eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sól › Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom OdrzańskiOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/ps_nowasol

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02c3fdb3-a139-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071131

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3411.04.2023.PZD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4878048,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Nowa Sól do miejscowości Bytom Odrzański"
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotową ścieżkę rowerową.
Inwestycja będzie powiązana z istniejącą i planowaną infrastrukturą rowerową na terenie miasta i gminy Nowa Sól oraz Powiatu Nowosolskiego.Zadanie składa się z dwóch etapów:
Etap I
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),
W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać: wszystkie niezbędne do realizacji zadania decyzje (w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję pozwolenie wodnoprawne - jeśli zajdzie taka konieczność), pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.

Etap II
Wykonaniu robót budowlanych
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową i SST (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego t.j Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5799450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5951065,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5799450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARCO Marek Bereś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9251846785

7.3.3) Ulica: Miłaków 3

7.3.4) Miejscowość: Nowe Miasteczko

7.3.5) Kod pocztowy: 67-124

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5799450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.