eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › "Zmiana źródła ciepła dla biura Nadleśnictwa Płytnica"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zmiana źródła ciepła dla biura Nadleśnictwa Płytnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570096300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Szwecja 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 672500200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: plytnica@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_plytnica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zmiana źródła ciepła dla biura Nadleśnictwa Płytnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4830e06-9e34-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141346

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043845/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zmiana źródła ciepła - biuro Nadleśnictwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065184

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 153709,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazu płynnego wraz ze zbiornikiem naziemnym, przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych w budynku techniczno-garażowym przy budynku biura Nadleśnictwa. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę.
Szczegółowy opis zamówienia zawierają projekt techniczny - załącznik nr 10, projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 11, specyfikacji technicznej – załącznik nr 12 oraz przedmiar robót - załącznik nr 13.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 2) ustawy Pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
I. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy: EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą w Gniewie, z uwagi, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Kosztorys ofertowy Wykonawcy EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą w Gniewie zawiera następujące błędy:
a) Poz. 1.1.8 – błędny opis pozycji:
jest: Wywóz i utylizacja innych materiałów rozbiórkowych, jednostka miary: t
winno być: Wywóz i utylizacja stolarki otworowej, jednostka miary: kpl
b) Poz. 1.2. 14 – błędny opis pozycji:
jest: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa
winno być: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa

II. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowe Damian Wieczorek z siedzibą w Rosko, z uwagi, że Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe Damian Wieczorek z siedzibą w Rosko z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca do dnia 15.03.2023 r. nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

III. Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit. c) ustawy Pzp, odrzucił ofertę firmy: Jamet Usługi Hydrauliczne Andrzej Jażdżewski z siedzibą w Chojnicach, z uwagi, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Podstawa prawna:
Art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca Jamet Usługi Hydrauliczne Andrzej Jażdżewski z siedzibą w Chojnicach w wyznaczonym terminie nie przedłożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
- przedłożone referencje zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej, a Wykonawca nie przedłożył w wymaganym terminie cyfrowego odwzorowania tych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej.
- Wykonawca nie przedłożył w wymaganym terminie podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu, dotyczących podmiotu Usługi Projektowe i Kserograficzne Artur Szarmach z siedzibą w Chojnicach, na zasoby, którego się powołuje.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176593,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204798,75 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.