eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Remont dróg wywozowych w leśnictwie Budzów, Jasień i JuszczynOgłoszenie z dnia 2022-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg wywozowych w leśnictwie Budzów, Jasień i Juszczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sucha@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg wywozowych w leśnictwie Budzów, Jasień i Juszczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87149453-cb8e-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00144448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00143961/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace remontowe i naprawcze na drogach wywozowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.gov.pl/nadlesnictwo-sucha/drogi-budzow-jasien-juszczyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postęp o udzielenie zam komunikacja pomiędzy Zam a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń oraz całość korespondencji odbywa się elektronicznie przez Platformę Josephine – dalej zwaną Platformą. Środkiem kom elektronicznej jest oprogramowanie spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Prezesa RM z 3112.2020 r. w spr sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok elektronicznych oraz śr komunikacji elektr w postępowaniu o udzielenie zam publ lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) zaimplementowane w ramach platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem int https://josephine.proebiz.com/pl/ Zam nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń niż poprzez wyżej wskazaną Platformę.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie JOSEPHINE. Założenie konta jest jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy. Skrócona instrukcja dla Wykonawców dostępna jest po kliknięciu na stronie ekranu głównego portalu JOSEPHINE w ikonkę książki znajdującą się na górnym pasku (biblioteka instrukcji i linków), obok ikonki „flaga” służącej do wyboru języka. Administrator platformy JOSEPHINE deklaruje wsparcie techniczne dla Wykonawców przy pomocy numeru telefonu +48 222 139 900 lub mailowo houston@proebiz.com Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zmianami) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.
W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty, zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do SWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr postępowania postępowania. W/w komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „wiadomości”. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozp Parlamentu Eur. i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w spr ochrony osób fiz w zw z przetw.danych osob i w spr swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” Zam informuje, iż administratorem danych osob jest Nadleśnictwo Sucha.
2 Zam przetwarza dane osob w sposób gwarantujący zabezp przed ich bezprawnym rozpow.
3Zam udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umoż korzystania ze śr ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP do upływu terminu do ich wniesienia.
4Do przetw danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dop wyłącznie osoby posiadające upoważnienie.
5Dane osobowe przetw będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prow. niniejszego postęp o udzielenie zam publ oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki okreś w art. 255-256 PZP w celu zawarcia umowy w spr zam publ oraz jej realizacji, a także udok postęp o udziel zam i jego archiwizacji.
6 Odbiorcami danych osob będą osoby lub podmioty, którym dok postęp zostanie udostęp w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do inf publicznej.
7 Dane osobowe pozyskane w związku z prow niniejszego postęp o udz zam publ będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakpostęp o udzielenie zam publ
8.Dane osob pozyskane w związku z prow niniejszego postęp o udzielenie zam mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
9.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osob nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prow niniejszego postęp dane osob ma prawo:
1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam może żądać wskazania dod inf mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postęp o udzielenie zam publ;
2)do sprostowana swoich danych osob – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osob, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postęp o udzielenie zam publi , ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3)do żądania od Zam, ograniczenia przetwarzania danych osob z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ogr przetw nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członk; prawo to nie ogranicza przetw danych osobowych do czasu zakończenia postęp o udzielenie zam publ;
4)wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetw jej danych osob narusza przepisy o ochronie danych osob.
11.Obowiązek podania danych osob jest wymogiem okr w przepisach PZP, związanym z udziałem w postęp o udzielenie zam publ; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
12.Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zam w związku z prow postęp o udziel zam publ nie przysługuje:
1)prawo do usunięcia danych osob , o czym przesadza art17 ust3 lit b, d lub e RODO,
2)prawo do przenoszenia danych osob , o którym mowa w art 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osob , a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osob jest art 6 ust 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część (Pakiet) nr 1 BUDZÓW
Lokalizacja: leśnictwo Budzów, oddział 2b
Zakres prac obejmuje m.in.: zagęszczenie tłucznia na wybojach na odcinku ok 120mb, oczyszczenie rowów z namułu, czyszczenie korytek przejazdowych, utwardzenie nawierzchni oraz wyrównanie powierzchni składu na drewno zlokalizowanego przy drodze.

