eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sokoła 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 724 601 609

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://teatr-rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6a0ef5f-c749-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143366/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych można znaleźć w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia
(dalej SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG-270-1-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Informacje podstawowe na temat przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Teatru
do przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Przedmiot zamówienia stanowi Etap 1 realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne
i teletechniczne.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z poniżej przedstawionymi opracowaniami oraz niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), które łącznie stanowią „Dokumentację projektową”:
1) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej – wrzesień 2019, stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ, (dalej „Ekspertyza”),
2) Dokument wydany przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, tj. Postanowienie z dnia 22.11.2019 r., stanowiące załącznik nr 2 do OPZ,
3) Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana budynku siedziby Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7-9 w Rzeszowie, z czerwca 2018 roku, stanowiąca załącznik nr 3 do OPZ,
4) Projekt budowlany Przebudowy budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. wraz z poprawą funkcjonalności oraz rysunki wykonawcze dla zakresu objętego Etapem 1, stanowiące załącznik nr 4 do OPZ,
5) Scenariusz zdarzeń w czasie pożaru oraz matryca sterowań, stanowiący załącznik nr 5
do OPZ,
6) Decyzje administracyjne, stanowiące załącznik nr 6 do OPZ,
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 7 do OPZ,
8) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 8 do OPZ, i zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

2. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach zamówienia.

3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”,
to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262426-3 - Roboty przy wbijaniu pali

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Nazwa kryterium Waga %
Cena 60
Okres gwarancji 20
Czas reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji 20


3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%=1pkt).
4. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:

Pc=( Cn/Cb) * 60

gdzie:
Pc- liczba punktów w kryterium Cena, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku,
Cn- cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb- cena oferty ocenianej niepodlegająca odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/-znak dzielenia

5. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Okres gwarancji jakości w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:

Pg= (Ogb / Ogn ) * 20

gdzie:
Pg- liczba punktów w kryterium Okres gwarancji jakości , jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Ogb- okres gwarancji jakości ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Ogn- okres gwarancji jakości najdłuższy spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/-znak dzielenia
Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości określony zostanie w miesiącach licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 120 miesięczny okres gwarancji jakości. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych, zostanie odrzucona.

6. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji wg. następującego wzoru:


Pr= (Crk / Crd) * 20

gdzie:
Pr- liczba punktów w kryterium Czas reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Crk – najkrótszy czas reakcji w ofercie niepodlegającej odrzuceniu;
Crd – najdłuższy czas reakcji w ofercie niepodlegającej odrzuceniu;
*- znak mnożenia

Minimalny czas reakcji to 8 godzin. Najdłuższy czas reakcji to maksymalnie 48 godzin. Zaoferowanie dłuższego czasu reakcji na zgłoszenie wady niż 48 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zasady reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych.

7. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:
P= Pc + Pg + Pr

8. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach wszystkich kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego
z Wykonawców.
Zamawiający będzie żądał: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował robotę budowlaną, która polegała na nadbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie budynku użyteczności publicznej/mieszkalnego wielorodzinnego, w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane (w tym konstrukcyjne), sanitarne, oraz roboty elektryczne i teletechniczne i polegały na dostosowaniu istniejącego budynku do przepisów ppoż., a wartość tej roboty (obejmującej cały wskazany wyżej zakres) była nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że w zakres robót objętych ww. zamówieniem wchodziły następujące roboty:
a) instalacyjne elektryczne (w tym: instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu);
b) systemu sygnalizacji pożarowej, w zakresie obejmującym co najmniej jeden
z przypadków, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pod użytymi pojęciami:
„przebudowa” – należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), dalej „PrBud”.
„rozbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego powierzchnia zabudowy (i powierzchnia użytkowa).
„nadbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego wysokość (i powierzchnia użytkowa).
„odbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu.
Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty spełniające wymagania określone w pkt. 1 powyżej, z których jedna spełnia warunek określony w pkt. 1 lit a),
a druga w pkt. 1 lit. b) powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców (w zakresie dotyczącym ilości wykonanych robót budowlanych, a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót w celu wykazania spełnienia tego warunku).
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1117), dalej „UOSZ” oraz posiadającą kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) - która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, legitymującą się co najmniej 5-letnim doświadczeniem (liczonym od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności, która kierowała co najmniej 2 (dwoma) robotami budowlanymi polegającymi na nadbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie budynku użyteczności publicznej/mieszkalnego wielorodzinnego, w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane (w tym konstrukcyjne), sanitarne, oraz roboty elektryczne
i teletechniczne i polegały na dostosowaniu istniejącego budynku do przepisów ppoż.,
a wartość tej roboty (obejmującej cały wskazany wyżej zakres) była nie mniejsza niż 1.500.000,00 zł brutto.
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora, legitymującą się minimum 2 (dwu) letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie koordynowania lub nadzorowania robót związanych z przebudową lub nadbudową lub, rozbudową lub odbudową budynków użyteczności publicznej/mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach których realizowane były roboty budowlane w branżach: ogólnobudowlana, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna i teletechniczna.
c) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”,
d) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.
e) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji określonych w pkt c)-e) powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby– załącznik nr 6 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 6A do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 9 do SWZ.
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z podaniem danych dotyczących wykształcenia i poziomu doświadczenia – załącznik nr 9A do SWZ
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertą należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium
w wysokości 25 000,00 złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. O/Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203 z dopiskiem: „Wadium do postępowania „Przebudowa budynku Teatru
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania do przepisów ppoż. Etap 1”, przy czym przed upływem terminu do składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu.
4. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, podlegać prawu polskiemu i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
6) nie może zawierać postanowienia, iż zwrot oryginału gwarancji będzie skutkował wygaśnięciem gwarancji.
5. Zaleca się również, aby gwarancja zawierała adres poczty elektronicznej gwaranta, na który Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. Brak adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w treści gwarancji nie będzie stanowił podstawy do uznania wadium za wniesione w sposób nieprawidłowy.
6. Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego (wystawionego przez gwaranta) dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta,
tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Zamawiający zwraca wadium w okolicznościach i w sposób wskazany w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania podmiotu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego
wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/teatrrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.