eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Usługi wykonania przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi wykonania przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi wykonania przeglądu głównego oraz remontu wentylatorów lutniowych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16335d63-c943-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel. (+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”, która jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Krystyna Kucharczyk-Gondek – Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/TW/47

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów oraz serwisu następujących wentylatorów lutniowych:
1) typu WLE 405B/1SK – w ilości 2 sztuk,
2) typu ADF 450B –w ilości 6 sztuk,
3) typu ADF 350B –w ilości 16 sztuk,
3.2 Świadczenie powyższych usług obejmuje:
1) usługi przeglądu głównego – zwane dalej „przeglądem głównym”,
2) usługi serwisowe, które nie wchodzą w zakres przeglądu głównego zwane dalej „usługami serwisowymi”
3.3 Szczegółowy zakres przeglądu głównego oraz usług serwisowych, zawiera poniższa tabela:

Typoszereg
wentylatora

Zakres usługi WLE
405B/1SK ADF
450B ADF 350B
Ilość 2szt. 6szt. 16szt.
Wykonanie przeglądu głównego wentylatora
Wymiana
wirnika kompletnego
Wymiana segmentu wlotowego z kierownicą
Wymiana segmentu wylotowego
Wymiana
osłony wlotu
Wymiana
wirnika silnika
Wymiana
wału silnika
Przezwojenie silnika
Wymiana
wpustu kablowego
Wymiana
pokrywy skrzyni
Wymiana
pokrywy dystansowej izolatorów
Wymiana
korpusu skrzyni
Wymiana
tarczy łożyska „N”
Wymiana
tarczy łożyska „P”
Wymiana korpusu pośredniczącego
Wymiana
korpusu silnika
Wymiana
rdzenia stojana
Wymiana izolatora przepustowego zasilającego
Wymiana izolatora przepustowego sterującego
Wymiana
członu CK
Wymiana tulei
labiryntowej „N” , „P”
Utylizacja
wentylatora
Wymiana
przewietrznika
Wymiana
Osłony przewietrznika
Wystawienia duplikatu zaświadczenia fabrycznego
Odtworzenie
tabliczki znamionowej

Przez zakres usług wyspecyfikowanych w tabeli rozumie się zespół przedsięwzięć w skład których wchodzą koszty części zamiennych i roboczo-godzin niezbędnych na ich realizację.
3.4 W ramach usługi, przywołanej w pkt 1. tabeli, o której mowa pkt 3.3 Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotowego przeglądu, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją użytkowania sporządzoną przez producenta wentylatora i wymogami dokumentacji, na podstawie której zostały one wprowadzone
do obrotu i były eksploatowane przed przeglądem.
3.5 Zakres tych prac będzie obejmował w szczególności:
a) demontaż wentylatora,
b) piaskowanie,
c) weryfikację wstępną,
d) wymianę uszczelnień,
e) wymianę śrub i podkładek,
f) montaż wentylatora,
g) zabezpieczenie antykorozyjne,
h) przeprowadzenie pomiarów elektrycznych,
i) prostowanie i regenerację elementów,
j) wyważanie części wirujących,
k) demontaż silnika,
l) impregnację uzwojenia,
m) suszenie uzwojenia,
n) wymianę łożysk,
o) zabezpieczenie antykorozyjne,
p) wymianę izolatorów,
q) przeprowadzenie prób ruchowych i odbiór na stanowisku pomiarowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonie przeglądów głównych – o wartości nie mniejszej niż 80% maksymalnego wynagrodzenia zaoferowanego dla przeglądów głównych w elektronicznym formularzu oferty. Zlecenie wykonania pozostałej części usług serwisowych objętych niniejszą SWZ zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego uzasadnionych stanem technicznym serwisowanych wentylatorów oraz ekonomiczną opłacalnością ich naprawy (prawo opcji).
Zamawiający zleci wykonanie usług serwisowych maksymalnie do kwoty 29 274,00 zł brutto, przy zastosowaniu cen jednostkowych wykazanych w załączniku nr 1 do elektronicznego formularza oferty, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy § 14 ust 1 pkt 2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług mających za przedmiot wykonanie przeglądów lub napraw lub remontów wentylatorów lutniowych, budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia - oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych
w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych
w art. 109 ust. 1 pkt 8,9,10 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do specyfikacji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług mających za przedmiot wykonanie przeglądów lub napraw lub remontów wentylatorów lutniowych, budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, o wartości każdej z tych usług nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy:
1) w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji, o której mowa w § 3 ust. 3, dopuszcza się każdorazowo możliwość:
a) zmniejszenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 o kwotę równą 70% ceny jednostkowej za wykonanie przeglądu danego typu wentylatora, przy równoczesnym zwiększeniu o tę kwotę maksymalnej wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania usług serwisowych niewchodzących w zakres prac wykonywanych w ramach przeglądów głównych wentylatorów wskazanej w § 7 ust. 3, lub
b) zwiększenia liczby wentylatorów poddawanych przeglądom głównym, wskazanych w § 2 ust. 1, pod warunkiem, że maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytuły wykonywania przeglądów głównych nie przekroczy kwoty wskazanej w § 7 ust. 1,
2) w zakresie maksymalnej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania usług serwisowych niewchodzących w zakres prac wykonywanych w ramach przeglądów głównych wentylatorów wskazanej w § 7 ust. 3, dopuszcza się jej zmniejszenie, przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania przeglądów głównych wskazanej w § 7 ust. 1 oraz zwiększeniu liczby wentylatorów poddawanych przeglądom głównym, wskazanych w § 2 ust. 1,
3) w zakresie okresu na który umowa została zawarta - w przypadku niezrealizowania usług serwisowych w maksymalnej ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1, dopuszcza się możliwość jednokrotnego przedłużenia okresu, na który umowa została zawarta, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Strony przewidują, że wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, gdy opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, ulegnie zmianie o co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym zawarta została umowa (a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym miało miejsce otwarcie ofert).
Szczegółowy opis zmian zawiera wzór umowy dostępny na stronie www.kopalniawieliczka.ezamamwiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert, które nie zostały odrzucone, wyłącznie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za wykonanie przeglądów głównych wentylatorów w pełnym zakresie i na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia – 95 % (95 punktów jednostkowych).
b) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za wykonanie usług serwisowych wentylatorów, którą stanowi suma cen jednostkowych netto za poszczególne usługi serwisowe powiększona o podatek VAT - 5 % (5 punktów jednostkowych).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.