eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Kanclerza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Tomasza 43

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-027

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a8e2a14-c514-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania) https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej dopuszcza się komunikację między wykonawcami a
Zamawiającym (nie dot. składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: zp@amuz.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z6.Oferta lub wniosek składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. b)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO, informuję, że :• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im.
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 31- 027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, NIP : 675-00-07-587, REGON : 000275719, tel. 12 423-20-78, fax 12 422-44-55; e-mail: rektor@amuz.krakow.pl, • Pani/ Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: - realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z realizacją postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - "obowiązek prawny", - dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją postępowania o udzielenia zamówienia publicznego lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo
określa Kodeks cywilny.• Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz
osób udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy Pzp,- innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,- podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze)- innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• może Pani/ Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach
określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej:- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/
Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO, w tym ograniczenia stosowania zawarto powyżej oraz w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochroniarskich w budynkach Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie polegających na:
1) całodobowej ochronie osób i mienia, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz pełnienie usługi portierskiej w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43, wykonywane przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz.1995)
2) całodobowym monitoringu sygnalizacji napadu i włamania obiektu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. Potebni 7.
3) ochronie koncertów, imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, odbywających się w Krakowie w jego obiektach, realizowanej w ramach opcji (art. 441 ust.1 ustawy Pzp – prawo opcji), każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego, przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995). Wartość opcji nie przekroczy 21 000, 00 zł brutto. Zamawiający może z opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części lub w całości. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający określa warunki realizacji opcji, zgodnie z poniższym:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;
b) opcja realizowana będzie na szczegółowych warunkach określonych w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (miejsce i czas wykonywania usług, wymagana liczba ochroniarzy i inne istotne uwarunkowania);
c) stawka za jedną roboczogodzinę zamówienia objętego opcją będzie taka sama jak określona w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego, o którym mowa powyżej w pkt 1);
d) warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Uwaga: usługa ochrony stałej oraz usługa portierska, o której mowa w pkt 1 jest pełniona przez jednego pracownika całodobowo (jeden posterunek).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wymagań, sposobu świadczenia usług oraz innych czynników mających wpływ na cenę stanowi załącznik nr 1A do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Warunki i sposób realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (projekt umowy/ PPU).
2. Zamawiający przewiduje zorganizowanie dla zainteresowanych wykonawców wizji lokalnej obiektów przy ul. św. Tomasza nr 43 w Krakowie i ul. Potebni 7 w Krakowie, w którym będą świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy - Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty postępowaniu od uczestnictwa w wizji lokalnej. Osoby delegowane przez zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w jednym z dwóch wybranych terminów to jest w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10:00 lub w dniu 23.03.2023 r. o godz. 10:00 w holu głównym budynku przy ul. św. Tomasza w Krakowie. Wszystkie osoby, które przybędą na spotkanie zobowiązane będą do pisemnego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz pełnej nazwy i adresu reprezentowanego wykonawcy. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Zamawiającego okaże obiekty. Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań oraz udzielenia wyjaśnień związanych realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy składać w trybie przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozdz. IX SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja polegająca na ochronie koncertów, imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego, odbywających
się w Krakowie w jego obiektach, realizowanej w ramach opcji (art. 441 ust.1 ustawy Pzp – prawo opcji), każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego, przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995). Wartość opcji nie przekroczy 21 000, 00 zł brutto. Zamawiający może z opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części lub w całości. W
przypadku nie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający określa warunki realizacji opcji, zgodnie z poniższym:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w okresie nie przekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;
b) opcja realizowana będzie na szczegółowych warunkach określonych w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (miejsce i czas wykonywania usług, wymagana liczba ochroniarzy i inne istotne uwarunkowania);
c) stawka za jedną roboczogodzinę zamówienia objętego opcją będzie taka sama jak określona w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego,
d) warunkiem skorzystania z opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że: posiada aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
1) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na fizycznej, stałej ochronie osób i mienia obiektów użyteczności publicznej* oraz na stałym dozorze
sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, z których przynajmniej dwie trwały nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy.
W przypadku wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa została wykonana należycie na kwotę, co najmniej 150 000,00 zł brutto, z których co najmniej dwie trwały przez okres co najmniej kolejnych 12
miesięcy, przy spełnieniu wymogu odnośnie rodzaju budynku i zakresu wykonywanych prac.
Poprzez „jedną usługę” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
* Przez BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny.
2) dysponują co najmniej narzędziami i urządzeniami technicznych w celu wykonania zamówienia: dwoma pojazdami mechanicznymi dla grup interwencyjnych* w pełni wyposażonymi w broń palną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji – t. j. Dz. U. 2015 poz. 992 ze
zm.) i środki przymusu bezpośredniego, przemieszczającymi się w charakterystycznie dla Wykonawcy oznakowanych pojazdach, posiadających łączność radiowo-dyspozytorską i GSM, przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektów na wywołany alarm, w czasie do 20 minut w godzinach od 7.00 do 19.00, oraz w czasie do 15 minut w
godzinach od 19.00 do 7.00.
*grupa interwencyjna (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji – t. j. Dz. U. 2015 poz. 992 ze zm.)- co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują
zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.
4.3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą nadzorującą i kontrolującą wykonanie usługi (stały koordynator), wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonaniu usług w zakresie
ochrony osób i mienia oraz
- co najmniej 4 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, a każda spośród wy kazanych osób musi
posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonaniu usług w zakresie ochrony osób i mienia (dot. osób dedykowanych do wykonywania fizycznej, stałej ochrony osób i mienia w budynku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43);
4) spełniają wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością – to jest posiadają wdrożony (ważny) system zarządzania jakością zgodnie z systemem zarządzania jakością określonym w normie PN-EN ISO 9001 lub równoważny w zakresie środków zapewnienia jakości w usługach ochrony osób i mienia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W odniesieniu do podstaw wykluczenia z postępowania (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp):
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Formularza
oferty.
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe - dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie
Zamawiającego (dotyczy tylko wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do warunku dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz. 1995).
2) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik
nr 4a do Formularza oferty.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość
na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, do którego określona wartość się odnosi.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4b do Formularza
oferty.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4c do formularza oferty.
d) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm
zarządzania jakością w odniesieniu do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz
certyfikowanych przez akredytowane jednostki

