eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnejOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8198a784-c7d5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mięsa i wędlin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58
i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu 37-500 ul. Kościuszki nr 18
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Jarosławiu: telefon: 16 6240656; e e-mail: daniel.panek@mpls.com.pl ; iod@spzozjaroslaw,pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3502/18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie numer 1
Mięso
1 Schab surowy bez kości- konsystencja mięsa jędrna, elastyczna beż kości, bez chrząstek, bez tłuszczu. Barwa mięsa jasnoróżowa do różowej właściwa dla mięsa świeżego. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty bez zapachu obcego
2 Łopatka wieprzowa surowy bez kości - konsystencja mięsa jędrna, elastyczna, bez mięsa krwawego. Barwa mięsa jasnoróżowa do różowej właściwa dla mięsa świeżego, tłuszcz kremowy do jasno różowego. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty bez zapachu obcego.
3 Karczek wieprzowy surowy bez kości. Konsystencja mięsa jędrna, elastyczna, bez mięsa krwawego. Barwa mięsa jasnoróżowa do różowej właściwa dla mięsa świeżego, tłuszcz kremowy do jasno różowego. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty bez zapachu obcego.
Mięso wołowe surowe
4 Łopatka wołowa b/k. Konsystencja mięsa jędrna elastyczna. Barwa mięsa jasnoczerwona, czerwona, ciemnoczerwona do brązowo-wiśniowej, dopuszczalne zmatowienie, bez tłuszczu, błon ,skór i ścięgien. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty charakterystyczny dla świeżego mięsa wołowego, bez oznak zaparzenia i rozpoczynającego się psucia, bez zapachu obcego.
Podroby
5 Flaki wołowe krojone. Oczyszczone, gotowane cienko krojone, konsystencja jędrna, elastyczna. Barwa jasna, naturalny kolor. Zapach i smak swoisty i charakterystyczny dla flaków wołowych.
6 Serca wieprzowe -świeże, oczyszczone, przecięte na pół, bez skrzepów krwi. Barwa serc jasnoczerwona do wiśniowej. Konsystencja jędrna, elastyczna, zapach swoisty charakterystyczny dla serc.
7 Wątroba wieprzowa- składa się z czterech płatów oddzielonych od siebie trzema głębokimi wcięciami, pozbawiona woreczka żółciowego o barwie bordowo-wiśniowej, powierzchnia czysta, gładka, lekko błyszcząca i wilgotna. Bez przekrwień, ponacinań, skrzepów krwi i pozostałości po rozlaniu woreczka żółciowego. Struktura - nieznacznie ziarnista, konsystencja jędrna, elastyczna. Zapach i smak charakterystyczny dla wątroby.
Tłuszcze
8 Słonina bez skóry. Tkanka tłuszczowa barwy białej do kremowej. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty bez zapachu obcego.
Wędliny
1 Boczek surowy wędzony - chudy, bez żeber, złocisty na przekroju różowy, tłuszcz kremowy biały. Bez zanieczyszczeń ciałami obcymi. Zapach swoisty bez zapachu obcego.
2 Salceson ( smakowity) - wędlina podrobowa wieprzowa o niskiej zawartości tłuszczu, grubo rozdrobniona, parzona, otrzymana z ozorów wieprzowych peklowanych (nie mniej niż 50%), podgardla skórowanego, wątroby wieprzowej, serc wieprzowych, skórek wieprzowych, krwi wieprzowej, przyprawiona, parzona; nie dopuszcza się używania mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM)
3 Lencz – Wyrób blokowy. Nie mniej niż 50-55% mięsa rozdrobnionego, w osłonce barierowej parzona. Na przekroju różowa. Jest to wędlina o dość wyrazistym smaku, dobrze doprawiona pieprzem i solą. Jędrna i spójna konsystencja gwarantuje łatwe krojenie w cienkie plastry. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
4 Kiełbasa parówkowa - Kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona (surowce mięsno-tłuszczowe zostały rozdrobnione na cząstki o wielkości poniżej 5mm) lub homogenizowana (surowce mięsno-tłuszczowe zostały zhomogenizowane), wędzona, parzona, otrzymana z mięsa wieprzowego (nie mniej niż 65%), tłuszczu wieprzowego, w tym dopuszczalne podgardle skórowane i emulsja ze skórek, z dodatkiem przypraw aromatyczno-smakowych charakterystycznych dla tego wyrobu i innych dozwolonych substancji dodatkowych, bez dodatku mięsa odkostnionego mechanicznie. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
