eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości GlinaOgłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015610184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Regucka 5

1.5.2.) Miejscowość: Celestynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-430

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarka.kom@celestynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkcelestynow.naszastrona.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b10c9bc2-b721-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032463/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową do dz. nr ew. 535 w miejscowości Glina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115681/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/07/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 szt. studni zaworowych typu „Z” Ø 730 mm, H=2200 mm z zaworem opróżniającym Roediger 3” na terenie nieruchomości ozn. dz. nr ew. 535 w Glinie wraz z włączeniem do istniejącej sieci oraz budową przyłącza kanalizacji podciśnieniowej.
2. Zakres robót:
a) dz. nr ew. 535: Montaż studni zaworowej. Napowietrzenie studni przewodem PE Ø 25 mm doprowadzić do granicy działki ze spadkiem w kierunku studni zaworowej i zakończyć kominkiem napowietrzającym. Dokonać włączenia przyłącza kanalizacyjnego do komory zaworowej za pomocą uszczelki „in-situ” Ø 160 mm. Za miejscem włączenia projektuje się trójnik PVC Ø 160/110/160 mm zakończony korkiem PVC Ø 160 mm. Wykonać odpowietrzenie komory ściekowej z rury PVC Ø 110 mm zakończone kominkiem napowietrzającym. Odpowietrzenie zlokalizować przy granicy działki.
b) dz. nr ew. 659: Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej PE Ø 160 mm zlokalizowanej w ul. M. Dąbrowskiej (droga powiatowa) oraz budowa odcinka przyłącza kanalizacji podciśnieniowej w drodze ozn. dz. nr ew. 539.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 67.650,00 zł, natomiast kwota oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie wynosi 83.640,00 zł. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.