eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi ochrony osób i mieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 188b

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-608

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Numer faksu: 22 570 14 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opi@opi.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opi.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-261aca8d-c7c8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt: Efektywne wsparcie zadań Instytucji Wdrażającej Dz.4.2 POIR w 2023; POIR.05.01.00-00-0008/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opi.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://opi.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz zaleceniami dotyczącymi podpisu wskazanymi w pkt 9.9 SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: Platforma lub Platforma Zakupowa), pod adresem:
https://opi.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej oraz wymagania sprzętowo -aplikacyjne określone są w pkt 9.5 i 9.6 SWZ. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż
ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zalecenia
Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego: a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
i. dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
ii. dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
b) odnośnie podpisu osobistego:
i. dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
ii. dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
c) odnośnie podpisu zaufanego:
i. wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w postępowaniu jest OPI PIB. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl lub tel. nr 22 570 14 00. Administrator
danych wyznaczył IODO z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: a) prowadzenia postępowania DZP.250.104.2023,
b) archiwalnych, c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z postępowaniem.
Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest: a) w przypadku celu określonego w lit. a) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy Pzp, b) w przypadku celu określonego w lit. b) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, c) w
przypadku celu określonego w lit. c) – art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony
interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze lub dostarczające rozwiązania informatyczne do prowadzenia
postępowań o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, b) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres: a) prowadzenia postępowania oraz 4 lat od zakończenia postępowania ,b) w celach archiwalnych wieczyście, zgodnie z okresami przewidzianymi przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
c)dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z: a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp, b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o
udzielenie zamówienia, c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa UODO, d) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu nie będą realizowane. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.250.104.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż na wniosek Wykonawcy udostępni Opis przedmiotu zamówienia zawierający dodatkowe informacje poufne. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3) Prawo opcji redukcyjnej.
Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 1) („opcja redukcyjna”) poprzez wyłączenie z zakresu przedmiotu zamówienia usługi całodobowej ochrony osób i mienia w Obiekcie nr 3 wraz z parkingiem samochodowym przy Obiekcie 3, na zasadach określonych w postanowieniach umowy.
Okolicznościami uzasadniającymi skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji redukcyjnej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest skorzystanie przez Zamawiającego z prawa wypowiedzenia umowy najmu nr FZ-A/1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. lub każdej kolejnej umowy najmu dotyczącej Obiektu 3 albo złożenie przez wynajmującego Obiekt 3 i Zamawiającego zgodnych oświadczeń o rozwiązaniu umowy najmu za porozumieniem stron.
Minimalny gwarantowany przez Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia („zamówienie gwarantowane”) stanowi świadczenie usług dla Obiektu 1 i Obiektu 2 wraz z terenem przyległym i parkingami samochodowymi przy Obiekcie 1 i Obiekcie 2 przez 24 miesiące, oraz usługa zapewnienia posterunków doraźnych w przypadku konieczności zapewnienia wzmożonej ochrony osób i mienia.
Maksymalna wartość opcji redukcyjnej wynosi wartość wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia w Obiekcie 3.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną w Formularzu oferty oraz zaoferowany czas organizacji posterunku doraźnego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Obiekcie 3

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto za usługi ochrony doraźnej

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas organizacji posterunku doraźnego/ posterunków doraźnych

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający uzna warunek jako spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą posiadanie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 poz. 1995 z późn. zm
7.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek jako spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie usługi (dwie umowy) świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 24 miesięcy polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia, każda usługa o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
W przypadku usług, które są w tracie realizacji – do chwili składania ofert wartość każdej z wykonanych usług wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych)
7.5. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy warunek określony w pkt 7.4 mogą spełniać łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wartości i rodzaju różnych usług w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Warunek określony w pkt 7.2 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
7.7. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Postanowienie pkt 7.6. stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4.1 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
8.4.4 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1.1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ;
8.1.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.8. SWZ - jeżeli dotyczy - załącznik nr 3 do SWZ;
8.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6 i pkt 7 SWZ – załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 8.4. SWZ:
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.3. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia;
8.1.4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 8.1.3., Wykonawca przedstawia także oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ;.
8.1.5. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik, zgodnie z informacją zawartą w pkt 8.2. SWZ.
8.1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy – zgodnie z informacją zawartą w pkt 8.3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem załącznika nr 3 do SWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (pkt 8.1.3. SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w § 9 wzoru umowy - załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), tj.:
6.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
6.3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
6.3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 6.3.1. – 6.3.3. SWZ.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 6.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej.

6.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.