eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów Opolski › "Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej "Ogłoszenie z dnia 2022-04-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa dróg w miejscowości Tarnów Opolski w ciągu Fiołkowej, Tulipanowej, Wrzosowej, Celnej, Różanej, Słonecznikowej i Krokusowej ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413283

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów Opolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-050

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowopolski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142382

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00128313/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
7.1.3.1. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 900 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset złotych).
7.3.2.2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
7.1.4.zdolności technicznej lub zawodowej.
7.1.4.1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia każde o minimalnej wartości brutto 2 000 000 zł polegających na robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową dróg o nawierzchni z kostki brukowej.
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instancyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,.
d) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

Po zmianie:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
7.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
7.1.3.1. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 900 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset złotych).
7.3.2.2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
7.1.4.zdolności technicznej lub zawodowej.
7.1.4.1. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia każde o minimalnej wartości brutto 1 300 000 zł polegających na robotach budowlanych związanych z budową lub przebudową dróg o nawierzchni z kostki brukowej.
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.
c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instancyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,.
d) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-05 10:00

Po zmianie:
2022-05-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-05 10:10

Po zmianie:
2022-05-06 10:10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.