eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanów › "Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy - Nadleśnictwo Polanów"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Polanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3188237

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa punktu czerpania wody na terenie leśnictwa Puławy – Nadleśnictwo Polanów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-800b2eb3-c4be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00199272/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budfowa Punktu Czerpania Wody w leśnictwie Puławy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow
Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl,
marcin.pietrzak2@szczecinek.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podana numeracja zgodnie z SWZ:
10.1.Informacje o środkach komunikacji
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Marcin Pietrzak;
e- mail: marcin.pietrzak2@szczecinek.lasy.gov.pl
10.2.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP.
10.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Portalu e-Usług SMARTPZP, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
10.4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Portalu e-Usług SMARTPZP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100MB.
10.5.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie Portalu e-Usług SMARTPZP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 1 lub złożenia na platformie Portalu e-Usług SMARTPZP.
10.6.Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie SMART PZP (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo-polanow ) tj.
− Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s
− Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
− Zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 65 i późniejsze, Chrome ver. 66 lub późniejsze, Opera ver. 58 lub późniejsze, Internet Explorer 11.
− Przeglądarki zalecane: Chrome, Firefox, Opera.
− Włączona obsługa JavaScript,
− Oprogramowanie Java ver. 1.8
− Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
10.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
1) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie Portalu e-Usług SMARTPZP oraz poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl,
marcin.pietrzak2@szczecinek.lasy.gov.pl
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcą za pośrednictwem platformy Portalu e-Usług SMARTPZP jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podana numeracja zgodna z SWZ:
21.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Polanów z siedzibą w Polanowie, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów, e-mail: polanow@szczecinek.lasy.gov.pl, tel. 94 318 82 37. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Polanów można skontaktować się na adres e-mail iod@comp-net.pl
21.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
21.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
21.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
21.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
21.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
21.7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21.9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
21.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO, podana numeracja zgodna z SWZ:
21.11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
21.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
21.13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2023.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu czerpania wody w formie schodów z kostki brukowej o wym. 7x18x38cm, szer. 5 m oraz podestu o szer. 1,0 m wraz ze wzmocnieniem linii brzegowej na dł. całkowitej 22 mb oraz dna zbiornika, w postaci materacy gabionowych wypełnionych kruszywem grubym, materace gabionowe należy zabezpieczyć wykonując palowanie. Ponadto należy przy punkcie czerpania wody wybudować plac manewrowy o wym. 20,0 x 20,0 m wykonany z płyt zbrojonych wielotorowych betonowych o wymiarach 100x75x12,5 cm. Plac manewrowy należy ograniczyć od skarpy poboczem o nawierzchni z kruszywa i szerokości 75 cm oraz krawężnikiem drogowym 15x30 cm (w miejscu zaprojektowanych schodów wskazanych w dokumentacji projektowej) oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm w pozostałej części na szerokości umocnienia brzegowego.
Dodatkowo zostanie wybudowana droga wewnętrzna łącząca istniejącą drogę leśną z placem i punktem czerpania wody oraz zjazdy. Nawierzchnia drogi dojazdowej należy wykonać w układzie śladowym z płyt zbrojonych wielootworowych betonowych (miejscowo w układzie pełnym), wypełnienie pomiędzy płytami należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3. Zjazdy należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem jej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wniesienia jej na mapę zasadniczą (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w tym w szczególności mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; w terminie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że inwentaryzacja powykonawcza została ukończona i złożona w PODGiK). Koszty tych czynności (w tym dokumentacji geodezyjnej) należy uwzględnić w cenie oferty.
3.2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ tj.:
1) projektach: budowlanym i technicznym,
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) przedmiarze robót.
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich czynności oraz robót wynikających z dokumentacji stanowiącej załączniki nr 8 do SWZ oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji powykonawczej (operat odbiorowy, kolaudacyjny), pomiarów geodezyjnych (wytyczenie), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zgłoszeń i uzgodnień wymaganych na etapie realizacji robót, opłat urzędowych, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych dot. materiałów użytych w trakcie budowy.
Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWIORB. Przedmiar nie stanowi wyłącznej podstawy do sporządzenia wyceny oferty.
3.3.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Polanów leśnictwo Puławy, dz. nr 163 obr. Świerczyna, 163/2, 183 obr. Bukowo Pol, gmina Polanów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podana numeracja zgodnie z SWZ
16.3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 % x 100 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej,
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
2) W ramach kryterium „Gwarancja” ocenie podlegać będzie zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
- oferta z gwarancją 24 miesięcy – 0 pkt.
