eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta KoninaOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Konina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Konina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-718d2fd7-c88f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038956/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Konina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Konina w zakresie:
1.Malowania oznakowania poziomego,
2.Usuwania oznakowania poziomego.
Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w dokumentacji projektowej obejmującej:
1. Przedmiar robót – załącznik nr 6 do SWZ.
„Zamawiający” dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów robót
w ramach przedmiotu zamówienia, a tym samym przesunięcie środków finansowych w ramach robót. Zamiana ilości pozycji kosztorysowych następuje według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym do wysokości wartości brutto określonej w umowie.
2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi:
4.1. oznakowanie cienkowarstwowe: 8 miesięcy,
4.2. oznakowanie grubowarstwowe: 24 miesiące,
4.3. pozostałe prace: 36 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie polega na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. malowanie
mechaniczne nawierzchni w technologii cienkowarstwowej (linie segregacyjne, krawędziowe, znaki poprzeczne, strzałek, symboli i
znaków uzupełniających).
Zakres robót obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami.
Roboty te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych
w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z
Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, podwykonawstwa,
obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy/ rozwiązania.
Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że:
- będzie realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością,
- zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
- w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Wysokość wynagrodzenia zostanie
ustalona na podstawie cen jednostkowych wykonanych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich
cen publikowanych w Sekocenbud dla województwa wielkopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
kalkulacja jest sporządzana.
Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 40 000 zł /netto/. Udzielenie
zamówień uzależnione będzie od faktu posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
5.2. Oferta, która spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
5.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował min. 2 roboty związane z bieżącym utrzymaniem
oznakowania poziomego na terenie miejskim o wartości co najmniej 120 000,00 zł /brutto/ każda.
1.2.2. Będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: co najmniej 2 osobami z ukończonym szkoleniem
w zakresie dawania poleceń
i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego – zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o
ruchu drogowym.
1.2.3. Będzie dysponował potencjałem technicznym. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował
następującym potencjałem technicznym tj.:
Malowarka automatyczna wyposażona w pistolety natryskowe do farby
i mikrokulek – 1 szt.
Malowarka ręczna do malowania przejść dla pieszych, strzałek i symboli –
1 szt.
Sprzęt umożliwiający mechaniczne starcie oznakowania istniejącego – 1 szt.
UWAGA: Określone charakterystyki maszyn i urządzeń należy traktować jako minimalne wymagane przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe tj.:
1. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. podmiotowego środka dowodowego, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument Wykonawcy składają łącznie.
2. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokumenty składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
(jeżeli dotyczy).
1.4. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)- wypełnione zgodnie
z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.5. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
1.7. Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi / roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.4. Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żąda przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie. Adres strony https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.