eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi"Ogłoszenie z dnia 2022-04-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004345575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 102/102a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-012

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42/6854347

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://mops.uml.lodz.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41ad9972-6234-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005761/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Produkty mleczarskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324436/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 32/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 225484,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia dostawa mleka i artykułów nabiałowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
5.2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
15 51 00 00 – 6 mleko i śmietana
15 54 00 00 - 5 produkty serowarskie
15 0 00 00 – 2 masło
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ Pakiecie asortymentowo-cenowym.
5.4. Ilości podane w pakiecie asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza prawo do dokonywania zmian co do ilości w ramach danego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb z zachowaniem wartości brutto zawartej umowy.
5.5. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu asortymentowo-cenowego w ramach wartości brutto zamówienia.
5.6. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia są niżej wymienione placówki:
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Sienkiewicza 79
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Tuwima 33/3u
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota – Roweckiego 30
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10
- Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a- do dnia 28.02.2022r. włącznie
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a
- Dzienny Dom „Senior Wigor” w Łodzi, ul. Senatorska 4
5.9. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
numeracja zgodna z SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15510000-6 - Mleko i śmietana

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15540000-5 - Produkty serowarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335363,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335363,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335363,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.