- oferta z gwarancją 36 miesięcy – 20 pkt.
- oferta z gwarancją 48 miesięcy – 40 pkt.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego dot. okresu gwarancji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, uznaje się, że Wykonawca przyjmuje okres gwarancji najkrótszy (24 miesięcy) i otrzymuje 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SWZ. W przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęty zostanie 48-miesięczny Okres Gwarancji.
Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji w pełnych okresach i miesiącach tj.: 24, 36, 48 (i więcej miesięcy), przy czym najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert to 48 miesięcy.
W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego.
16.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni utwardzonej lub ulepszonej, na kwotę nie mniejszą niż: 150 000,00 zł brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 2 – letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy robotach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych). Nakładające się na siebie okresy pełnienia ww. funkcji nie sumują się.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
7.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
7.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 4) 4.1 SWZ (tj. wymagane w tym warunku dwie roboty budowlane) winien wykazać co najmniej jeden z tych wykonawców w całości.
7.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt 4) ppkt 4.1 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1 4) 4.1 SWZ (tj. wymagane w tym warunku dwie roboty budowlane) winien wykazać podmiot trzeci w całości.
7.6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w SWZ względem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7.7.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Pełny zakres informacji określa pkt 9 SWZ:
9.3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1., 6.3. i 6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)Informacji z KRKw zakresie:
i)art. 108 ust 1 pkt. 1 i 2 PZP,
j)art. 108 ust. 1 pkt. 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem,
b )ośw. a Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) zaśw. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
f) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.),
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 PZP,
według wzoru stanowiącego zał. 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełny zakres informacji określa pkt 9 SWZ:
9.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamów., działając na podst. art. 274 ust.1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych śr. dowodowych:
a)wykazu robót budow. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 5-letni okres liczony jest wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (wzór wykazu robot budow. stanowi zał.12 do SWZ)
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświad. w realizacji robót budow., wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budow. , w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b)Dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budow. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświad. zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budow. zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed jej złożeniem.
d)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi zał.13 do SWZ).
9.4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4 SWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Niewiążący wzór zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SWZ.
2)ośw. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi zał. 7 i 6 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4 SWZ) lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1 pkt 3 SWZ) na zasadach określonych w art.118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 lit. a), c)-f) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

=========================================================
c.d. podmiotowych śr. dowodowych - Pełny zakres informacji określa pkt. 9 SWZ
9.5.Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art.118 w zw. z art. 266 PZP, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1)inf. z KRK, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ,
2)zaśw., o którym mowa w pkt 9.3. lit. c) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3. lit. d) SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w pkt 9.3. lit. e) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.6.Dokument, o którym mowa w pkt 9.5 ppkt 1) SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.5. ppkt 2) SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.
9.7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 lub art.109 ust.1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświ. wykonawcy lub podmiotu trzeciego, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszk. wykonawcy lub podmiotu trzeciego.
9.9.Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9.10.W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2)oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3)ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ośw. te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełny zakres informacji określa SWZ opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. platforma zakupowej do obsługi komunikacji komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania oferty: Portal e-Usługi SMARTPZP:https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Podana numeracja zgodna z SWZ:
11.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2.Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Koszalin nr rachunku: 28 2030 0045 1110 0000 0048 5280 lub w PKO BP I O/Koszalin nr rachunku 06 1020 2791 0000 7302 0013 6044 z dopiskiem: „Budowa PCW na terenie leś. Puławy – Nadleśnictwo Polanów” Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.4.Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
11.8.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w pkt 11.2 ppkt 2-4) powyżej, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podana numeracja zgodnie z SWZ
9.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. a i d wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. b i c składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Pełny zakres informacji określa §15 umowy opublikowanej na stronie https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow
1.Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:
1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
2)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
3)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy
4)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
5)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6)wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7)wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
8)w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy,-
2.Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w OPZ i przedmiarze robót,
2)wystąpienia warunków odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w OPZ i przedmiarze robót.
3.Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:
1)konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,
2)konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
3)zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady,
4)zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową,
4.Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposoby wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
1)wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;
2)wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie
5.Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1)konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,
2)zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,
3)spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy Portalu e-Usług SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę w wysokości 5%,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ w wysokości: 500 000,00 zł
Pełny zakres informacji określa SWZ opublikowana na stronie internetowej prowzdzonego postepowania, tj. dedykowana
platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz
składania oferty: Portal e-Usług SMARTPZP: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.polanow .
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578PZP, a
postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.