5 Kiełbasa wiejska ( mocno-wędzona) - Nie mniej niż 95% mięsa średnio rozdrobnionego, parzona, wędzona. Powierzchnia wędliny o brązowym zabarwieniu, pomarszczona, na przekroju jasnoróżowa Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
6 Kiełbasa krakowska parzona - Nie mniej niż 70% mięsa wieprzowego grubo rozdrobnionego, z dodatkiem naturalnych przypraw, w sztucznej osłonce, wędzona, parzona, na przekroju różowa. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
7 Kiełbasa szynkowa - Nie mniej niż 70% mięsa wieprzowego grubo rozdrobnionego, z dodatkiem naturalnych przypraw, w sztucznej osłonce, wędzona, parzona, na przekroju różowa. Zwięzła konsystencja pozwala bez trudu kroić ją w cienkie plastry. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
8 Kiełbasa zwyczajna - Kiełbasa wieprzowo-wołowa, wędzona, parzona, średnio rozdrobniona (przeważająca część surowców mięsno-tłuszczowych została rozdrobniona na cząstki o wielkości od 5 mm do 20 mm), otrzymana z mięsa wieprzowego (nie mniej niż 70%), mięsa wołowego (nie mniej niż 8%) i tłuszczu wieprzowego, z dodatkiem przypraw aromatyczno-smakowych charakterystycznych dla tego wyrobu i innych dozwolonych substancji dodatkowych, bez dodatku mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM).
9 Parówki wieprzowe - Nie mniej niż 55-60% z mięsa wieprzowego wędzone i parzone, w łatwo zdejmowalnych osłonkach. Są to parówki o jędrnej i soczystej konsystencji, mięsnym smaku, odpowiednio podkreślonym delikatnym aromatem wędzenia. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości. Waga: parówki 50g-60g
10 Szynka konserwowa - Wyrób blokowy. Wyrób blokowy. Nie mniej niż 65-70% mięsa. Wyrób parzony, nie wędzony, z peklowanych mięśni szynki wieprzowej, o wyjątkowym charakterystycznym smaku i zapachu. Na przekroju różowa. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Wyrób blokowy. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości
11 Szynka wieprzowa wędzona wiejska (starosty) - Nie mniej niż 95% mięsa, wyrób z mięśni szynki wieprzowej, o wyjątkowym charakterystycznym smaku i zapachu, bez dodatku składników zwiększających wodochłonność.
100 g wyrobu powinno być wyprodukowane z nie mniej niż 118 g mięśni wieprzowych. Na przekroju różowa. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości
12 Polędwica sopocka - otrzymana z peklowanych mięśni polędwicy wieprzowej bez warkocza i mizdry, wędzona, bez dodatku składników zwiększających wodochłonność 100 g wyrobu powinno być wyprodukowane z nie mniej niż 108 g polędwicy wieprzowej. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości.
13 Pieczeń rzymska ( cesarska)- Produkt pieczony, z mięsa wieprzowego50% i 15% mięsa wołowego . Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości
14 Pasztetowa - Wędlina podrobowa, parzona, wyprodukowana z masek i mięsa z głów wieprzowych (nie mniej niż 50%), wątroby wieprzowej ( nie mniej niż 20% ), tłuszczu wieprzowego, kaszy manny, z dodatkiem przypraw aromatyczno-smakowych charakterystycznych dla tego wyrobu i innych dozwolonych substancji dodatkowych, bez dodatku krwi spożywczej i mięsa odkostnionego mechanicznie, w osłonkach naturalnych
15 Pasztet domowy -Wyrób wieprzowy średnio rozdrobniony pieczony, otrzymany z gotowanego mięsa wieprzowego (nie mniej niż 69%), wątroby wieprzowej (nie mniej niż 10%), tłuszczu wieprzowego, kaszy manny, z dodatkiem składników aromatyczno-smakowych, bez dodatku mięsa odkostnionego mechanicznie. Skórka brązowa, na przekroju szaroróżowy. Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości
16 Kiszka gryczana. Wyrób podrobowy z dodatkiem kaszy gryczanej. W smaku wyraźnie wyczuwalne przyprawy naturalne, w osłonce naturalnej. Na powierzchni i przekroju brunatna .Smak charakterystyczny dla danego wyrobu. Niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie:

