eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi ζsk › Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Ma造mOg這szenie z dnia 2023-03-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Ma造m

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina ζsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: ζsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.lask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Ma造m

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6c553152-c81e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00145705

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00046124/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.6 Przebudowa ulic w Okupie Ma造m

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c553152-c81e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a
wykonawcami odbywa si przy u篡ciu platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a dost瘼na jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
ePUAPu (nie dotyczy sk豉dnia ofert), dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiaj帷ego -
Urz康 Miejski w ζsku:
/5228wuxejz/skrytka) oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy sk豉dania ofert): zp_oferta@lask.pl. Maksymalny rozmiar plik闚
przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako
za陰czniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar wiadomo軼i (wraz z za陰cznikami) przesy豉nej za po鈔ednictwem poczty
elektronicznej wynosi 20 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym
a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji, odbywa si przy u篡ciu
platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
2) Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc ePUAPu , dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres
ePUAP zamawiaj帷ego - Urz康 Miejski w ζsku: /5228wuxejz/skrytka) i poczty elektronicznej pod adresem: zp_oferta@lask.pl,
jednak瞠 te formy
komunikacji nie dotycz sk豉dania ofert.
3) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawc kwalifikowanej us逝gi zaufania, b璠帷ego podmiotem 鈍iadcz帷ym us逝gi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spe軟iaj帷e wymogi bezpiecze雟twa okre郵one w ustawie z dnia 5 wrze郾ia 2016 r. o us逝gach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za po鈔ednictwem platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
4) Pozosta貫 informacje zosta造 okre郵one w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina ζsk, ul. Warszawska 14,
98-100 ζsk, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.
2. Inspektorem danych osobowych w Gminie ζsk jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, kt鏎ego przedmiotem jest Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Ma造m (sygnatura post瘼owania RO.271.8.2023), prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li okres obowi您ywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 okres obowi您ywania umowy.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1) Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Ma造m.
2) Zakres rob鏒 dla przedmiotowego zadania obejmuje:
a) bran輳 drogow, w tym: prace przygotowawcze i rozbi鏎kowe, wycink drzew i nasadzenia zast瘼cze, wykonanie: jezdni, odwodnienia, przepust闚 pod jezdni, budowy kana逝 deszczowego, row闚 przydro積ych, wpust闚 przykraw篹nikowych, drena簑 francuskiego, zjazd闚 z kruszywa 豉manego, poboczy, element闚 sta貫j organizacji ruchu i urz康zeni bezpiecze雟twa, regulacji urz康ze obcych;
b) bran輳 telekomunikacyjn – usuni璚ie kolizji;
c) bran輳 sanitarn – przebudowa odej軼ia hydrantowego na sieci wodoci庵owej.
3) Realizacja zadania inwestycyjnego odbywa si b璠zie na podstawie zg這szenia rob鏒 budowlanych Znak AB.6743.1.603.2021 KZ 603 z dnia 25.08.2021 r.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 7 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegaj帷ych na wykonaniu rob鏒 budowlanych w ramach zada:
1) Przebudowa ul. Kr鏒kiej w Okupie Ma造m,
2) Przebudowa ul. Rolniczej w Okupie Ma造m,
na zasadach przewidzianych dla zam闚ienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.

2. Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa (60%)
Liczba przyznanych punkt闚 w ramach tego kryterium zostanie okre郵ona wed逝g wzoru:
PC = Cn/Cbo x 100 x 60%
gdzie:
PC - suma uzyskanych punkt闚 badanej oferty w ramach kryterium
Cn – najni窺za cena ofertowa
Cbo – cena badanej oferty

Wynik dzia豉nia zostanie zaokr庵lony do 2 miejsc po przecinku.

2) Okres gwarancji (40%)
Liczba przyznanych punkt闚 w ramach tego kryterium zostanie okre郵ona wed逝g wzoru:
PG = Gbo / Gn x 100 x 40%
gdzie:
PG - suma uzyskanych punkt闚 badanej oferty w ramach kryterium
Gn – najd逝窺zy termin gwarancji spo鈔鏚 wa積ych ofert
Gbo – termin gwarancji badanej oferty
Wynik dzia豉nia zostanie zaokr庵lony do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA:
Minimalny, wymagany i punktowany termin gwarancji wynosi 60 miesi璚y, maksymalny termin 72 miesi帷e. Gwarancja powy瞠j 72 miesi璚y b璠zie traktowana jako 72 miesi帷e. Zaoferowany okres gwarancji b璠zie jednocze郾ie okresem r瘯ojmi. Zaoferowanie terminu kr鏒szego ni 60 miesi璚y b璠zie niezgodne z SWZ.

