eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Śląska › Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie ŚląskiejOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240496334

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gliniana 4

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-711

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 662071584

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osprudaslaska@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osprudaslaska.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie Ochotnicza straż Pożarna w Rudzie Śląskiej.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa i środowiska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c121a59-c3f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c121a59-c3f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz wszelkie wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i innych dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2.. Ofertę oraz oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu Platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
3. Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c121a59-c3f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
2. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
3.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych związanych z Platformą e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia pod
numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w
zakładce „Zgłoś problem”.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
muzeum@muzeumzabrze.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Ofertę oraz oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 13, 41-710 Ruda Śląska.
􀀀 kontakt do inspektora ochrony danych: osprudaslaska@gmail.com
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
2. Obowiązek informacyjny Wykonawcy z zakresu ochrony danych osobowych:
􀀀 Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
􀀀 W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie ( w formularzu oferty).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych – stosownie do art. 22 RODO - decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
− na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych
− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu:
Cena ofertowa (C) – 60 pkt (waga cena wyrażona w punktach)
Okres udzielanej gwarancji – 10 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)
Parametry techniczne - 30 pkt (waga kryterium wyrażona w punktach)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielanej gwarancji –

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które dostawy, usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie przesłanki wykluczenia zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835) (formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w
postępowaniu)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
7. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp, dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy – poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
b) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
c) wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, wojna, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrola stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej.
d) konieczności pozyskania nieprzewidzianych wcześniej dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, decyzji itp. w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania przedmiotu dostawy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny dla pozyskania dodatkowych dokumentów.
e) konieczności wprowadzenia odmiennych rozwiązań od pierwotnie założonych
w przedmiocie dostawy z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie tych zmian.
f) wystąpienie dodatkowych elementów dostawy wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony
o czas niezbędny na wykonanie tych robot.
g) wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę udokumentowanych opóźnień
w dostawie, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku komponentów lub materiałów, urządzeń nowszej generacji. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas trwania tych opóźnień.
i) uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron i prowadzą do nie gorszych niż zakładane funkcji lub rezultatów. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.
j) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania dostawy, które nie wynikają
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania dostawy przez koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania dostawy.
k) wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy Pzp. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) ustawy Pzp.
Ze względu na ograniczoną liczę znaków c.d. w informacjach dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c121a59-c3f0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale XXV SWZ przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
3. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający ujął w dokumentach postępowania zapisy w zakresie podstaw wykluczenia.
4. C.d zmian do umowy:
3) Wprowadzenie odmiennych rozwiązań od pierwotnie założonych w przedmiocie dostawy, w szczególności w przypadku:
a) opóźnień w dostawie sprzętu lub urządzeń do zamontowania spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa),
b) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń, sprzętu nowszej generacji,
c) możliwości poprawy jakości lub parametrów użytkowych sprzętu, w tym
z uwagi na postęp technologiczny,
d) zmiany przepisów prawa wprowadzającej nowe wymagania co do sposobu realizacji dostawy,
e) wystąpienia zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji.
4) Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków umownych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty stanowiska, itp.
3. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.
4. Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotyczącego proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.