eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyposażenia oddziałów (etap 1) w ramach "Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ" w 3 częściachOgłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia oddziałów (etap 1) w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ” w 3 częściach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: MPRI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010246680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Gdyńskie 27

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-531

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpri.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpri.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia oddziałów (etap 1) w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ” w 3 częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a337d374-c702-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Zakupy inwestycyjne Szpital Bielański

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.260.2.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 57147198,84 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 278850,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Drabinka gimnastyczna przyścienna podwójna
2.Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z osprzętem
3.Sprzęt do terapii w podwieszeniu
4.Podest drewniany
5.Materac gimnastyczny
6.Tor do nauki chodzenia
7.Schody do nauki chodu
8.Kolumna przyścienna z ławką
9.Lustro korekcyjne 160x70
10.Lustro korekcyjne z bocznymi skrzydłami 70x70x70x160
11.Stolik do ćwiczeń manualnych
12.Mata sensomotoryczna
13.Wózek pod urządzenia
14.Mata gimnastyczna
15.Drabinka gimnastyczna przyścienna

4.2.5.) Wartość części: 109850,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szafa do przechowywania endoskopów
Urządzenie myjące do endoskopów

4.2.5.) Wartość części: 134000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Klatka Faradaya

4.2.5.) Wartość części: 35000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 Wykaz dowodów
potwierdzających, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7,
sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ.
1.1.3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę, na potwierdzenie, że
oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
2.1 Na podstawie art. 107 ust 1 w związku z art. 105 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą,
dokumentów wskazanych 2.2 i 2.3 SWZ;
2.2 Dokumenty (np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacja techniczna,
świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta), które potwierdzają, że produkt spełnia wymagania (parametry techniczne
– kryterium nr 2) Zamawiającego zawarte w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do specyfikacji. Zamawiający
wymaga zaznaczenia w złożonych dokumentach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów
technicznych – kryterium nr 2 zgodnie z rozdziałem XI ust. 2, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1 (Opis Przedmiotu
Zamówienia) do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr. Brak potwierdzenia w dokumentach
parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje
nie przyznanie punktów za ten parametr;
2.3 Certyfikaty lub Deklaracje zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów medycznych.
2.4 W celu potwierdzenia spełnienia wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca
przedłoży wraz z ofertą potwierdzone za zgodność z oryginałem karty produktu, certyfikaty CE, w języku polskim lub wraz z
tłumaczeniem tych dokumentów na język polski, które muszą być przypisane w sposób
niebudzący wątpliwości do konkretnej pozycji Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ);
2.5 Wyżej wymienione dokumenty mogą być sporządzone w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę tych dokumentów lub
elektroniczną
kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez Wykonawcę.
2.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00333845/01 z dnia 2022-09-05
2022-09-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
terminie. W/w zapis nie dotyczy dokumentów potwierdzających parametry techniczne podlegające
ocenie w kryterium 2 „Parametry oferowanego urządzenia”;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie. W/w zapis nie dotyczy dokumentów potwierdzających parametry techniczne podlegające
ocenie w kryterium 2 „Parametry oferowanego urządzenia”

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych dokumentów, składanych wraz z ofertą.
3.1 Oferta - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3.2 Formularz cenowy – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8a, 8b, 8c do SWZ;
3.3 Opis przedmiotu zamówienia – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I zamówienia:
1 500, 00 PLN (słownie: tysiąc pięćset 00/100)
Część II zamówienia:
1 800, 00 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)
Część III zamówienia:
500, 00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)
1.2 Termin wniesienia wadium upływa dnia: 30.03.2023 roku o godz. 12:00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Oświadczenie Wykonawcy, wymienione w Rozdziale 9 SWZ:
1.1 o którym mowa w pkt. 1.1.1 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu
potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postpowania,
1.2 o którym mowa w pkt. 1.1.2 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
1.3 o którym mowa w pkt. 1.1.1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy -załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.