eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020656009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubińska 53

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 73 88 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spartan@spartan.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie Centrum Treningowego Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1435c77c-ca26-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://spartan.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) znajduje się w dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Obowiązkiem utrzymania czystości objęte będą:
- hala sportowa - 360m²
- sala ćwiczeń siłowych, cardio – 163m² + sprzęt znajdujący się w salach
- recepcja, klatka schodowa, ciągi komunikacyjne – 50m²
- toalety + natryski (węzeł damski – 6 m², węzeł męski – 2 x 12,8m²)
- pomieszczenia szatniowe (damskie – 8,4m², męskie – 12,8m² + 16,39m²) oraz szafki tam się
znajdujące
- szatnie piłkarskie tzw. kontenery szatniowe (na zewnątrz budynku głównego) – 2 sztuki,
powierzchnia – 55m²
- zaplecze socjalne: szatnia pracownicza – 8m² oraz toaleta służbowa + ciągi komunikacyjne
w tym zapleczu – 12,5m²
- magazyn sportowy – 3,6m²
- wiatrołap – 4m² + wejście przed wiatrołapem w promieniu 4m
- okna, szyby we wszystkich drzwiach i pomieszczeniach
2. Obowiązkiem odśnieżania objęte będą:
1) chodnik zewnętrzny przylegający do Centrum przy ul. Krajewskiego, o łącznej długości 65m
i szerokości 2,5m,
2) chodniki wewnętrzne o długości 60m (liczonej od wejścia na teren centrum do wejścia do
budynku oraz od wejścia do budynku do wejścia do szatni zewnętrznych) i o szerokości do
odśnieżenia 1,5m,
3) czas odśnieżania:
- w przypadku opadów nocnych i porannych – chodniki muszą być bezwzględnie odśnieżone
do godz. 7:30,
- w przypadku opadów dziennych i całodziennych, po max 1 godzinie od rozpoczęcia opadów,
4) piasek i sól – mieszankę drogową do posypywania chodników zapewnia Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zależności od warunków atmosferycznych i potrzeby odśnieżania lub jej braku, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania do 50% założonych odśnieżań. Do porównania ofert przyjęto 16 odśnieżań w ciągu wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
a) należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług sprzątania obiektów sportowo-rekreacyjnych (doświadczenie w sprzątaniu siłowni, sal fitness, odnowy biologicznej, w tym prace związane z doczyszczaniem i polimeryzacją podłóg obiektów sportowych lub prace związane z pielęgnacją i konserwacją podłóg obiektów sportowych specjalistycznymi środkami na bazie polimerów do podłóg sportowych) trwających nie krócej niż 6 miesięcy dla każdej z nich (dla usług wykonywanych – co najmniej 6 miesięcy usługi już wykonanej),

b) dysponowanie co najmniej 2 (dwiema) osobami do wykonywania usługi sprzątania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 8 do SWZ).
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1)-2) powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Dokumenty powinny potwierdzać warunek określony w niniejszej SWZ, tj. że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł;

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz wraz z dowodami powinien potwierdzać warunek wykonania co najmniej dwóch usług sprzątania obiektów sportowo-rekreacyjnych (doświadczenie w sprzątaniu siłowni, sal fitness, odnowy biologicznej, w tym prace związane z doczyszczaniem i polimeryzacją podłóg obiektów sportowych lub prace związane z pielęgnacją i konserwacją podłóg obiektów sportowych specjalistycznymi środkami na bazie polimerów do podłóg sportowych) trwających nie krócej niż 6 miesięcy dla każdej z nich (dla usług wykonywanych – co najmniej 6 miesięcy usługi już wykonanej).
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania poniższego warunku:
Wykaz powinien potwierdzać warunek dysponowania minimum 2 (dwiema) osobami do wykonywania usługi sprzątania.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP Nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP/11/2023 na sprzątanie Centrum Treningowego Nr 3”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
2. Jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca – Zamawiajmy dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
3. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, z uwzględnieniem następujących warunków:
a) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,
b) minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów wyliczony o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 12 punktów procentowych,
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy,
d) zmiany, o których mowa ust. 3 mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,
e) zmiana, o której mowa w ust. 3 będzie możliwa po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
f) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy oraz nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem wykonania umowy, o którym mowa w § 2,
g) w przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu uwzględniającego zmiany,
h) przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a)-h) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spartan.logintrade.net/rejestarcja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.