eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › Budowa budynku biurowego kancelarii dla sześciu leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa TrzciankaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku biurowego kancelarii dla sześciu leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Trzcianka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Trzcianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064493

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: trzcianka@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzcianka.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku biurowego kancelarii dla sześciu leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Trzcianka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb863b8-ca28-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00216463/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa budynku administracyjnego dla 6 leśnictw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub poczty elektronicznej – trzcianka@pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji
Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania Platformy
eZamawiający, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez
Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz
informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie eZamawiający w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje,
iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Trzcianka.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą
być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby
dopuszczone
do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich
w poufności.
 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie
ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy
PZP.
 Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,
zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
 Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy
czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15
ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych określa PZP.
 Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego
w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nie przysługuje:
o prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego kancelarii dla sześciu leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Trzcianka wraz z dostarczeniem wszelkich dokumentów umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
kryteriami wyboru oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na budowie budynku niemieszkalnego (skategoryzowanego wg. ustawy prawo budowlane : IX, XI, XII, XIV, XVI, XVII) o powierzchni użytkowej
min. 300,00 m2, na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł brutto każda
b) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia:
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
- osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
- osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3c do SWZ,
2) Oświadczenie o grupie kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3d do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określa § 23 - § 25 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.