eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Świadczenie usługi cateringu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-08-11


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00145605 z dnia 2021-08-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi cateringu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363626066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pogodna 37

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 438 46 52

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp4@oswiata.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsp4.bip.tychy.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zsp4.bip.tychy.edu.pl/16465/strona

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c3b8df2-ccd7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00081587/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 789662,50 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 731168,98 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Posiłek, na który składa się:
obiad dwudaniowy z kompotem/napojem dla uczniów
w okresie od 13.09.2021 do 15.06.2022 r., gdzie:
Szacunkowa liczba dzieci - 150
Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki - 165
Łączna ilość posiłków w okresie trwania umowy – 24 750
Posiłki dostarczane będą do szkoły do godziny 11.20
Posiłki wydawane będą w godzinach od 11.40 do 12.50

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.5.) Wartość części: 196762,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Posiłek, na który składa się:
śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem/napojem, podwieczorek dla dzieci
w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r, gdzie
Szacunkowa liczba dzieci – 250
Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki – 224
Łączna ilość posiłków w okresie trwania umowy – 53 900
Posiłki dostarczane będą do przedszkola w godzinach :
od 7.00 do 7.30 ( śniadanie)
od 10.45 do 11.30 (obiad i podwieczorek)
Posiłki wydawane będą w godzinach:
od 8.30 do 9.15 (śniadanie)
od 11.45 do 12.30 (obiad)
od 13.30 do 14.00 (podwieczorek)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.5.5.) Wartość części: 592900,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185625,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 277942,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196762,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PLANETA SMAKU SP.Z O O SP.K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241487018

7.3.3) Ulica: KONDUKTORSKA 33

7.3.4) Miejscowość: KATOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 40-155

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196762,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-13 do 2022-06-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 592900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 806344,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 592900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA KOZIOŁ ŁUKASZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381558445

7.3.3) Ulica: GEN. HALLERA 30

7.3.4) Miejscowość: PSZCZYNA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 592900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.