lp. opis kryteriów oceny znaczenie w punktach
1 Cena 60 pkt
2 Jakość 40 pkt
Razem 100 pkt

2. Opis kryteriów oceny ofert
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1 - Cena
1.Zasady oceny kryterium „Cena ” waga kryterium 60 %
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
cena = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga %
cena brutto oferty badanej

Kryterium 2 – Jakość– waga kryterium 40%
ilość punktów za jakość w badanej ofercie
termin = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga %
maksymalna ilość punktów za jakość

Wykaz próbek wymaganych przez Zamawiającego do oceny jakości: w ilości po 1 szt.
Pakiet I:
Poz. Nazwa produktu
• 2 salceson ( smakowity)
• 5 kiełbasa wiejska (mocno wędzona)
• 6 kiełbasa krakowska parzona
• 12 polędwica sopocka
• 13 pieczeń rzymska ( cesarska)
• 15 pasztet domowy
PAKIET II:
poz. Nazwa produktu
• 7 polędwica z kurczaka (z pasieki)
• 8 szynka z indyka

W celu dokonania oceny jakości oferowanych wędlin, Zamawiający żąda przedłożenia próbek oferowanych artykułów wg poniżej przedstawionych zasad:
1. Każda próbka ma być zapakowana w opakowanie szczelne, uniemożliwiające dostęp powietrza.
2. Próbki muszą posiadać czytelne, trwałe metki z nazwą producenta, datą produkcji, wagą, datą przydatności do spożycia, nazwą dostawcy i dostarczanego asortymentu.
3. Minimalna wielkość jednej próbki wynosi 100–200 gram ocenianej wędliny w jednym kawałku.
4. Próbki zostaną poddane ocenie organoleptycznej przez członków komisji. Wyniki tej oceny zostaną zawarte w protokole.
5. UWAGA! Próbki muszą być dostarczone najwcześniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie później jednak niż do godziny terminu składania ofert.
6. Jeżeli oferta nie będzie zawierała próbek, które służą dokonaniu oceny kryteriów jakościowych, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny.

Cechy dyskwalifikujące:
Obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wycieki farszu w osłonkach naturalnych lub sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp., obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie plomby, zabrudzenia, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin itp.


W kryterium „jakość” ocena zostanie przeprowadzona przez członków komisji, która dokona obiektywnej oceny próbek, stosując poniższe kryteria:
 Wygląd zewnętrzny – 1 – 5 pkt,
 Wygląd na przekroju – 1 – 5 pkt,
 Konsystencja – 1 – 5 pkt,
 Smak i zapach – 1 –25 pkt.


Każda z pozycji asortymentowych w danej ofercie będzie podlegała oddzielnej ocenie punktowej.
Liczba punktów jaką otrzyma dana oferta będzie stanowić sumę punktów dla wszystkich pozycji asortymentowych przyznanych przez członków komisji podzieloną przez liczbę pozycji asortymentowych i liczbę członków komisji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Drób, wyroby z drobiu
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
1 Kurczak świeży - tuszka drobiowa pozbawiona wnętrzności. Budowa kośćca prawidłowa, bez zanieczyszczeń, bez rażących wybroczyn na powierzchni skóry, wolna od cyst na grzebieniu mostka, bez otwartych złamań kończyn. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego. Barwa skóry od jasno kremowej żółtej. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości.
2 Uda drobiowe (noga z kurczaka) - Element z kością i skórą, zawierający udo i podudzie, barwa skóry kremowa, barwa mięśni różowo-czerwona. Zapach naturalny, charakterystyczny dla świeżego mięsa drobiowego. Waga 220-270g. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości.
3 Filet z kurczaka - pojedynczy - Mięsień piersiowy z pozostawionym medalionem, pozbawiony skóry, kości i ścięgien; barwa różowa, zapach charakterystyczny dla świeżego mięsa. Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości mięsa drobiowego.
4 porcja rosołowa - element uzyskany z rozbioru kurczaka, schłodzony, bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz zanieczyszczeń obcych oraz krwi. Barwa charakterystyczna, jasnoróżowa, bez krwawych wylewów, naturalna, bez resztek upierzenia. Zapach - naturalny, swoisty, charakterystyczny dla mięsa drobiowego świeżego, bez oznak zaparzenia i psucia, niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości lub inny.
5 Żołądki drobiowe ( z kurczaka) - świeże, uzyskane podczas patroszenia tuszki kurczęcej, przecięte na pół i pozbawione części niejadalnych, żołądek mięśniowy oczyszczony z treści pokarmowej i pozbawiony rogowatego nabłonka, z odciętym przy mięśniu żołądkiem gruczołowym i dwunastnicą, tłuszcz usunięty; dopuszcza się niewielkie uszkodzenia mięśnia żołądka oraz pozostałość tkanki łącznej i niewielką ilość tkanki tłuszczowej; nie poddane procesowi mrożenia; Niedopuszczalny zapach świadczący o nieświeżości.
6 Wątróbka z kurczaka - świeża, podwójne lub pojedyncze płaty bez zanieczyszczeń i skrzepów krwi, dopuszcza się pojedyncze części płatów o wielkości nie mniejszej niż połowa płata; usunięty całkowicie woreczek żółciowy wraz ze skrawkiem zazieleniałej wątroby; na powierzchni niedopuszczalna oślizgłość lub nalot pleśni; powierzchnia mokra z naturalnym połyskiem; dopuszcza się obeschniętą powierzchnię oraz niewielki wyciek w opakowaniu.

