eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania umożliwiającego przeprowadzenie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetlenia ulicznego w m. Łąki i Nowe Faszczyce...Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania umożliwiającego przeprowadzenie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetlenia ulicznego w m. Łąki i Nowe Faszczyce...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błonie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania umożliwiającego przeprowadzenie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetlenia ulicznego w m. Łąki i Nowe Faszczyce...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b81f14c-c69a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040300/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana wyeksloatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania (m.Łąki i Nowe Faszczyce)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742787

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@um.blonie.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawiera Rozdz. VIII SWZ i Rozdz. XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, tel. 22 725 30 04, fax. 22 725 30 67, email: ratusz@um.blonie.pl
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie: iod@um.blonie.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jednocześnie Urząd Miejski w Błoniu przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Szczegółowe informacje w rozdz. XXXIV. pkt. 5 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy LED oraz wdrożenie sterowania umożliwiającego przeprowadzenie redukcji mocy zainstalowanych opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Łąki i Nowe Faszczyce w Gminie Błonie

2. Zakres robót:
a) wymiana istniejących opraw sodowych na oprawy LED,
b) uzupełnienie brakujących opraw oświetleniowych LED,
c) przystosowanie szaf zasilająco sterowniczych SON do nowych warunków pracy (sterowania),
d) wymiana nieizolowanych odcinków linii oświetleniowej na przewody izolowane,
e) uzupełnienie odgromników,
f) wdrożenie sterowania i zaprojektowanie uzgodnionych z Zamawiającym tzw. scen (punktów, grup, okresów i wartości redukowanej mocy opraw),
g) szkolenie obsługi.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia znajduje się w:
- Załączniku nr 1a - Opis wymagań i zakres robót,
- Załączniku nr 1b - Lokalizacja zadań,
- Załączniku nr 1c - Schemat oświetlenia SON-103 Łąki,
- Załączniku nr 1d - Schemat oświetlenia SON-42 Łąki,
- Załączniku nr 1e - Schemat oświetlenia SON-46 Nowe Faszczyce,
- Załączniku nr 1f - Schemat oświetlenia SON-24 Nowe Faszczyce,
które stanowią załączniki do SWZ.

UWAGA:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość materiałów użytych do realizacji zamówienia przez siebie i Podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym.
c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.
d) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić prowadzone roboty z właścicielem słupów – PGE Dystrybucja S.A. RE Pruszków i zarządcą drogi powiatowej – ZDP w Ożarowie Mazowieckim i zarządcą drogi gminnej – Urząd Miejski w Błoniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
- cena ofertowa brutto - waga 60 % (C)
- okres udzielonej gwarancji na całość wykonanych - waga 40 % (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanymi wyżej kryteriami z pośród ofert zakwalifikowanych do oceny, wg wzorów
podanych SWZ.
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
C+G = Liczba punktów
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji na całość wykonanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1.4.1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
roboty polegające na remoncie, modernizacji (lub budowie) oświetlenia ulicznego na liniach napowietrznych polegające na wykonaniu minimum 30 punktów świetlnych w technologii LED wraz ze sterowaniem umożliwiającym redukcję mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych.

Uwaga:
Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegających się Wykonawców musi spełnić w całości warunek wymieniony w pkt 1.4.1. W przypadku korzystania z zasobów Podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w całości Wykonawca lub Podwykonawca lub podmiot trzeci.

1.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj:
a) Kierownik robót w branży elektrycznej – 1 osoba.
Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać aktualne zaświadczenie „E” i „D” do 15 kV.
b) Monterzy instalacji elektrycznych – min. 4 osoby; w tym:
- 2 osoby posiadająca zaświadczenie „E” do 1 kV,
- 2 osoby posiadająca zaświadczenie „E” do 15 kV,
- 2 osoby z uprawnieniami do prac pod napięciem,
c) 1 osoba z uprawnieniami do obsługi sprzętu (podnośnika).

UWAGA: Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).

1.4.3. dysponuje narzędziami oraz urządzeniami technicznymi wymienionymi poniżej:
a) Samochód techniczny z wyposażeniem – 1 szt.,
b) Samochód specjalny z podnośnikiem i balkonem – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 ustawy Pzp dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania;
2. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:
1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dane techniczne proponowanych opraw oświetleniowych,
b) Dane i opis sterowania i redukcji mocy opraw oświetleniowych.
2. Przedstawione materiały, urządzenie i systemy sterowania muszą spełniać wymagania przedstawione w Załączniku 1a – Opis wymagań i zakres robót.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dane techniczne proponowanych opraw oświetleniowych,
b) Dane i opis sterowania i redukcji mocy opraw oświetleniowych.
2. Przedstawione materiały, urządzenie i systemy sterowania muszą spełniać wymagania przedstawione w Załączniku 1a – Opis wymagań i zakres robót.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1. Wypełniony Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a). Dane techniczne proponowanych opraw oświetleniowych,
b). Dane i opis sterowania i redukcji mocy opraw oświetleniowych.
Przedstawione materiały, urządzenie i systemy sterowania muszą spełniać wymagania przedstawione w Załączniku 1a – Opis wymagań i zakres robót.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 2 do SWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/ów niebędącym/ch podmiotem udostępniającym zasoby, o którym/ch wiadomo
na etapie składania oferty, Zamawiający wymaga złożenia przez Podwykonawcę/ów wyżej wskazanego oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach
rejestrowych. (jeżeli dotyczy)
6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(jeżeli dotyczy)
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
8. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
oraz art 118 ust. 3 Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów...
Szczegółowe informacje w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niezależnie od okoliczności wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
a) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy,
b) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy,
c) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy,
d) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20%.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/742787

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia z
ramienia: Wydziału Zamówień Publicznych są:
– Iwona Kopczyńska, Agnieszka Kopij (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej)
email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67,
tel. (22) 725-30-04 wew. 180.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@um.blonie.pl.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań za pomocą środków elektronicznych również w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.