4.2.5.) Wartość części: 25061,86 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji - 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1-2 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” dodatkowe punkty przyznane zostaną za zaoferowanie gwarancji dłuższej niż minimalna wymagana. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wyższy niż wymagany okres gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:
- oferowany okres gwarancji 24 miesiące (2 lata) -0 pkt
- oferowany okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) - 15 pkt
- oferowany okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) - 25 pkt
- oferowany okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej (5lat i powyżej) - 40 pkt
Oferowaną gwarancję należy określić na formularzu ofertowym w ilościach miesięcy obejmujących pełne lata. Ilość punktów przyznana za gwarancję zaoferowaną w ilościach miesięcy odpowiadających niepełnym latom będzie odpowiadała takiej jaka przysługuje za ilość pełnych lat (24-35 m-cy 0 pkt, 36-47 miesięcy -15 pkt., 48-59 m-cy 25 pkt., 60 m-cy i powyżej- 40pkt). Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki dotyczącej oferowanego okresu gwarancji zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje minimalny wymagany tj. 24 miesięczny okres gwarancji.
3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
Liczba punktów zostanie wyliczona wg podanego wzoru:
P= C+G
Gdzie:
P –łączna liczba punktów
C- liczba punktów w kryterium cena
G- liczba punktów w kryterium okres gwarancji
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej części zamówienia
5. Kryteria oceny ofert zostaną zastosowane we wszystkich częściach zamówienia
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część (Pakiet) nr 2 JASIEŃ
Lokalizacja: leśnictwo Jasień, oddz. 33a
Zakres prac obejmuje m.in.: naprawę poboczy, oczyszczanie z namułu rowów i przepustu oraz wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.5.) Wartość części: 61085,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji - 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1-2 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” dodatkowe punkty przyznane zostaną za zaoferowanie gwarancji dłuższej niż minimalna wymagana. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wyższy niż wymagany okres gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:
- oferowany okres gwarancji 24 miesiące (2 lata) -0 pkt
- oferowany okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) - 15 pkt
- oferowany okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) - 25 pkt
- oferowany okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej (5lat i powyżej) - 40 pkt
Oferowaną gwarancję należy określić na formularzu ofertowym w ilościach miesięcy obejmujących pełne lata. Ilość punktów przyznana za gwarancję zaoferowaną w ilościach miesięcy odpowiadających niepełnym latom będzie odpowiadała takiej jaka przysługuje za ilość pełnych lat (24-35 m-cy 0 pkt, 36-47 miesięcy -15 pkt., 48-59 m-cy 25 pkt., 60 m-cy i powyżej- 40pkt). Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki dotyczącej oferowanego okresu gwarancji zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje minimalny wymagany tj. 24 miesięczny okres gwarancji.
3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
Liczba punktów zostanie wyliczona wg podanego wzoru:
P= C+G
Gdzie:
P –łączna liczba punktów
C- liczba punktów w kryterium cena
G- liczba punktów w kryterium okres gwarancji
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej części zamówienia
5. Kryteria oceny ofert zostaną zastosowane we wszystkich częściach zamówienia
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część (Pakiet) nr 3 JUSZCZYN
Lokalizacja: leśnictwo Juszczyn, oddz. 335a droga wywozowa nr inw 242/667
Zakres prac obejmuje m.in.: utwardzenie i wyprofilowanie powierzchni drogi płytami betonowymi oraz naprawę nawierzchni drogi na odcinku 35 mb

4.2.5.) Wartość części: 16868,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji - 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1-2 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” dodatkowe punkty przyznane zostaną za zaoferowanie gwarancji dłuższej niż minimalna wymagana. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wyższy niż wymagany okres gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:
- oferowany okres gwarancji 24 miesiące (2 lata) -0 pkt
- oferowany okres gwarancji 36 miesięcy (3 lata) - 15 pkt
- oferowany okres gwarancji 48 miesięcy (4 lata) - 25 pkt
- oferowany okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej (5lat i powyżej) - 40 pkt
Oferowaną gwarancję należy określić na formularzu ofertowym w ilościach miesięcy obejmujących pełne lata. Ilość punktów przyznana za gwarancję zaoferowaną w ilościach miesięcy odpowiadających niepełnym latom będzie odpowiadała takiej jaka przysługuje za ilość pełnych lat (24-35 m-cy 0 pkt, 36-47 miesięcy -15 pkt., 48-59 m-cy 25 pkt., 60 m-cy i powyżej- 40pkt). Zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje, że oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki dotyczącej oferowanego okresu gwarancji zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje minimalny wymagany tj. 24 miesięczny okres gwarancji.