7 Polędwica z kurczaka (z pasieki) - Wyrób otrzymany z całych lub grubo rozdrobnionych peklowanych mięśni piersiowych drobiowych (nie mniej niż 85%), bez udziału innych drobno rozdrobnionych surowców mięsno – tłuszczowych, niewędzony, parzony; nie dopuszcza się użycia MDOM (mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie)
8 Szynka z indyka - Wyrób otrzymany z całych lub grubo rozdrobnionych peklowanych mięśni piersiowych z indyka (nie mniej niż 85%), bez udziału innych drobno rozdrobnionych surowców mięsno – tłuszczowych, niewędzony, parzony; nie dopuszcza się użycia MDOM (mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie:

lp. opis kryteriów oceny znaczenie w punktach
1 Cena 60 pkt
2 Jakość 40 pkt
Razem 100 pkt

2. Opis kryteriów oceny ofert
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert:
Kryterium 1 - Cena
1.Zasady oceny kryterium „Cena ” waga kryterium 60 %
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto
cena = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga %
cena brutto oferty badanej

Kryterium 2 – Jakość– waga kryterium 40%
ilość punktów za jakość w badanej ofercie
termin = ---------------------------------------------------------------------x 100 x waga %
maksymalna ilość punktów za jakość

Wykaz próbek wymaganych przez Zamawiającego do oceny jakości: w ilości po 1 szt.
Pakiet I:
Poz. Nazwa produktu
• 2 salceson ( smakowity)
• 5 kiełbasa wiejska (mocno wędzona)
• 6 kiełbasa krakowska parzona
• 12 polędwica sopocka
• 13 pieczeń rzymska ( cesarska)
• 15 pasztet domowy
PAKIET II:
poz. Nazwa produktu
• 7 polędwica z kurczaka (z pasieki)
• 8 szynka z indyka

W celu dokonania oceny jakości oferowanych wędlin, Zamawiający żąda przedłożenia próbek oferowanych artykułów wg poniżej przedstawionych zasad:
1. Każda próbka ma być zapakowana w opakowanie szczelne, uniemożliwiające dostęp powietrza.
2. Próbki muszą posiadać czytelne, trwałe metki z nazwą producenta, datą produkcji, wagą, datą przydatności do spożycia, nazwą dostawcy i dostarczanego asortymentu.
3. Minimalna wielkość jednej próbki wynosi 100–200 gram ocenianej wędliny w jednym kawałku.
4. Próbki zostaną poddane ocenie organoleptycznej przez członków komisji. Wyniki tej oceny zostaną zawarte w protokole.
5. UWAGA! Próbki muszą być dostarczone najwcześniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie później jednak niż do godziny terminu składania ofert.
6. Jeżeli oferta nie będzie zawierała próbek, które służą dokonaniu oceny kryteriów jakościowych, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny.

Cechy dyskwalifikujące:
Obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wycieki farszu w osłonkach naturalnych lub sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp., obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, zerwanie plomby, zabrudzenia, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin itp.


