eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2Ogłoszenie z dnia 2022-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.5.8.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 3906800449

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.11.10.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://powiatpolkowicki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7836be4-cc3c-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postęp. o udz.zam., w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekaz.dokum. lub oświadczeń między Zamaw. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komun.elektr. tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT) c) poczty elektronicznej (korespondencja oprócz Ofert):
agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub iwona.rosinska@powiatpolkowicki.pl DW karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, jak również przy użyciu: d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o
zamówieniu, informacje o postępowaniu) Przez środki kom.elektr. rozumie się środki kom.elektr. zdef.w ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świad.usług drogą elektron. 2.Wyk.zamierzający wziąć udział w post. o udz. zam.publ. musi posiadać konto na ePUAP. Wyk.posiad.konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wym.tech.i organ.wysył.i odb.dokum.elektr., elekt.kopii dokum.i ośw. oraz inf.przekazyw. przy ich użyciu opisane zostały w Regul.korzystania z systemu miniPortal oraz War.korzyst.z elektr.platformy
usług admin. publ. (ePUAP). Regul.dostęp.są odpow.o na miniPortalu , ePUAPu . Przed przystąp.do wysył.i odb. w/w dokum.Wyk.powinien zapoz. się z aktual. i bieżącymi regul.i instruk.korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postęp. zgodnie z nimi. 4.Za datę przekaz.Oferty, oświadcz., o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot.sr.dowod, przedm.środ.dowod. oraz innych informacji, ośw.lub dok., przekaz.w postęp., przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na serwer poczty Zam. 5.Sposób
sporządzenia dokum.elektr. oświadczeń lub elektr.kopii dokum.lub ośw. musi być zgodny z wymag.określ. w rozporz.Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. w sprawie spos. sporządz.i przekaz.infor. oraz wymagań techn. dla dokum.elektr.oraz środków komunikacji elektr. w postęp. o udziel.zam.publ.lub konkursie. 6. W celu skrócenia m.in. czasu udziel.odp. na pytania Zamaw.zaleca, aby korespond. elektr.(inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała się za pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub iwona.rosinska@powiatpolkowicki.pl DW karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, Maks.rozm.plik.przesył.za pośred. poczty elektr.wynosi 20MB. 7.Jeżeli Zamaw.lub Wykon.przekazują oświad., wnioski, zawiadom. oraz info. za pomocą poczty elekt.j, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwł.potwierdza fakt ich otrzym.8.Wykon.ma także
możliwość komunik.się elektr.za pomocą dedy. form.dostęp.na ePUAP oraz udostęp.przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Koresp.przesłana za pomocą tego form.(poza ofertą i zał.do niej ośw., dokum.itd.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zamaw. na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postęp: /a445t5dwsw/SkrytkaE.oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 9.We wszelkiej koresp. związ. z niniej.postęp. Zamaw. i Wykon.posług.się nr postęp. nadanym przez Zamaw.10. Zamawiający zaleca, aby przy korzystaniu z Formularzy do komunikacji lub składania ofert w miniPortalu przy wyborze rodzaju identyfikatora postępowania (krok 1 Formularza do komunikacji lub Formularza do składania ofert) posługiwać się numerem opublikowanego w BZP Ogłoszenia o zamówieniu (numer Ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w treści
opublikowanego Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II pkt. 2.5) wybierając opcję 2 tj. „Numer ogłoszenia BZP”. Działanie takie spowoduje automatyczne zaczytanie danych Zamawiającego i prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parl.Europ. i Rady UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w spr. ochr. osób fiz. w zw. z przetwarz. danych osob. i w
spr.swobod. przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05. 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administ. Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-
100 Polkowice;2) administ. wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św.Sebastiana 1, 59-100Polkowice 3) Pani/Pana dane osob. przetwarz. będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiot.postęp. o udz. zamów.publ. prowadzonym w trybie podst.bez negocjacji , 4) odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokum. postęp. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy P.Z.P. Panią / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego 5) Pani/Pana dane osob. będą przechow. przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiw. dokum. (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozp Prezesa RM z dnia 18.01.2011 r. w spr instr. kancel., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instr. w spr organizacji i zakresu działania archiwów zakład.); zgodnie z art. 269 ust. 3 ust Pzp okres przechowywania danych osob. zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postęp.o udziel. zamów.publ.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie admin. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp.o udz. zamów.publ. lub konkursu albo sprecyz. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamów. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administr.ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeż. okresu trwania postęp. o udzielenie zam. publicz. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarz. nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środ. ochr. praw. lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochr. Danych Osob., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;b) prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz. danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osob., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.272.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie (lokalizacja: ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, dz. Nr 40/8).
2. Zakres robót:
1) Docieplenie ścian budynku dydaktycznego styropianem
2) Wymiana stolarki zewnętrznej budynku dydaktycznego
3) Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla budynku dydaktycznego
4) Modernizacja oświetlenia w budynku dydaktycznym, kontynuacja
5) Docieplenie styropapą i wykonanie nowej hydroizolacji daszków budynku dydaktycznego
6) Wykonanie wentylacji dla budynku dydaktycznego
7) Wymiana płyt warstwowych dachu i docieplenie ścian hali sportowej
8) Wymiana stolarki zewnętrznej hali sportowej
9) Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla hali sportowej
10) Montaż centrali wentylacyjnych i wykonanie wentylacji dla hali sportowej
11) Montaż kotłowni
12) Montaż pomp ciepła
13) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
14) Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją
15) Malowanie wnętrz po pracach termomodernizacyjnych oraz wykonanie natrysków w sanitariatach
hali sportowej.
3. Przedmiot zamówienia opisany został w Zał. Nr 11 do SWZ oraz w dokumentach jn.
1) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży architektoniczno-budowlanej, zespół projektowy: mgr inż. arch. Joanna Katarzyna Włodarz Jakubowska, mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inż. Piotr Jaroszczuk, mgr inż. Łukasz Górczak
2) Projekt techniczny branży elektrycznej, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży elektrycznej, zespół projektowy: mgr inż. Wojciech Poprawa, mgr inż. Szymon Szulc
3) Wyciąg z projektu elektrycznego-wykonawczego w zakresie oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń dydaktyki, opracowanie: mgr inż. Jerzy Woźniak
4) Projekt techniczny branży sanitarnej, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla branży sanitarnej, zespół projektowy: mgr inż. Grzegorz Dembski, mgr inż. Zygmunt Maniaczyk, mgr inż. Adam Andrzejewski
5) Przedmiar robót budowlanych dla branży architektoniczno-budowlanej, opracowanie: mgr inż. Piotr Jaroszczuk
6) Przedmiar robót budowlanych dla branży elektrycznej, opracowanie: mgr inż. Wojciech Poprawa
7) Przedmiar robót budowlanych dla branży sanitarnej, opracowanie: mgr inż. Adam Andrzejewski
Uwaga: przewidziane w niniejszym postępowaniu w trybie podstawowym wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a załączone do SWZ przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym nie stanowiącym podstawy ryczałtowej wyceny robót. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wyceny przedsięwzięcia na podstawie przedstawionej przez zamawiającego ww. dokumentacji.
4. Przedmiot zamówienia został również opisany w Załączniku nr 12 – wzorze umowy do SWZ.
5. Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji będzie wynosił od 2 lat do 5 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji,
a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Nieodpłatny serwis

