eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w CzęstochowieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150309847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 52

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 366 43 05, 34 366 43 37, 34 366 40 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzd.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e79b8cc7-c497-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031741/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się zapoznaje się
i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver.1.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy. Wykonawca posiadający
konto ma dostęp do następujących formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku oraz formularza „Pytania i odpowiedzi”. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy portalu SmartPzp dostępna jest na stronie portalu SmartPzp w zakładce e-learning. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i Mac OS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze; Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub wyższe;
f) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu podpisywane są w postępowaniu: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelkie informacje dotyczące korespondencji elektronicznej są wskazane w SWZ w pkt 9.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy ulicy Legionów 52, 42-202 Częstochowa (e-mail: mzd@mzd.czest.pl; nr tel.: 34 366 43 05).
b) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym realizacji Pani/Pana praw przez Administratora, można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: 42-202 Częstochowa, ul. Legionów 52; e-mailem: iod@mzd.czest.pl; tel.: 34 366 43 05.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – tryb podstawowy bez negocjacji pn.: Przebudowa ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przedmiotowego postępowania;
- pracownicy obsługujący proces związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywaniem oraz rozliczeniem umowy, a także nadzorujący ten proces,
- odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione lub zobowiązane do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy-Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wynikający
z przepisów szczególnych.
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy-Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy-Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;*
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.ZP.26.1.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Oficerskiej na odcinku od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności w Częstochowie oraz w ramach tego zadania budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej.
Zakres zadania obejmuje między innymi część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 sztuk brakujących przyłączy kanału sanitarnego.
Zakres przebudowy:
- jezdnia o szerokości 5,5m i długości 528,0m;
- chodnik przyjezdniowy o szerokości 2,0m i długości ok 155,0m;
- pobocza o szerokości 0,75m.
Przebudowa będzie polegać na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Wraz z przebudową jezdni zostanie uregulowane również odwodnienie drogi polegające na podłączeniu wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Oficerskiej.
Uzbrojenie sanitarne będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z przyległych do ulic posesji i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji miejskiej.
Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚĆI w MIESIĄCACH

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- 1 osoba - inżynieryjnej drogowej;
- 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga:
Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i wykażą wykonanie robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że zrealizowali (zakończyli) przynajmniej dwa zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi o wartości min. 500.000,00 PLN brutto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej
i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 3.

WYKAZ OSÓB - Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 4 do swz.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Załącznik nr 5.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW - Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 6.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Załącznik nr 7.

KOSZTORYS OFERTOWY - Należy przedłożyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz odrębny wykaz czynników cenotwórczych (R, Kp, Z, M, S) sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1a SWZ. Dokumenty należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 8.6) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na określonych warunkach wskazanych w załączniku nr 8 - WZÓR UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mzd/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje Zamawiający zawarł w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.