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej SWZ, według z jej postanowień oraz z wykorzystaniem wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego (w przypadku wzorów formularzy udostępnionych przez Zamawiającego – należy albo odpowiednio wypełnić/ uzupełnić te gotowe wzorce albo gdy wykonawca nie korzysta z w/w gotowych wzorców – wykonawca winien sporządzić dokumenty/ oświadczenia uwzględniając wszystkie wymagane przez Zamawiającego treści/ informacje), w
szczególności oferta winna zawierać podpisany formularz oferty (oferta właściwa) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, w tym netto i podatek VAT, kalkulację ceny oferty, termin wykonania, informację o podwykonawcach, a który winien być złożony wraz z co najmniej następującymi załącznikami:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
wskazanym w SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do
Formularza oferty;
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 1b do Formularza oferty;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictw) w oryginale,
notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę;
4) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.);
5) wykaz podwykonawców (jeśli dot.);
6) w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu wykonawcy zobligowany jest załączyć do oferty:
6.1) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów (wzór zobowiązania stanowi złącznik nr 3b
do Formularz oferty) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dla każdego z tych podmiotów odrębnie);
6.2) oświadczenie innego podmiotu trzeciego potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby składane na
podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (dla każdego z tych podmiotów odrębnie); Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Formularza oferty;
Uwaga: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1) i 6.2) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną
(osoby upoważnione) do reprezentowania podmiotu trzeciego.
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeśli dot.); Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
Formularza oferty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do Formularza oferty. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty. Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 20:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 20:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1a do Formularza oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.