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem
przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie rozbudowy, przebudowy, termomodernizacji obiektu o kubaturze min. 10.000 m3.

4.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) kierownikiem robót branży budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami w ww. specjalności i robót budowlanych i przynależącego do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) kierownikiem robót branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności
i przynależącego do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
c) kierownikiem robót branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi
w ww. specjalności i przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021.1646 t.j).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w rozdz. VIII. ust. 2 pkt 4) ppkt. 4.1) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
- co najmniej jeden z nich wykaże należytą realizację co najmniej 2 różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie rozbudowy, przebudowy, termomodernizacji obiektu o kubaturze min. 10.000 m3
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie wymaganą przez Zamawiającego ilość zamówień, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie ilości zamówień wymaganych przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową wykaże samodzielnie spełnienie warunku udziału, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) ppkt. 4.1) niniejszej SWZ.
5. Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegających na zasobach innych podmiotów oraz
o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zawarte zostały w rozdziale XI
i XII niniejszej SWZ.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 8 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 9 do SWZ;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 4 do SWZ.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 5 do SWZ.
7) Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów,
o których mowa w pkt. 1.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr rachunku 25 1240 3464 1111 0010 4690 9469 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania DR.272.6.2022”.
UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na w/w rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w przypadku składania wadium w formie poręczenia lub gwarancji z treści dokumentu musi wynikać możliwość skutecznego zaspokojenia roszczenia zamawiającego, w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium, które wystąpią w terminie związania ofertą;
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Polkowicki;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.