eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulej闚 › 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego i prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie w marcu 2023 rokuOg這szenie z dnia 2023-03-20

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego i prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie w marcu 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Sulej闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648327

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Konecka 42

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sulej闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-330

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446102530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sulejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.biuletyn.sulejow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/731667

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego i prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie w marcu 2023 roku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4d2466d6-c722-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00143165

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i:

A. Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej r瘯i:
art. 214 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp
B. Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej r瘯i: Zamawiaj帷y musi zapewni obs逝g ratownicz i instruktorsk na krytej p造walni w Sulejowie, natomiast prowadzone post瘼owanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego i prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie (nr ref. post瘼owania: IZ.271.1.1.2023) zosta這 uniewa積ione ze wzgl璠u na:
Cz窷 1 – 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w krytej p造walni w Sulejowie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych, poniewa cena oferty najkorzystniejszej przewy窺za豉 kwot, kt鏎 Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia. Zamawiaj帷y na sfinansowanie niniejszego zam闚ienia przeznaczy kwot 135 000,00 z, natomiast oferta z najni窺z cen wynosi 193 600,00 z;
c.d. w Informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.6.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 22627,35 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na kompleksowej obs逝dze ratowniczej w krytej p造walni w Sulejowie oraz na prowadzeniu zaj耩 nauki p造wania dla dzieci ze szk馧 podstawowych z terenu gminy Sulej闚 w dniach prowadzenia zaj耩 dydaktycznych w plac闚kach publicznych w oparciu o Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z p騧n. zm.) w marcu 2023 roku. Przedmiot zam闚ienia obejmuje dwie cz窷ci:
Cz窷 1 – 安iadczenie us逝g ratownictwa wodnego w krytej p造walni w Sulejowie - szacunkowa ilo嗆 roboczogodzin 鈍iadczenia przez Wykonawc us逝g w okresie realizacji zam闚ienia wynosi: 519 godzin.
Cz窷 2 – Prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie - szacunkowa ilo嗆 roboczogodzin 鈍iadczenia przez Wykonawc us逝g w okresie realizacji zam闚ienia z wy陰czeniem dnia wolnych od zaj耩 dydaktycznych w szko豉ch wynosi: 184 godzin.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w Za陰czniku nr 1 do zaproszenia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 75252000-7 - S逝瘺y ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92000000-1 - Us逝gi rekreacyjne, kulturalne isportowe

80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Fundacja Wodna S逝瘺a Ratownicza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 894-306-30-99

7.3.3) Ulica: Kleczkowska 50

7.3.4) Miejscowo嗆: Wroc豉w

7.3.5) Kod pocztowy: 50-227

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 27509,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-03-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

c.d. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez og這szenia albo zam闚ienia z wolnej r瘯i
Cz窷 2 – Prowadzenie zaj耩 nauki p造wania w krytej p造walni w Sulejowie na podstawie art. 255 pkt 7 w zw. z art. 263 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych, gdy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli si od zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Wobec powy窺zego zaistnia豉 sytuacja niewynikaj帷a z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎ej nie m鏬 on przewidzie, a obs逝ga ratownicza i instruktorska musi by wykonywana w spos鏏 ci庵造. Zamawiaj帷y wszcz掖 w dniu 22.02.2023 r. kolejne post瘼owanie obejmuj帷e swoim przedmiotem zam闚ienia obs逝g ratownicz i instruktorsk (planowany termin sk豉dania ofert wyznaczono na dzie 02.03.2023 r.). Wobec tego w celu zapewnienia ci庵這軼i obs逝gi krytej p造walni w marcu 2023 r. (do czasu wy這nienia nowego Wykonawcy w trybie konkurencyjnym) Zamawiaj帷y wybierze Wykonawc w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i, gdy nie mo積a zachowa termin闚 okre郵onych dla innych tryb闚 udzielenia zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.