eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b409df48-c7e4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,122232,eaab6f7ff8c29ca90220d8ae6a09edb7.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe: aktualne wersje
a) Internet Explorer
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
3.2. Opera pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment aktualna wersja
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
e) Certum Kwalifikowane EuroCert
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.260.8.2023.TP2.D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku w podziale na 2 zadania tj.
Zadanie nr 1 – zakup odzieży roboczej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku,
Zadanie nr 2 – zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku.
2. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania opisany został w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia dla każdego z zadań będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb, na podstawie każdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń składanych e-mailem lub telefonicznie (a następnie potwierdzanych pisemnie na wskazany adres e-mail), przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć określony asortyment co do ilości i rodzaju w terminie wskazanym w ofercie, licząc od otrzymania zlecenia Zamawiającego. Wielkość zamówienia określona będzie każdorazowo w zleceniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dostawie, nie później niż na 1 dzień przed planowana dostawą.
5. Dostawy winny być realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
6. Miejsce dostaw:
Zadanie nr 1 – a) Zaplecze Techniczne MZDIM w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 1a,
b) Cmentarz Komunalny w Bytomiu przy ul. Kwiatowej 29,
c) Dyrekcja MZDIM w Bytomiu przy ul. Smolenia 35,
Zadanie nr 2 - Zaplecze Techniczne MZDIM w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 1a,
7. Dostawy winny odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym transportem lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający wymaga okresu gwarancyjnego zgodnego z gwarancją udzieloną przez producentów poszczególnego asortymentu, przy czym nie mniej 12 miesięcy. W razie powstania wady zmniejszającej wartość lub użyteczność Wykonawca gwarantuje, że przedmiot objęty wadą zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek postępowania Zamawiającego niezgodnego z przeznaczeniem przedmiotu Umowy. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy wniosek o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy. Jeśli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Braki ilościowe lub dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia niezgodnie ze zleceniem, Zamawiający zgłasza e-mailem lub telefonicznie (a następnie potwierdza pisemnie na wskazany adres e-mail). Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na właściwy, uzupełnić braki lub dokonać wymiany wadliwego asortymentu w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy fabrycznie nowego asortymentu z bieżącej produkcji, pierwszego gatunku, wysokiej jakości, wolnego od wad, posiadającego dopuszczenie do użytkowania. Na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu certyfikat CE lub deklarację zgodności z PN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

18221300-7 - Płaszcze przeciwdeszczowe

18223200-0 - Kurtki

18234000-8 - Spodnie

18443320-5 - Czapki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryterium K1 - „CENA” w PLN:
a) znaczenie kryterium K1 - CENA – waga 60% (60,00 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt

gdzie:
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min – łączna cena w ofercie z najniższą ceną
C – łączna cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium K2 – „TERMIN DOSTAWY”
a) znaczenie kryterium K2 – TERMIN DOSTAWY – waga 40% (40,00 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:

Zamawiający przyzna punkty za każde skrócenie terminu dostawy liczonego od otrzymania zlecenia Zamawiającego, przy czym nie więcej niż 40 punktów, w następujący sposób:

Termin dostawy od otrzymania zlecenia Ilość pkt w kryterium K2
„Termin realizacji dostawy”
do 14 dni 0,00 pkt
do 10 dni 20,00 pkt
do 7 dni 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku w podziale na 2 zadania tj.
Zadanie nr 1 – zakup odzieży roboczej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku,
Zadanie nr 2 – zakup odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 roku.
2. Przedmiot zamówienia dla każdego zadania opisany został w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1.1 oraz 1.2 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia dla każdego z zadań będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb, na podstawie każdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń składanych e-mailem lub telefonicznie (a następnie potwierdzanych pisemnie na wskazany adres e-mail), przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć określony asortyment co do ilości i rodzaju w terminie wskazanym w ofercie, licząc od otrzymania zlecenia Zamawiającego. Wielkość zamówienia określona będzie każdorazowo w zleceniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dostawie, nie później niż na 1 dzień przed planowana dostawą.
5. Dostawy winny być realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
6. Miejsce dostaw:
Zadanie nr 1 – a) Zaplecze Techniczne MZDIM w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 1a,
b) Cmentarz Komunalny w Bytomiu przy ul. Kwiatowej 29,
c) Dyrekcja MZDIM w Bytomiu przy ul. Smolenia 35,
Zadanie nr 2 - Zaplecze Techniczne MZDIM w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 1a,
7. Dostawy winny odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym transportem lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający wymaga okresu gwarancyjnego zgodnego z gwarancją udzieloną przez producentów poszczególnego asortymentu, przy czym nie mniej 12 miesięcy. W razie powstania wady zmniejszającej wartość lub użyteczność Wykonawca gwarantuje, że przedmiot objęty wadą zostanie bezpłatnie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek postępowania Zamawiającego niezgodnego z przeznaczeniem przedmiotu Umowy. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy wniosek o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy. Jeśli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Braki ilościowe lub dostarczenie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia niezgodnie ze zleceniem, Zamawiający zgłasza e-mailem lub telefonicznie (a następnie potwierdza pisemnie na wskazany adres e-mail). Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na właściwy, uzupełnić braki lub dokonać wymiany wadliwego asortymentu w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy fabrycznie nowego asortymentu z bieżącej produkcji, pierwszego gatunku, wysokiej jakości, wolnego od wad, posiadającego dopuszczenie do użytkowania. Na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu certyfikat CE lub deklarację zgodności z PN.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryterium K1 - „CENA” w PLN:
a) znaczenie kryterium K1 - CENA – waga 60% (60,00 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt

gdzie:
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min – łączna cena w ofercie z najniższą ceną
C – łączna cena w ofercie ocenianej

B. Kryterium K2 – „TERMIN DOSTAWY”
a) znaczenie kryterium K2 – TERMIN DOSTAWY – waga 40% (40,00 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:

Zamawiający przyzna punkty za każde skrócenie terminu dostawy liczonego od otrzymania zlecenia Zamawiającego, przy czym nie więcej niż 40 punktów, w następujący sposób:

Termin dostawy od otrzymania zlecenia Ilość pkt w kryterium K2
„Termin realizacji dostawy”
do 14 dni 0,00 pkt
do 10 dni 20,00 pkt
do 7 dni 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.4., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Zapisy pkt 7.2-7.4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
7.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczenie winno być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącza do oferty, od każdego z podmiotów
7.6.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ).
7.7. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 p.z.p., w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://mzdim-bytom-logintrade.net/rejestracja

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaniu im punktacji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie
w ramach kryteriów oceny oferty.
3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej
w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny.
5. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w danym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Aukcja elektroniczna będzie dotyczyć tylko kryterium – cena.
7. Punktacja za pozostałe kryteria, jaką otrzyma oferta, zostanie przyznana zgodnie
z Rozdziałem XVII SWZ. Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów w kryterium cena oraz w pozostałych kryteriach oceny.
8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w Rozdziale XVII SWZ.
9. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Minimalna wysokość postąpienia zostanie określona
w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
10. Termin otwarcia aukcji dla danego postępowania zostanie podany w zaproszeniu do udziału
w aukcji, jednak nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
11. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały zawarte w Rozdziale VIII SWZ.
12. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego polaczenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
13. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej.
14. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
15. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu
o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia,
z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców biorących udział w danym etapie aukcji elektronicznej.
18. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
Uwaga:
Wykonawca nie musi brać udziału w aukcji elektronicznej. W tej sytuacji złożona przez niego oferta pierwotna jest wiążąca.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości:
- Zadanie nr 1 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100),
- Zadanie nr 2 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w VELO Bank O/Bytom
nr rachunku 28 1560 0013 2010 4657 5000 0037 z dopiskiem "Wadium – Zakup odzieży roboczej oraz odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MZDIM Bytom w 2023 r.- DNP.260.8.2023.TP2.D – Zadanie nr 1”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg
i Mostów w Bytomiu;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą
umowę spółki, z której wynikać będzie pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę). W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający podwykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków
ich wprowadzenia opisano w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załacznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.