W kryterium „jakość” ocena zostanie przeprowadzona przez członków komisji, która dokona obiektywnej oceny próbek, stosując poniższe kryteria:
 Wygląd zewnętrzny – 1 – 5 pkt,
 Wygląd na przekroju – 1 – 5 pkt,
 Konsystencja – 1 – 5 pkt,
 Smak i zapach – 1 –25 pkt.


Każda z pozycji asortymentowych w danej ofercie będzie podlegała oddzielnej ocenie punktowej.
Liczba punktów jaką otrzyma dana oferta będzie stanowić sumę punktów dla wszystkich pozycji asortymentowych przyznanych przez członków komisji podzieloną przez liczbę pozycji asortymentowych i liczbę członków komisji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Aktualne na dzień składania oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, UWZGLĘDNIAJĄCE także PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (załącznik nr 3 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 3, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
1.3. Oświadczenie składają odrębnie:
─ Wykonawca / każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (jeżeli zostały określone).
─ Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, (jeżeli zostały określone).
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Uwaga:
Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postacie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

DOKUMENTY NA WEZWANIE: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem lub oświadczenia o prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie lub warzywnictwie która nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców.
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. (załącznik nr. 3) UWZGLĘDNIAJĄCE także brak przesłanek WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie spełniania wymagań przedstawionych w rozdziale IV Opis Przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) Oświadczenia (wg wzoru na Załączniku nr 6 do SWZ) na potwierdzenie spełniania wymagań w pkt 8 rozdziału IV Opis Przedmiotu zamówienia.
b) Szczegółowy wykaz składników użytych do produkcji oferowanego asortymentu
z wyszczególnieniem alergenów- zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011 (dla każdej pozycji). W przypadku zaoferowania produktów kilku producentów Zamawiający wymaga dostarczenia szczegółowego wykazy składników wszystkich proponowanych producentów.
c) Oświadczenie o wdrożeniu i utrzymaniu systemu HACCP z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy, że przedstawi stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył próbki w celu dokonania oceny oferty
w kryterium jakość do dnia i godziny składania ofert:
1) Wykaz próbek wymaganych przez Zamawiającego do oceny jakości: w ilości po 1 szt.
Pakiet I:
Poz. Nazwa produktu
• 2 salceson ( smakowity)
• 5 kiełbasa wiejska (mocno wędzona)
• 6 kiełbasa krakowska parzona
• 12 polędwica sopocka
• 13 pieczeń rzymska ( cesarska)
• 15 pasztet domowy
PAKIET II:
poz. Nazwa produktu
• 7 polędwica z kurczaka ( z pasieki)
• 8 szynka z indyka

UWAGA! Próbki muszą być dostarczone najwcześniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, nie później jednak niż do godziny terminu składania ofert.
Każda próbka ma być zapakowana w opakowanie szczelne, uniemożliwiające dostęp powietrza.
Próbki muszą posiadać czytelne, trwałe metki z nazwą produktu i producenta i z nazwą dostawcy.
Minimalna wielkość jednej próbki wynosi 150–200 gram ocenianej wędliny w jednym kawałku.

Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w zakresie oświadczenia – (załącznik numer 6) w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust 2 ustawy PZP. Próbki jako przedmiotowy środek dowodowy służące ocenie w kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu, nie podlegają zwrotowi, koszt próbek uwzględnić w cenie. Jeżeli oferta nie będzie zawierała próbek lub będą one niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie w zakresie:
a) oświadczenia – (załącznik numer 6) w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust 2 ustawy PZP.
b) Szczegółowy wykaz składników użytych do produkcji oferowanego asortymentu z wyszczególnieniem alergenów- zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1169/2011 (dla każdej pozycji). W przypadku zaoferowania produktów kilku producentów Zamawiający wymaga dostarczenia szczegółowego wykazy składników wszystkich proponowanych producentów.
c) Oświadczenie o wdrożeniu i utrzymaniu systemu HACCP z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy, że przedstawi stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
Próbki jako przedmiotowy środek dowodowy służące ocenie w kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu, nie podlegają zwrotowi, koszt próbek uwzględnić w cenie. Jeżeli oferta nie będzie zawierała próbek lub będą one niekompletne, Zamawiający odrzuci ofertę i nie będzie dokonywał jej oceny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji dostaw:
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.