eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - ZawiściOgłoszenie z dnia 2022-04-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze – boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - Zawiści

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.orzesze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze – boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - Zawiści

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c1fb3da-7457-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005207/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze – boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - Zawiści

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022479/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 343052,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze – boisko wielofunkcyjne w Orzeszu - Zawiści”
1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej w Orzeszu – Zawiści przy ul. 1000-lecia na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 na działkach nr 544/69, 545/69, 546/69, 547/69, 548/69.
W ramach boiska wielofunkcyjnego projektuje się:
- boisko do piłki ręcznej 40x20m
- boisko do koszykówki 15x24m
- boisko do siatkówki 18x9m
- kort do tenisa ziemnego 23,77x10,97m
- pas strefy bezpieczeństwa szer. 1,00; 2,00 i 3,00m
- wyposażenie obejmujące bramki, stojaki z koszami oraz słupki z siatką
- piłkochwyty na obwodzie boiska o wys. 4,00m wyposażone w 2 furtki panelowe ogrodzeniowe
- opaskę z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym
- wyposażenie obejmujące bramki, stojaki z koszami oraz słupki z siatką
- drenaż z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej
- monitoring – 2 kamery solarne
- montaż małej architektury – tablica informacyjna z regulaminem

Powierzchnia nawierzchni EPDM: 1 144 m2
Powierzchnia opaski betonowej : 40 m2
Obwodowa długość piłkochwytów: 141 mb
W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest również:
• zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy,
• w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego;
II. Zakres zamówienia:
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
2. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkie roboty nieujęte w przedmiarze i dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania przebudowy ww. drogi.
3. Uzasadnione roszczenia osób trzecich powstałe w trakcie robót lub wynikające z prowadzonych robót obciążają Wykonawcę.
4. Roboty budowlane w pobliżu istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).
1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
1.8. Warunki gwarancji min. 60 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

1.9. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
45262210-6 Fundamentowanie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych
1.10. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.

1.11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z budową nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
1.12. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262210-6 - Fundamentowanie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) ponieważ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy tj. oświadczył, że nie przystąpi do zawarcia umowy. Wykonawca świadomie odmówił podpisania umowy i przekazał swoje stanowisko do wiadomości zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 463625,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 682650,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.