwą powłok hydroizolacyjnych, izolowane termicznie styropianem fundamentowym gr. 15 cm, izolacja termiczna chroniona zaprawą klejową na siatce, cokół wykończony tynkiem mozaikowym żywicznym. Ściany wykonane będą z betonu komórkowego gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej, izolowane termicznie styropianem fasadowym gr. 20 cm, izolacja termiczna chroniona zaprawą klejową na siatce. Wykończenie ścian z tynku zewnętrznego – cienkowarstwowego silikonowego w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Tynki wewnętrzne cem-wap. kat. 4: równe, zacierane na gładko lub 4F: zacierane pacą z filcem, pomalowane białą farbą emulsyjną. Piwnica tynki kat. II. Zamawiający dopuszcza zamiast tynków cem-wap. wykonanie maszynowego tynku gipsowego o podwyższonej twardości powierzchni i dużej wytrzymałości na ściskanie, a w łazienkach wykonanie maszynowego tynku gipsowego dedykowanego do pomieszczeń o maks. wilgotności powietrza powyżej 80 %.
Podłogi na gruncie wykonać na wylewce betonowej B12/15 (B15) na której układać izolacje przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej, izolacje termiczną ze styropianu gr. 10 cm, na styropianie położyć folię PE i wylać szlichtę zbrojoną (siatka zgrzewana z prętów stalowych ⌀ 4,5, wymiar oczek 10x10), na niej ułożyć warstwę wykończeniowa według zestawienia na rzutach parteru i pietra. Stropy żelbetowe monolityczne gr. 16 cm zbrojone według rysunków konstrukcyjnych, wylewane z betonu B25.
Dach dwuspadowy zaprojektowany w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Wszystkie elementy drewniane powinny być zabezpieczone do stopnia NRO (nierozprzestrzenianie ognia) i zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej. Na styku więźby dachowej i elementów żelbetowych, murowych zastosować pas papy asfaltowej. Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwiach przymocować folie dachową, następnie nabić kontrłaty oraz łaty. Dach od dołu wykończony blaszaną podbitką dachową w kolorze dachu. Rynny w kolorze dachu. Kominy z cegły klinkierowej.
Stolarka okienna i drzwiowa musi spełniać wymagane minimalne współczynniki przenikania ciepła U na 2021 rok zgodnie z WT 2021. Okna trzyszybowe z nawiewnikami higrosterowanymi. Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. min. 3 cm. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, górą przeszklone, otwierane dodatkowo kodem z modułu wywołania instalacji domofonowej. Drzwi wejściowe do lokali wewnątrzklatkowe pełne z wizjerem, wzmocnione w miejscu zawiasów i zamków, wyposażone w dwa zamki 3-ryglowe z systemem jednego klucza, próg ze stali nierdzewnej z uszczelką. Na drzwiach lokali umieścić numery porządkowe z aluminium wys. min. 10 cm. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice białe, wypełnienie plaster miodu, w zestawie klamki, drzwi do WC dodatkowo z tulejami wentylacyjnymi. W celu zachowania lepszej wentylacji łazienki wewnętrznej zastosować wentylatory łazienkowe elektryczne podłączone pod przełącznik światła lub wentylatory z czujnikiem wilgoci.
Ściany w łazienkach i WC wyłożyć do sufitu płytkami o wym. min. 30x50 cm, całą ścianę w kuchni lub pokoju z kuchnią na której zlokalizowane będą zlew, kuchnia gazowa, wyłożyć do wysokości górnych szafek wiszących płytkami o wym. min. 30x50 cm. Na podłogach oznaczonych na rysunkach jako gres ułożyć płytki o wym. min. 30x50 cm lub min. 50x50. Panele podłogowe AC5 gr. min. 8 mm w kolorze zbliżonym do płytek. Zastosować listwy przypodłogowe PCV, a na łączeniu płytek z panelami listwy progowe aluminiowe w kolorze zbliżonym do płytek.
Każdy lokal socjalny zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, należy zainstalować:
• wannę lub kabinę natryskową – w łazience (zgodnie z projektem),
• umywalkę – w łazience,
• miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
• zlewozmywak,
• czteropaleniskową kuchenkę gazową z podłączoną butlą gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.
Zasilanie w wodę projektuje się z wodociągu wg warunków dostawcy wody.
Ścieki bytowo – gospodarcze od projektowanego budynku odprowadzane będą poprzez projektowaną instalację kanalizacyjną wewnętrzną i zewnętrzną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z warunkami technicznymi.
