eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku Szkoły podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego przy ul. Wilczej 53 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku Szkoły podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego przy ul. Wilczej 53 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010207621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilcza, 53

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-679

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226288688

1.5.8.) Numer faksu: 226288688

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sp1@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynka.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku Szkoły podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego przy ul. Wilczej 53 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c876280b-c4b3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c876280b-c4b3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

platforma https://ezamowienia.gov.pl

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platforma https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: • Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, • Google Chrome 31 • Mozilla Firefox 26 • Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne: • dostęp do sieci Internet • obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax• włączona obsługa JavaScript• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader• zainstalowane środowisko uruchomieniowe JavaJava SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: • Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application /x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg,
application/xlatex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint,
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel,
application/xmsexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed,
application/zip,application/vnd.msoffice, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: platforma https://ezamowienia.gov.pl

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP1-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku Szkoły podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego przy ul. Wilcza 53 w Warszawie na okres 9 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
Nazwa kryterium: Cena
Waga: 60
Kryterium 2
Rodzaj kryterium: inne.
Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego
Waga: 20
Kryterium 3
Rodzaj kryterium: inne.
Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
Waga: 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (Z) Czas reakcji Wykonawcy na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, tj. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku wykonawców, będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego („OSD”) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii cieplnej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii cieplnej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Załącznik nr 8 do SWZ
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.