eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa 10 zestawów fotopułapek wraz z usługą montażu i demontażu a dalej usługa przeprowadzenia monitoringu przyrodniczegoOgłoszenie z dnia 2022-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa 10 zestawów fotopułapek wraz z usługą montażu i demontażu a dalej usługa przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPKWZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321261746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starzyńskiego 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-160

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 17 120

1.5.8.) Numer faksu: 91 48 17 121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/594465

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 10 zestawów fotopułapek wraz z usługą montażu i demontażu a dalej usługa przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c32ca2a8-b138-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102529/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Monitoring działań ochrony czynnej wraz z dostawą fotopułapek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska w ramach Projektu „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105893/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.0750.1.2020/MF-2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 zestawów fotopułapek wraz z usługą montażu i demontażu a dalej usługa przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego posadowionych 100 szt. platform lęgowych dla ptaków drapieżnych z uwzględnieniem danych z dostarczonych i zamontowanych fotopułapek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90711500-9 - Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 154000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Małgorzata Zimnicka i Damian Spieczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 320944756

7.3.3) Ulica: Frezjowa 8

7.3.4) Miejscowość: Dobra

7.3.5) Kod pocztowy: 72-003

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.