eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowejOgłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa
wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@KALISKA.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa
wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45258170-cbe1-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00141564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00012930/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliskaW celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska (po wyszukaniu odpowiedniego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający
będzie kontaktował się z Wykonawcami za pomocą : https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliska
Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym
ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ w rozdziale XII !

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego
w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
https://platformazakupowa.pl/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek
narzucony w art. 221 PZP.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kaliska
reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4) odbiorcami
Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązania do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,10) przysługuje Pani
/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kaliska
reprezentowana przez Wójta Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się pod adresem e – mail: iod@kaliska.pl, 3) Pani / Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),4) odbiorcami
Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy PZP,5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani / Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązania do
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani / Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,10) przysługuje Pani
/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi wewnętrznej – ul. Sportowej w Kaliskach
(ciąg pieszo-jezdny) z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni placu z płyt betonowych
ażurowych oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przebudowany zostanie
istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 2701G.
Zadanie realizowane w oparciu o:
• Mapą do celów projektowych
• Przedmiary
• Dokumentację projektową
• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
Przed wykonaniem robót należy dokonać odszukania punktów granicznych nieruchomości
objętych przedsięwzięciem oraz uzyskać na koszt wykonawcy niezbędne zezwolenia, zaświadczenia
oraz inne opracowania jakie mogą się okazać niezbędne do wykonania robót. Na czas prowadzenia
robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Roboty związane z utwardzeniem
należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami,
przepisami oraz wytycznymi. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
Przedmiar robót został opracowany celem ustalenia wstępnego zakresu prac do wykonania.
Przedmiar niniejszy sporządzono dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych dlatego zawarte
w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena
ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne
wykonanie przedsięwzięcia. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i
innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia w przypadku niezgodności przedmiarów robót z dokumentacją
projektową i stanem rzeczywistym.
Po zakończeniu inwestycji należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej inwestycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji – waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Okres gwarancji (OG) – waga 30 %
Okres gwarancji badanej oferty*
OG = --------------------------------------------------------- x 100 x 30 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać okres,
na jaki zamierza udzielić gwarancji w zakresie wykonanego przedmiotu
zamówienia. W przypadku braku wskazania ww. okresu, Zamawiający uzna,
że Wykonawca określił okres gwarancji na maksymalny termin 60 miesięcy.
b) Wskazany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
3) Termin płatności faktury
Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin
płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu
ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności
faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek jeżeli wykaże, że posiada (opłaconą) polisę OC w zakresie prowadzonej
działalności w wysokości 400.000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność zawodowa – Zamawiająca uzna, że Wykonawca spełnia warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za wykonanie
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób wykwalifikowanych, zdolnych do wykonania
zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle
obowiązujących przepisów do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi; wymagane osoby to:
• kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane, kwalifikacje
zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie przepisów
Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę; poza osobą
kierownika budowy, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego
zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia,
wystąpi taka konieczność; wszystkie osoby wchodzące w skład personelu
Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, w przypadku, gdy
którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie
posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy;
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej
Wykonawców – warunek można spełniać łącznie;
a) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o
wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone) o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego
postępowania;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywne
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdziale VII
ust. 2 SWZ - zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1689 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
– dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej
uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie
przedmiotu zamówienia (bez ograniczeń) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
5) szczegółowy kosztorys robót;
6) polisa OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy,
musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia,
o których mowa w rozdziale VIII niniejszej SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełen opis znajduje się w SWZ w rozdziale IX !!

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych – tj. aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1689 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 5 do SWZ;
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
– dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej
uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie
przedmiotu zamówienia (bez ograniczeń) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
5) szczegółowy kosztorys robót;
6) polisa OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, powołuje się na podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy,
musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia,
o których mowa w rozdziale VIII niniejszej SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełen opis znajduje się w SWZ w rozdziale IX !!

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach c
ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
Spółdzielczym w Skórczu – nr rachunku: 51 8342 0009 4000 0127 2000 0005 z
dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.1.2024”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w PZP, bez potwierdzania tych
okoliczności,
b) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium,
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert),
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania,
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2,
83-260 Kaliska,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej
treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia (konsorcjum),
h) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do
oferty,
b) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony
wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym
we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.