3. Maksymalna liczba punkt闚 w kryterium r闚na jest okre郵onej wadze kryterium. Ocena 陰czna stanowi sum punkt闚 uzyskanych w ramach wszystkich kryteri闚.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, kt鏎a nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwi瘯sz liczb punkt闚 wyliczon jako sum punkt闚 uzyskanych w ramach ustalonych kryteri闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu w spos鏏 proporcjonalny do przedmiotu zam闚ienia oraz umo磧iwiaj帷y ocen zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i wyra瘸j帷 je jako minimalne poziomy zdolno軼i. Warunki udzia逝 mog dotyczy:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – w niniejszym post瘼owaniu zamawiaj帷y nie okre郵a tego warunku;
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – w niniejszym post瘼owaniu zamawiaj帷y nie okre郵a tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w niniejszym post瘼owaniu zamawiaj帷y nie okre郵a tego warunku;
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – w niniejszym post瘼owaniu Zamawiaj帷y okre郵a ten warunek w nast瘼uj帷y spos鏏 – w post瘼owaniu mog wzi望 udzia Wykonawcy, kt鏎zy:
a) nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat licz帷 wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, nale篡cie wykonali, tj. zako鎍zyli, co najmniej 2 roboty budowlane polegaj帷e na przebudowie lub budowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o d逝go軼i drogi min. 1 000 m ka盥a;
b) dysponuj lub b璠 dysponowa 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p騧n. zm.) w specjalno軼i instalacyjnej drogowej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a kt鏎e uprawniaj do pe軟ienia tych funkcji w odniesieniu do rob鏒 drogowych (kierownik budowy).
W przypadku Wykonawc闚 zagranicznych, dopuszcza si r闚nowa積e kwalifikacje, zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA dla Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego:
W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane. W takim przypadku wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty O名IADCZENIE, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych. Do oferty wykonawca do陰cza o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego (sporz康zone wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 i 3 do SWZ). O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych. Do oferty wykonawca do陰cza o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego (sporz康zone wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 i 3 do SWZ). O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1) Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest obowi您any, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wnie嗆 wadium w wysoko軼i 30 000,00 z.
2) Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej formie lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
a) pieni康zu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z p騧n. zm.).
3) Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy zamawiaj帷ego: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. W tytule przelewu zaleca si podanie sygnatury post瘼owania: RO.271.8.2023. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu zamawiaj帷y uwa瘸 wadium, kt鏎e w terminie sk豉dania ofert znajdzie si (zostanie zaksi璕owane) na koncie zamawiaj帷ego.
4) Wadium wniesione w pieni康zu zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
5) Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej przy u篡ciu:
a) platformy e-zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
b) ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP zamawiaj帷ego (Urz康 Miejski w ζsku): /5228wuxejz/skrytka,
c) poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl.
6) Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, z tre軼i dokumentu ustanawiaj帷ego gwarancj/por璚zenie wynika musi, 瞠 jest on bezwarunkowy, nieodwo豉lny i p豉tny na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego.
7) Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w tre軼i dokumentu musi wynika, 瞠 zlecaj帷ymi s wszyscy wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wraz z wskazaniem ich danych (nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adres闚) lub z tre軼i dokumentu ustanawiaj帷ego gwarancj/por璚zenie musi wynika, 瞠 przez wykonawc/zlecaj帷ego nale篡 rozumie nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie, ale i wszystkich, z kt鏎ymi zdecyduje si z這篡 ofert. Udzia w post瘼owaniu wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej traktowany jest jako wsp鏊ne ubieganie si o udzielenie zam闚ienia.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s do z這瞠nia wraz z ofert pe軟omocnictwa.
3) Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z Pe軟omocnikiem.
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj wraz z ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wz鏎 umowy stanowi帷y za陰cznik do Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia zawiera projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. W tre軼i umowy podano wszelkie istotne dla zamawiaj帷ego warunki realizacji zam闚ienia oraz dopuszczalne zmiany postanowie umowy w zakresie przedmiotu zam闚ienia, terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. Dopuszcza si ponadto w porozumieniu z wykonawc wprowadzenie do tre軼i umowy drobnych zmian i korekt, jednak wy陰cznie w zakresie niepowoduj帷ym istotnych zmian przedstawionych warunk闚 handlowych niekorzystnych dla zamawiaj帷ego.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-06 10:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego
Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotycz帷ego 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z sytuacj na Bia這rusi i udzia貫m Bia這rusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z p騧n. zm.) i rozporz康zeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w odniesieniu do dzia豉 podwa瘸j帷ych integralno嗆 terytorialn, suwerenno嗆 i niezale積o嗆 Ukrainy lub im zagra瘸j帷ych (Dz. U. L 78 z 17.03.2014, s. 6 z p騧n. zm.) albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129);
2) wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z p騧n. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.