eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312567

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 4

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 843 33 97

1.5.8.) Numer faksu: 15 843 33 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-publ@szpital-stw.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-stw.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-stw.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0995d3e4-ae60-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036713/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099922/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Spr. 457 ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 85057 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Mięso wieprzowe, tłuszcze
1. Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), formularzem cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 28565 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Wędliny wieprzowe
1. Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), formularzem cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 16602 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3- Wędliny drobiowe
1. Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), formularzem cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 16400 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4- Mięso drobiowe
1. Przedmiotem zamówienia są: „Cykliczne dostawy mięsa i jego przetworów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w okresie 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), formularzem cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), oraz wymaganiami zawartymi w SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 23490 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42050 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42050 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42050 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsa “Matthias” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 830011739

7.3.3) Ulica: kolonia Zamek 48

7.3.4) Miejscowość: Modliborzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 23-310

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42050 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-04 do 2022-11-03

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45750 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Przetwórstwa Mięsa “Matthias” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 830011739

7.3.3) Ulica: Kolonia Zamek 48

7.3.4) Miejscowość: Modliborzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 23-310

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45750 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-04 do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.