eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Sukcesywna 24 miesięczna dostawa preparatów odżywiania pozajelitowego, wewnątrzjelitowego oraz płynów dożylnych dla SPZOZ w WolsztynieOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna 24 miesięczna dostawa preparatów odżywiania pozajelitowego, wewnątrzjelitowego oraz płynów dożylnych dla SPZOZ w Wolsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna 24 miesięczna dostawa preparatów odżywiania pozajelitowego, wewnątrzjelitowego oraz płynów dożylnych dla SPZOZ w Wolsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20ca2f11-c949-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
3) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne
 odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Pełne informacje w tym zakresie ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pełne informacje w tym zakresie ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w rozdz. 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1, poz. 1-6, preparaty odżywiania pozajelitowego, witaminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692210-2 - Preparaty odżywiania pozajelitowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33616000-1 - Witaminy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin realizacji dostawy - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2, poz. 1-2, Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692510-5 - Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Termin realizacji dostawy - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3, poz. 1-11, Płyny dożylne, produkty farmaceutyczne; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – 60 %
Jakość (J) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4, poz. 1-5, Płyny dożylne, produkty farmaceutyczne; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Pakiecie nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – 60 %
Jakość (J) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasa-dach określonych w Rozdziale 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-nika to z odrębnych przepisów:
• Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022.230 tj.) lub zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE- dotyczy produktów leczniczych- dotyczy produktów leczniczych.

Ocena spełniania warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
• Na Część 1 zamówienia (Pakiet nr 1): co najmniej 2 dostawy preparatów odżywiania o wartości co najmniej 70 000 zł brutto każda;
• Na Część 2 zamówienia (Pakiet nr 2): co najmniej 2 dostawy jałowych preparatów odżywiania o wartości co najmniej 35 000 zł brutto każda;
• Na Część 3 zamówienia (Pakiet nr 3): co najmniej 2 dostawy płynów dożylnych o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda;
• Na Część 4 zamówienia (Pakiet nr 4): co najmniej 2 dostawy płynów dożylnych o wartości co najmniej 7000 zł brutto każda;
Pełne informacje w tym zakresie zostały określone w rozdz. 6 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji (załącznik nr 7) zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie pu-bliczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mają-cego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
-odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-ności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłat-nych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. pkt. 5) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument, o których mowa w pkt 9.7 pkt. 1 powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7 pkt. 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”. Pełne informacje w zakresie powyższego wykluczenia zostały określone w rozdz. 7 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku św. powtarz. się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostat. 3 lat, a jeżeli okres prowadz. działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane-zał.nr 5, oraz zał.dowodów określaj., czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są refer. bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świad.powtarz.się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależ. od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - ośw. wykonawcy; w przypadku świad. powtarz. się lub ciągłych nadal wykonywanych refer. bądź inne dok. potwierdzaj.ich należyte wykonywanie powinny być wyst. w ok-sie ost. 3 m-cy; -zezwol. na prowadzenie hurtowni farmaceut., zgodne z ustawą Prawo farmaceut., zezwol.na obrót hurtowy produkt. lecznicz.na terenie RP lub inny dok. upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży prod.leczn. w tym dok. równoważne obowiąz.na terenie Państw członków UE- dotyczy prod. lecznicz.-odp. lub infor.z KRS/ CEiDG lub innego właś. rejestru. Wykonawca nie jest zobow. do złożenia dok., o których mowa w ust. 5, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłat.i ogólnodost.baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok.W celu potwierdz. spełn. przez wykonawcę war.udziału w postęp.Zamawiający żąda następujących podmiot. śr.dowod. tj. :dla Pak. 3 i 4: próbek, opisów dostar. produktów, których autent. musi zostać poświad. przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania dotyczące ilości próbek oraz rodz. została określ.w zał. 2 SWZ dla każdego pakietu odrębnie, Wykonawca może zamiast podmiot.śr. dowod., o których mowa w zdaniu1 złożyć równ. podmiot.śr. dowodowe wystaw. przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członk. EOG. Wykonawca, który z przyczyn niezal.od niego nie ma dostępu do podmiot.śr.dowod. lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpow.terminie, może złożyć inne podmiot.śr. dowodowe dotyczące odpow. zapewn. jakości o ile udowodni, że stosowane przez niego śr. zapewn. jakości są zgodne z wymag. normami zarządz. jakością. -Wykonawca może w celu potwier. spełn. war. udziału w postęp.polegać na zdoln. techn.h lub zawod.h (warunki wskazane w pkt 6.1. pkt 4) innych podmiot.niezależnie od charak. praw. łączących go z nimi stos. prawnych. Wykonawca, który polega na zdolności techn. lub zawod. (warunki wskazane w pkt. w pkt. 6.2 ppkt 4) składa wraz z ofertą:zobow. podmiotu udostępn. zasoby do odd.mu do dyspozycji niezbędnych zasob.na potrzeby realizacji danego zamów.lub inny podmiotowy śr. dowodowy potwierdz., że wykonawca realizując zamów., będzie dyspon. niezbęd.zasobami tych podmiotów. Zobow. podm. udostępn. zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stos.łączący Wykonawcę z podmiotami udostępn. zasoby gwarant.rzeczyw. dostęp do tych zasobów oraz określa w szczegól.:- zakres dostęp. wykonawcy zasobów podmiotu udostępn. zasoby; -sposób i okres udostęp. wykonawcy i wykorzyst. przez niego zasobów podmiotu udostęp. te zasoby przy wykon. zamów.; -czy i w jakim zakresie podmiot udostępn. zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odnies. do warunków udz. w postępow. dotyczących wykształc., kwalif. zawod. lub doświad. zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobow.a do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamów. stanowi zał. 6 do SWZ.-ośw. podmiotu udostępn. zasoby, potwierdz. brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełn. war. udziału w postęp., w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby-zał. 3B.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu skład. ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępn. zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdoln. lub sytuacji podmiotów udostępn. zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany zał. nr 2 - (formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy) – Pakiety 1-4 dodatkowo w zakresie Pakietów 3 i 4 załączniki z parametrami ocenianymi,
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa- załącznik nr 3 (A)
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
5. Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania załącznik nr 3 B oraz spełnianiu warunków w zakresie udostępnianego zasobu.
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonaw-ców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Dokumenty, o których mowa wyżej 9) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
9. oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.2 SWZ- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w pkt 6.1. ppkt 2 (uprawnień do prowadzenia określonej działalności), który to warunek musi spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W zakresie dopuszczalnym przez art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz niezależnie od przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający dopuszcza zmianę treści i warunków niniejszej umowy w podanych poniżej przypadkach:
1) zmiana danych identyfikacyjnych stron (m.in. adresu, firmy, formy prowadzonej działalności gospodarczej);
2) korekta danych wynikających z niezamierzonych niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią oferty lub specyfikacji warunków zamówienia;
3) zmiana postanowień umowy w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego mających wpływ na przedmiot oraz warunki umowy, bez której dalsza realizacja umowy byłaby niemożliwa; Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone wyłącznie w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmienionych regulacji. Zmiany mogą spowodować zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
4) zmiana ustalonej w umowie stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość ceny jednostkowej netto określonej w formularzu asortymentowo-ofertowym pozostaje bez zmian.
5) przedłużeniu okresu, na który została zawarta umowa, w celu zrealizowania niewykorzystanej maksymalnej wartości umowy brutto na zasadach określonych w umowie.
6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania umowy do zmienionych regulacji prawnych.
7) dopuszcza się wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8) w przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
9) zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy przy założeniu, że wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu,
Pełne informacje ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały określone w §9 wzoru umowy- zał. nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.