eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. ZastawieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów – Grabownica Starzeńska w m. Zastawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów – Grabownica Starzeńska w m. Zastawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-659b1624-c7d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146243

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zastawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,122141,44892db035e079eb20dde8c35fe8e9cb.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz.
344 ze zm.), tj.
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdwlublin.
logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego
wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę.
3. Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie https://zdwlublin.
logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych
obszarach.
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer
8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows
10: Internet Explorer 11
d) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdwlublin.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
- z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów – Grabownica Starzeńska w m. Zastawie” prowadzonym w trybie podstawowym.
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZU.371.23.2023.ms

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Zastawie. Przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim, na terenie powiatu biłgorajskiego, gmina Goraj, obręb Zastawie, na odcinku od km ok. 64+350 do km ok. 64+550
ze względu na deformacje i uszkodzenia istniejącej nawierzchni.
2. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe:
A. w branży drogowej:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835,
- wzmocnienie korpusu drogowego,
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego,
- odtworzenie systemu odwodnienia,
- odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odtworzenie zjazdów.
B. w branży elektrycznej:
- rozbiórkę i odtworzenie oświetlenia drogowego.
C. w branży teletechnicznej:
- zabezpieczenie lub przebudowę kabla telekomunikacyjnego.
3. Jako obiekt publiczny, nie posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i obiekty inżynierskie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 305 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż 1.626.016,26 zł netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego.
Zakres zamówienia będzie obejmował: roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg ogrodzeń przepustów, roboty przygotowawcze, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, wykonanie materacy z geowłókniny, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa, wykonanie podbudów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna, wiążąca,
wyrównawcza), wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, humusowanie i obsianie skarp, umocnienie powierzchni skarp, rowów, kanalizacji deszczowej i ścieków, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, ustawienie słupków prowadzących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych, budowę elementów ulic, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie krawężników kamiennych, ustawienie
obrzeży betonowych, ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych i kostki betonowej, roboty związane z budową oświetlenia drogowego, roboty związane z przebudową sieci teletech¬nicznych.
Zamawiający udzieli zamówienia na powyższe w przypadku gdy zaistnieją przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze na następujących warunkach:
a) Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i
wysokość wynagrodzenia,
b) Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1. Cena – znaczenie kryterium 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC=(Cena oferty najtańszej : Cena oferty ocenianej) x10

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %
Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej otrzymają liczbę punktów PR=10 pkt.
W przypadku niewskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 5 lat.

3. Doświadczenie kierownika budowy - znaczenie kryterium 10 %
Punktowane będzie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) drogi publicznej i wartości robót co najmniej 3 000 000,00 zł (netto), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.

Przez inwestycję odebraną ostatecznie przez Inwestora/Zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla robót realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku robót budowlanych, na których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:
− podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD= 0
− podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD= 4
− podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD=6
− podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych otrzymają punktów PD=10.
W przypadku nie wskazania doświadczenia kierownika budowy Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Pod pojęciem dróg publicznych, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia - znaczenie kryterium 20 %.
4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 0 pkt (PW = 0).
4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 10 pkt (PW = 10).

Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty:
1) podbudowa z betonu asfaltowego AC22P STWIORB D- 04.07.01,
2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W STWIORB D-05.03.05b.,
3) warstwa ścieralna z AC11S, AC8S STWIORB D-05.03.05a,
4) warstwa ścieralna z SMA11 PMB STWIORB D-05.03.13.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P= PCx60% + PRx10 %+PDx10%+PWx20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielony okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:
1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) drogi publicznej, o wartości robót minimum
4.000.000,00 zł. (netto).
2) dysponuje minimum jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do pełnienia funkcji:
a) kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania budową
drogi objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa;
b) kierownika robót branży elektroenergetycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych objętymi zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa;
c) kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej objętymi zamówieniem których parametry określa dokumentacja projektowa;
Zabrania się łączenia w/w funkcji.
Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z poźn.zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach
będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12 a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn.zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1) i 2):
1) wykaz minimum 1 roboty budowlanej, o której mowa w pkt VII.2.1) SWZ, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykaz osób, o których mowa w pkt. VII.2.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Uwaga:
W przypadku wskazania w: „Ofercie”- Zał. A doświadczenia zawodowego osoby na stanowisku kierownik budowy, wykaz osób w odniesieniu do tej osoby musi być tożsamy z drukiem oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik A do SWZ;
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ - stanowiące Załączniki B, C do SWZ wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z ustawy sankcyjnej - wzór - Załącznik E oraz oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z ustawy sankcyjnej dla podmiotu trzeciego - wzór - Załącznik F (jeżeli dotyczy)
3) Oświadczenie „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” – Zał. D (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 36.000,00 zł., słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy 00/100.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją „Wadium do postępowania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 w m.Zastawie”
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
a. oświadczenia o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b. w przypadku, o którym mowa w pkt. VII.4 SWZ oraz IX.6 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczn Platforma Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Środki ochrony prawnej1. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wydział Zamówień Publicznych i Umów, Sławomir Szepietowski
III. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
IV. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz.U. 2023r., poz. 129 z późn.zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.