Zaopatrzenie w energię elektryczną według warunków Zakładu Energetycznego. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
Ogrzewanie budynku odbywało się będzie z kotłowni w sąsiednim budynku na gaz płynny zasilanej z zbiornika gazu płynnego o pojemności min. 4800 dm3. W ramach budowy drugiego budynku ustawiono już jeden zbiornik o pojemności min. 4800 dm3 i poprowadzono przewód gazowy ∅40. Do ogrzewania należy zastosować kondensacyjny kocioł gazowy o znamionowym obciążeniu cieplnym przy eksploatacji na gaz płynny od 18,9 do min. 80 kW z kompletem niezbędnej armatury, sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym - min 85%, sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym - min 95%, klasa efektywności energetycznej min. A, uszlachetniona powierzchnia wymiennika ciepła metodą polimeryzacji plazmowej w celu łatwego czyszczenia i konserwacji. Grzejniki stalowe o wym. min. wskazanych na rys. rzut parteru, pietra – inst. c.o. i mocy w Watach 75/65/20 dla grzejnika V22-600/900 – min. 1400 W, dla grzejnika V22-600/800 – min. 1350 W, dla grzejnika V22-600/600 – min. 1000 W, wszystkie z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami. Grzejniki łazienkowe drabinkowe białe szer. min 45 cm wys. min. 100 cm z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami.
W każdym lokalu mieszkalnym należy zamontować ciepłomierz ultradźwiękowy w szafce wraz z węzłem wodomierzowym. Ciepłomierz składał się będzie z przetwornika przepływu, przelicznika energii cieplnej i pary czujników temperatury, z wbudowanym modułem do zdalnego odczytu: radiowo lub przez internet oraz pozostałymi elementami niezbędnymi do zdalnego odczytu poboru ciepła spoza budynku. Analogicznie należy zamontować wodomierze i pozostałe akcesoria umożliwiające zdalny system odczytu i ewidencji poboru wody spoza budynku. Do obu systemów zdalnego odczytu należy wgrać oprogramowanie zainstalowane na min. 10” tablecie z min. pamięcią RAM 4 GB i min. dyskiem 64 GB dołączonym do zestawu, kompatybilne z programem rozliczeniowym Zamawiającego (system usług komunalnych QNet). Ciepła woda w każdym lokalu zostanie rozprowadzona z przepływowego, ciśnieniowego, jednofazowego podgrzewacza ciepłej wody z pokrętłem do dwustopniowej regulacji mocy (min. 3,5 i 5,5 kW)
Dojazd do budynku odbywał się będzie dwoma zjazdami. Utwardzenia poza dojazdem i dojściami do budynku zawierają osiemnaście miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu kolorem różowym jest w trakcie wykonywania, utwardzenie zaznaczone kolorem fioletowym pozostanie do wykonania, przy czym wykonane utwardzenie na miejscach postojowych należy przełożyć i wykonać odpowiednią podbudowę. Projektowane dojazdy i parkingi przewiduje się z kostki brukowej o gr. 8 cm, zaś projektowane chodniki z kostki o gr. 6 cm. Koska brukowa i obrzeża kolorowe czerwone lub grafitowe.
Dostęp osób niepełnosprawnych projektuje się za pomocą schodołazu.
Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się zieleń w postaci wykonania trawników dywanowych przez posianie trawy i niską zieleń.
Niniejsze zamówienie planowane jest do dofinansowania z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale IV SWZ, ze względu na ograniczenie ilości znaków w ogłoszeniu nie został powielony w całości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie,
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego, komunalnego lub socjalnego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto lub kilka zadań (maksymalnie 5) polegających na wykonywaniu prac przy budowie, przebudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego, komunalnego lub socjalnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Jako wykonanie (zakończenie zadania) należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przyjęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przyjęcia).
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie robót oraz załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale XXI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny niezależnej od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych gr. 00/100 przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 445 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewidziano zmiany postanowień umownych po spełnieniu następujących warunków wprowadzenia zmian:
1) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty takie nazywane są robotami „zaniechanymi”. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: strony dopuszczają możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o nakłady i wskaźniki cenotwórcze zawarte w aktualnych, na dzień sporządzania wyceny normatywach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNR/KNNR) przy użyciu średnich cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych określonych w informacjach SEKOCENBUB wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informatorach SEKOCENBUD będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP.
2) istotnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej, zmianami w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia (obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy), gdy realizacja zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz w przypadku konieczności opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót nowy termin zakończenia robót budowlanych. Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jedynie sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3) zmiana osobowa: zmiana przedstawicieli stron wpisanych w § 15 ust. 7 niniejszej umowy, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z tych osób lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców wskazanych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności zmiana podwykonawcy określona w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. W umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez podwykonawców. Zmiana nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia i termin realizacji zamówienia.
4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
5) zmiana terminu realizacji w przypadku działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy:
1) termin zakończenia robót budowlanych: 9 miesięcy od podpisania umowy,
2) termin zakończenia przedmiotu umowy: 11 miesięcy od podpisania umowy.
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 Projektowanych postanowień umowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (ewentualnie uzyskanie stanowiska organu nadzoru budowlanego o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wykonawcę, jeżeli nadzór budowlany zażąda jej zamiast pozwolenia na użytkowanie).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.