3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
Liczba punktów zostanie wyliczona wg podanego wzoru:
P= C+G
Gdzie:
P –łączna liczba punktów
C- liczba punktów w kryterium cena
G- liczba punktów w kryterium okres gwarancji
4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdej części zamówienia
5. Kryteria oceny ofert zostaną zastosowane we wszystkich częściach zamówienia
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
a) W pakiecie nr 1 BUDZÓW 10.000,00 zł
b) W pakiecie nr 2 JASIEŃ – 30.000,00 zł
c) W pakiecie nr 3 JUSZCZYN – 10.000,00 zł
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4. a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
a) w pakiecie nr 1 BUDZÓW - 20.000,00 zł brutto
b) W pakiecie nr 2 JASIEŃ – 50.000,00 zł brutto
c) W pakiecie nr 3 JUSZCZYN – 20.000,00 zł brutto
Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający będzie uznawał wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, remoncie, przebudowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub leśnych dróg wywozowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
2.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP
3.oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofert albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
2.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały zrealizowane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby celem spełniania warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nic podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Zamawiający nie wymaga składania oświadczenia dotyczącego podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi wykonawcy zasoby w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie odrębne oświadczenie składa każdy z Wykonawców (np. konsorcjantów)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Dla pakietu 1 BUDZÓW - 300,00 zł
Dla pakietu 2 JASIEŃ - 800,00 zł
Dla pakietu 3 JUSZCZYN - 200,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Sucha Beskidzka nr 76 8128 0005 0000 0286 2000 0010 z dopiskiem: wadium DROGI BUDZÓW, JASIEŃ lub JUSZCZYN (w zależności na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę) do dnia 18.05.2022r. do godz. 900. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7.Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami lub wystąpi do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. a, c, d obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie przedstawiciela wszystkich Wykonawców, upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez jednego Wykonawcą lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o art. 455 ustawy PZP, każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w Umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyk, bez przeprowadzania nowego postęp o udzielenie zam, jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) Zam dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji PU PU o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację PU, jeżeli w trakcie obow Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wyk ani Zam. W szczególności dopuszcza się zmianę terminu realizacji PU spowodowaną:
• warunkami atm uniemożliwiającymi prowadzenie robót bud, przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
• klęskami żywiołowymi,
•będącą następstwem okoliczności leżących po stronie Zam, w szczeg wstrzymanie robót przez Zam,
• spowodowaną warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, takimi jak niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysięki wodne, jeżeli konieczność wykonania robót wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robot wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zam,
•innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zam oraz Wyk skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót.
b) Zam dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania PU, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
•konieczność zrealizowania PU przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w PGLLP
•pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania PU oraz niepowodujących większych strat i zanieczyszczeń w środ naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu PU w sposób pierwotnie nią opisany.
•konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub mat ze względu na zmiany obow prawa.
c) Zam dopuszcza wprow zmiany materiałów, urządzeń przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zam. Będą to, przykładowo zmiany powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zam na eksploatację i konserwację wykonanego PU, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obow. przepisów. Zam dopuszcza wprow zmian części zam, które Wyk przewidział do realizacji za pomocą podwyk na inne części zam, w tym również na części, których Wyk nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagr należnego Wyk. Zam dopuszcza zmiany osób, przy pomocy których Wyk realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach i w SWZ.
d)W przypadku zawarcia Umowy z Wyk wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zam dopuszcza się zmianę Wyk upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagr w imieniu wszystkich
e)Zam dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany powszechnie obow prawa lub wewnętrznych przepisów wpływających na pogorszenie kondycji finansowej Zam.
f)Jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wyk, Zam dopuszcza możliwość zwiększenia wynagr o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wyk, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wyk, Zam dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagr o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wyk.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP:
a) zmiana danych związanych z obsługą adm-organizacyjną,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
3. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Josephine

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji e,Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust 2 PZP
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 PZP
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 PZP
elektronicznej.
7. Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do osobistego wykonania przez wykonawcę .
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie katalogów elektronicznych lub dołączania katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 PZP

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.