eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › KURSY I SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU LUBELSKIMOgłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KURSY I SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU LUBELSKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 4

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 818272260

1.5.8.) Numer faksu: +48 818272236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KURSY I SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU LUBELSKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32834ab1-c4a0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049779/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSZ w Opolu Lubelskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie opolskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sprzęt Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu poprzez Platformę powinien spełniać następujące wymogi:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, oznacza załączany
dokument jako „Tajny”. Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy tj.:
• nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;
• cena lub koszt zawarte w ofercie.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:
• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
2) Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi, tj. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019. poz. 1781).
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim”.
4) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz dodatkowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt. 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której
dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
2) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
4) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
5) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
7) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
9) Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
10) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
11) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZKS.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza”
1. Liczba uczestników: 14 osób (2 grupy po 7 osób)
2. Czas trwania szkolenia dla 1 grupy: 30 godzin; (1 godzina to 45 minut), od poniedziałku do czwartku po zajęciach lekcyjnych lub/oraz w weekendy (sobota - niedziela)
3. Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30 czerwca 2023 r.; zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy
4. Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim ul. Kolejowa 4, 24-300 Opole Lubelskie;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów (stosowanych w każdej części
odrębnie).
a) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
b) W kryterium „Doświadczenie trenerów” będzie oceniane doświadczenie skierowanych do realizacji zadania trenerów. Kryterium oceniane będzie na podstawie danych ujętych w formularzu ofertowym w tabeli pn. „Liczba godzin szkoleń/kursów. W zakresie 1 części Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, jeżeli trener, o którym mowa w Rozdziale II podrozdziale 7 pkt 4 ppkt 4.1 SWZ
posiada następujące doświadczenie:
Trener skierowany do wykonania szkolenia, w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przeprowadził szkolenia/kursy z zakresu Stosowanie środków ochrony roślin.
Zamawiający przyzna punkty, za wykazanie doświadczenia trenera w zakresie od 60 godzin do 90 godzin. Jeśli Wykonawca wykaże, że skierowany do wykonania szkolenia trener przeprowadził więcej niż 90 /wartość maks./ godzin szkoleń - do wzoru zamawiający podstawi 90 /wartość maks. Jeśli Wykonawca wykaże, że skierowany do wykonania szkolenia trener przeprowadził mniej niż 60 /wartość min/ godzin szkoleń – zamawiający przyzna zero punktów (niezależnie od tego zastosowanie znajdą postanowienia SWZ o warunkach udziału w postępowaniu). W przypadku, Wykonawca nie wskaże doświadczenia trenera skierowanego do wykonania szkolenia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. „Projektowanie ogrodów – współczesne aranżacje”
1. Liczba uczestników: 3 osoby (1 grupa)
2. Czas trwania szkolenia dla 1 grupy: 20 godzin; (1 godzina to 45 minut) Od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych oraz w weekendy (sobota - niedziela);
3. Termin realizacji szkolenia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30 czerwca 2023 r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
4. Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim ul. Kolejowa 4, 24-300 Opole Lubelskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się i kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów (stosowanych w każdej części odrębnie).
W zakresie 2 części Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, jeżeli trener, o którym mowa w Rozdziale II podrozdziale 7 pkt 4 ppkt 4.2 SWZ posiada następujące doświadczenie:
Trener skierowany do wykonania szkolenia, w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) przeprowadził szkolenia/kursy z zakresu Projektowanie przestrzenne.
Zamawiający przyzna punkty, za wykazanie doświadczenia trenera w zakresie od 60 godzin do 90 godzin. Jeśli Wykonawca wykaże, że skierowany do wykonania szkolenia trener przeprowadził więcej niż 90 /wartość maks./ godzin szkoleń - do wzoru zamawiający podstawi 90 /wartość maks. Jeśli Wykonawca wykaże, że skierowany do wykonania szkolenia trener przeprowadził mniej niż 60 /wartość min/ godzin szkoleń – zamawiający przyzna zero punktów (niezależnie od tego zastosowanie znajdą postanowienia SWZ o warunkach udziału w postępowaniu). W przypadku, Wykonawca nie wskaże doświadczenia trenera skierowanego do wykonania szkolenia, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ W ZAKRESIE:
a) części nr 1.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie) która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 60 godzin szkoleń w zakresie: Stosowanie środków ochrony roślin
b) części nr 2.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie) która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 60 godzin w zakresie: "Projektowanie ogrodów -współczesne aranżacje".

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ.
Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert.
W przypadku wykonawcy, o którym mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, składa on oświadczenie o zachodzeniu podstaw wykluczenia wraz z informacją o podjętych środkach naprawczych dotyczących zaistniałych okoliczności (załącznik nr 4 do SWZ).
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenia składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II
podrozdziałach 6 i 7 SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektrowniczej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenia składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie żąda odrębnych środków dowodowych na wezwanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2) Potencjał podmiotu trzeciego
• W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp.
• Podmiot trzeci, na zdolności którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1.
• Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności i sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
• W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
• Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
• Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym informacji dotyczących, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań związanych z przedmiotem zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
a. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
b. zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu),
c. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej. Siła wyższa – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy
- innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
-przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak
możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
- zamawiający przewiduje zmianę miesiąca rozpoczęcia i zakończenia zajęć w sytuacji wystąpienia przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub innych okoliczności występujących po stronie zamawiającego w szczególności trudności z rekrutacją uczestników, zmianą harmonogramu realizacji projektu, lub wynikających z sytuacji
epidemiologicznej w kraju - uniemożliwiających rozpoczęcie zajęć we wskazanym miesiącu rozpoczęcia.
d. Harmonogramu realizacji usługi w tym terminu zakończenia realizacji usługi;
e. Terminu oraz harmonogramu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f. Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
g. Ostatecznej ilości uczestników projektu objętych zamówieniem;
h. Nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem – w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą;
i. Warunkiem dokonania zmian może być zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania.
3. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa - https://opole-lublin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.